ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете три комплекта – раница и бисквити „Закуска“


1.1. Настоящата онлайн активност “Какво задължително има в раницата на твоя Закуско?”, наричана за краткост „Играта“, се организира и провежда от „Победа“ АД, ЕИК: 102047327, седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Одрин“ 15, наричано за краткост „Организатор“.
1.2. Играта се организира и провежда за период от 07.09.2017 г. в 15:40 ч. до 10.09.2017 г. в 18:00ч.
1.3. Играта се организира и провежда изцяло и единствено на български език и Организаторът не носи отговорност за грешния превод или тълкуване на нейните правила и условия.
1.4. Участието в играта не е обвързано с покупка на продукт, произвеждан и предлаган от Oрганизатора.
1.5. Играта се провежда на фенстраницата на „Победа“ АД във фейсбук: (https://www.facebook.com/pobedaad)
1.6. Участвайки в Играта, участниците приемат настоящите общи условия и се задължават да спазват техните разпоредби.
2. Право за участие в играта:
2.1. С изключение на изрично посочените в т. 2.2. от Общите условия, право на участие в „Играта“ имат всички потребители на социалната мрежа Фейсбук (www.facebook.com) без значение дали вече са харесали фенстраницата на „Победа“ АД или не.
2.2. В играта нямат право да участват:
а) Служителите на „Победа АД“ и членовете на техните семейства;
б) Юридически лица или организации от хора с регистрирани профили във фейсбук независимо от техния характер, форма и стопанска цел.
в) Фейсбук профили, регистрирани под неистински имена, като преценката за това е изцяло в правомощията на Организатора и не може да бъде оспорвана от участниците.
г) Физически лица ненавършили 18-годишна възраст.
3. Механизъм на играта:
3.1. Играта се осъществява чрез публикувана пост-визия на страницата на Организатора (https://www.facebook.com/pobedaad)
3.2. Участие заявява всеки потребител, който има желание да се включи, изпълнявайки условието да публикува коментар, отговарящ за въпроса “Какво задължително има в раницата на твоя Закуско?”.
3.3. Задължително условие за участие е коментарът да бъде авторски и да не копира предходен, вече публикуван съгласно условията на „Играта“. В противен случай, участието на потребителя няма да бъде зачетено.
3.4. Всеки участник има право само на едно участие в „Играта“, независимо от броя на публикуваните си коментари.
3.5. За успешно регистриран участник се счита този потребител, чийто коментар отговоря на т.3.2. и т. 3.3. от настоящите общи условия.
3.6. След изтичане на предварително обявения период на „Играта“ между всички участници, изпълнили условието на т.3.5., на произволен принцип ще бъдат изтеглени общо 6 (шестима) печеливши, като 3 (трима) ще спечелят комплект от раница, програма и комплект бисквити, и 3 (трима) – комплект от чаша, програма и комплект бисквити, на всеки, от които ще бъде предоставена 1 бр. (един брой) „Награда“ по смисъла на т. 4.2 от Общите условия.
3.7. Печелившите участници ще бъдат оповестени публично до 18:00 ч. на 11.09.2017 г. във фейсбук страницата на Организатора (https://www.facebook.com/pobedaad).
3.8. Оповестяването на печелившите ще се извърши с разкриваща визия-пост, в която ще се съдържат: име, фамилия и профилна снимка на печелившите потребители, съгласно описания по-горе механизъм.
4. Награди:
4.1. Всеки участник, обявен за печеливш в „Играта“, има право да получи от Организаторът награден комплект, наричан за краткост „Наградата“. който да му бъде доставен на посочен адрес чрез куриер за сметка на Организатора.
4.2. Наградата представлява комплект от 1 бр. раница, 1 бр. програма и комплект бисквити (2 бр. опаковки Бисквити Закуска 330 г, класик и 2 бр. опаковки Бисквити Закуска 290 г, какао) или 1 бр. чаша, 1 бр. програма и комплект бисквити (2 бр. опаковки Бисквити Закуска 330 г, класик и 2 бр. опаковки Бисквити Закуска 290 г, какао).
4.3. Наградата не може да бъде заменяна с продукти или услуги, различни от посочените в т. 4.2. или срещу паричната им равностойност.
4.4. За да получи Наградата, обявеният за печеливш участник трябва да изпрати лично съобщение до фейсбук страницата на Организатора (https://www.facebook.com/pobedaad), в което да посочи две имена, телефон за контакт, адрес, на който да му бъде изпратен наградния комплект, посочен в т.4.2.
4.5. Правото за получаване на Наградата е персонално и не може да бъде преотстъпвано на трети лица.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *