ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 100 броя 2 в 1 Батерии за зареждане на телефон и портативна колонка от Speedy

 1. РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА
  1. Възложител на играта „Спиди Поща – Зареди се с добро настроение“ („Играта“) е „Спиди“ АД , гр. София, ул. „Самоковско шосе“ 2Л.
  2. Играта се организира, провежда и администрира от „Амекси“ ООД, гр. София, ул. „Христо Максимов“ 7 („Организатор“).
  3. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта (наречени тук по-долу „Официални Правила“).
  4. Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на интернет адрес: http://speedypost.bg/promo
  5. Организаторът си запазва правото да допълва и/или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила след предварителното им оповестяване на интернет адрес: http://speedypost.bg/promo
  6. С включването си в Играта участниците се обвързват с тези Официални Правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете им.
 2. РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ИГРАТА
  1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.
 3. РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
  1. От 04.09.2017 г. до 31.10.2017 г. включително участниците имат право да регистрират номерата на своите товарителници само от услугата Спиди поща на специално изградения за Играта микросайт: http://speedypost.bg/promo
  2. Всички награди ще бъдат доставени до избрани от печелившия на сайта офис на Спиди или Автоматична пощенска станция на Спиди /АПС/, в рамките на 20 календарни дни, в съответствие с начина за получаване на награда, (описан в Раздел 4, т. 2) и потвърден от печелившия участник.
 4. РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА
  1.  Желаещите да участват в Играта трябва да изпълнят следните стъпки:
   1. Да влязат на http://speedypost.bg/promo
   2. Да изберат в каква роля регистрират номер на товарителница от услугата Спиди поща – като изпращач или като получател.
   3. Да въведат номер на товарителница.
   4.  Да попълнят следните данни:

    Име и Фамилия

    Мобилен телефон

    Имейл адрес

   5. Избор къде ще бъде получена наградата – от офис на Спиди или от Автоматична пощенска станция /АПС/ на Спиди

    Както и да декларират, че имат навършени 18 години и приемат Официалните Правила на Играта. Потребителят избира дали да се съгласи да получава рекламни съобщения от Организатора в периода на Играта, както и след нейния край.
    Всички гореописани стъпки са задължителни за участие в Играта.
    В Играта участват товарителници, издадени в периода 04.09.2017 – 31.10.2017 г.
    Една и съща товарителница може да бъде регистрирана само 2 пъти в периода на промоцията – веднъж от изпращач и веднъж от получател.
    Всяка регистрирана товарителница участва в томболата за награди само в периода, в който е регистрирана: първи период – от 04.09.2017 – 30.09.2017 г., втори период – от 01.10.2017 – 31.10.2017 г.
    Пример: товарителница, регистрирана в периода 04.09.2017 – 30.09.2017 г., участва еднократно в томболата, която ще се проведе на 02.10.2017 г.

  2. Участието в Играта изисква покупка на услуга 500 – „Спиди Поща“.
  3. Потребителят може да участва в Играта всеки ден, като регистрира нови номера на товарителници, издадени в периода 04.09.2017 – 31.10.2017 г.
  4. Наградите се теглят 2 пъти през целия период на Играта. Механизмът за теглене и раздаване на награди е описан в Раздел 5.
 5. РАЗДЕЛ 5. ПРОЦЕДУРА НА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
  1. За валидна се счита всяка регистрация, направена на http://speedypost.bg/promo, при която е попълнена коректно задължителната информация и е регистриран номер на товарителница от услугата Спиди поща, издадена в периода 04.09.2017 – 31.10.2017 г.
  2. Организаторът не носи отговорност, при условие, че печеливш участник е предоставил невалиден телефон за контакт и/или не е попълнил правилно и точно необходимите данни за участие. В случай че предоставената информация не е достатъчна за доставка на наградата, печелившият губи правото си на награда.

   Наградите ще бъдат доставени до офис на Спиди или до Автоматична пощенска станция на Спиди /АПС/ , избрани и посочени от печелившия на сайта. Наградите ще бъдат доставени в рамките на 20 календарни дни.
   При избор на Автоматична пощенска станция /АПС/ наградата трябва да бъде получена в срок от 48 часа след получаване на уведомителен sms от Спиди. След изтичане на този срок наградата ще бъде пренасочена до офис на Спиди. Ако наградата не бъде потърсена в срок от 7 работни дни след получаване на уведомителен sms от Спиди, печелившият губи правото си да я получи.

  3. След края на всеки период ще бъде организирана томбола за теглене на наградите – на 02.10.2017 за първия период и на 02.11.2017 г. за втория период.
  4. В присъствието на нотариус ще бъдат изтеглени 50 печеливши за първия период и 50 печеливши за втория период, които ще спечелят 2 в 1 Батерия за зареждане на телефон и портативна колонка. Печелившите участници ще бъдат избрани посредством електронен жребий на случаен принцип.

  5. Имената на печелившите ще бъдат обявявани в рамките на 24 ч. на сайта на Играта http://speedypost.bg/promo и на FB страницата Спиди Поща https://www.facebook.com/speedypostbg/?fref=ts, след като участниците са били изтеглени в рамките на електронния жребий на случаен принцип. Пример: Изтеглените за период 1 на 02.10.2017 г. печеливши ще бъдат обявени на 03.10.2017 г.
  6. Ако Организаторът не може да осъществи контакт с участника в рамките на 2 дни, Организаторът не носи отговорност за предоставянето на наградата.
 6. РАЗДЕЛ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
  1. Наградите в Играта са 100 броя 2 в 1 Батерия за зареждане на телефон и портативна колонка.

   В края на всеки период на Играта се теглят по 50 броя награди.

  2. Дати на теглене на наградите:

   02.10.2017 г. – 50 броя 2 в 1 Батерия за зареждане на телефон и портативна колонка.
   02.11.2017 г. – 50 броя 2 в 1 Батерия за зареждане на телефон и портативна колонка.

  3. Всеки участник може да спечели само една награда за целия период на Играта.
 7. РАЗДЕЛ 7. ОТГОВОРНОСТ
  1. Организаторът няма да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след действителното раздаване на наградите.
  2. Организаторът не отговаря за качеството на наградите.
  3. Организаторът не носи отговорност за неправилно въведени номера на товарителници от услугата Спиди Поща.
 8. РАЗДЕЛ 8. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
  1. Играта е отворена за участие на всички физически лица, с изключение на служителите на „Амекси“ ООД, „Спиди“ АД, агенти на Спиди АД, партньори на Спиди АД по партньорска програма SPS, както и членове на техните семейства.

 9. ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *