ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 328 650 бутилки бира от новата промоция на Ариана


РАЗДЕЛ 1. ОБЩИ ПРАВИЛА
1. Промоцията „Ариана Национална Консуматорска промоция 2017“ (наричана за краткост по-долу Промоцията) се организира от рекламна агенция „СМАРТС ООД“ (наричано за краткост по-долу Организатор) по възлагане на „Загорка” АД (наричано за краткост по-долу Възложител).
2. Изложените по-долу Официални правила са задължителни и обвързващи за участниците в Промоцията, и са публикувани на електронната страница на Възложителя – https://ariana.bg/promo
3. Възложителят си запазва правото да изменя или допълва Официалните правила до 05.10.2017 г. вкл, като промените влизат в сила след публичното им оповестяване на https://ariana.bg/promo
4. Участник в Промоцията може да бъде всяко лице, навършило 18 години към датата на стартирането й, което живее на територията на Република България. В Промоцията нямат право да участват служители на Възложителя и на Организатора, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи). С извършването, на което и да е от действията за участие в Промоцията, участниците декларират, че са навършили 18 години, приемат настоящите Правила и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си.
5. Възложителят и Организаторът имат право по своя преценка и без предизвестие да изключат участник от Промоцията, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Промоцията.
6. Забранени са всякакви действия от страна на участниците, които целят вероятността за спечелване на награда да бъде повишена, посредством използването на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на процеса по спечелването на наградите, Възложителят има право да дисквалифицира съответния участник/участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда/награди.
7. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.
8. Промоцията започва в 00:00:00 часа на 25.08.2017 г. и приключва в 23:59:59 часа на 25.10.2017 г. или до изчерпване на промоционалните опаковки на пазара. Спечелените награди се предоставят в срок до 25.11.2017г.
9. Възложителят има право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това на https://ariana.bg/promo, включително и в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на прекратяване на участниците не се дължат компенсации.
РАЗДЕЛ II. НАГРАДИ
10. Наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците, са 328 650 броя бутилка Ариана РЕТ 2л.
РАЗДЕЛ III. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА
11. Участието в Промоцията е индивидуално и е обвързано с покупка на продукти на Възложителя.
12. Всеки, който желае да участва и отговаря на изискванията на настоящите Правила, е необходимо:
12.1. да закупи бутилка Ариана РЕТ 2л с промоционален етикет.
12.2. да провери символа под капачката.
12.3. в случай че символът под капачката е Печелиш Ариана 2л, да отиде на https://ariana.bg/promo, където може да види центровете, в които да получи наградата си срещу предаване на капачката.
РАЗДЕЛ IV. СПЕЧЕЛВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
13.1. Капачките, под които има символ Ариана РЕТ 2л печелят 1 брой Ариана РЕТ 2л.
13.2. Един участник в Промоцията може да спечели повече от една награда.
13.3. Един участник в Промоцията може да размени за награди до 6 печеливши капачки на ден в един награден център.
РАЗДЕЛ V. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ
14. Бутилките Ариана РЕТ 2л могат да се вземат от посочените на https://ariana.bg/promo центрове в срок до 25.11.2017 г.
15. Ако спечелилият участник не потърси своята бутилка Ариана РЕТ 2л в посочения в т. 14 срок, той губи правото да получи наградата си.
16. При получаване на всяка от наградите, печелившият следва да докажe, че e пълнолетен чрез представяне на документ за самоличност.
17. В случай че представител на Награден център откаже предаването на награда, въпреки надлежно представена печеливша капачка, същият следва да уведоми за това Възложителя и Организатора чрез обаждане на потребителската линия на „Загорка“ АД – тел: 0800 11 330 с цел да му бъде оказано съдействие от страна на последните.
18.  След 25.10.2017 г. промоционални опаковки може да се предлагат на пазара в Р. България до изчерпване на наличните количествата като Организаторът и Възложителят имат задължение по предоставянето на награди до 25.11.2017 г. по смисъла на т.14.
РАЗДЕЛ VII. НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАМЯНА
19. Не се допуска замяна на награди за паричната й равностойност и/или други ценности.
РАЗДЕЛ IX. СПОРОВЕ
20. Всеки евентуален правен спор между Организатора/ Възложителя, от една страна и участник, от друга, се решава по пътя на преговорите и добрата воля. При невъзможност за постигане на съгласие, спорът се решава от компетентния съд в Република България. Настоящите правила са публикувани на https://ariana.bg/promo и влизат в сила, считано от 25.08.2017г. При въпроси може да се свържете с нас на нашата потребителска линия 0800 11 330.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *