ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете три комплекта с бисквити Ревю от Победа

1. Общи разпоредби:

1.1. Настоящата онлайн активност “Кой вкус Ревю ще вземеш на пикник?”, наричана за краткост „Играта“, се организира и провежда от „Победа“ АД, ЕИК: 102047327, седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Одрин“ 15, наричано за краткост „Организатор“.


1.2. Играта се организира и провежда за период от 25.08.2017 г. в 16.00 ч. до 27.08.2017 г. в 18:00ч.

1.4. Участието в играта не е обвързано с покупка на продукт, произвеждан и предлаган от Oрганизатора.

1.3. Играта се организира и провежда изцяло и единствено на български език и Организаторът не носи отговорност за грешния превод или тълкуване на нейните правила и условия.

1.5. Играта се провежда на фенстраницата на „Победа“ АД във фейсбук: (https://www.facebook.com/pobedaad)


1.6. Участвайки в Играта, участниците приемат настоящите общи условия и се задължават да спазват техните разпоредби.
2. Право за участие в играта:

2.1. С изключение на изрично посочените в т. 2.2. от Общите условия, право на участие в „Играта“ имат всички потребители на социалната мрежа Фейсбук (www.facebook.com) без значение дали вече са харесали фенстраницата на „Победа“ АД или не.


2.2. В играта нямат право да участват:

б) Юридически лица или организации от хора с регистрирани профили във фейсбук независимо от техния характер, форма и стопанска цел.

а) Служителите на „Победа АД“ и членовете на техните семейства;

в) Фейсбук профили, регистрирани под неистински имена, като преценката за това е изцяло в правомощията на Организатора и не може да бъде оспорвана от участниците. г) Физически лица ненавършили 18-годишна възраст.
3. Механизъм на играта:

3.1. Играта се осъществява чрез публикувана пост-визия на страницата на Организатора (https://www.facebook.com/pobedaad)


3.2. Участие заявява всеки потребител, който има желание да се включи, изпълнявайки условието да публикува коментар, отговарящ за въпроса “Кой вкус Ревю ще вземеш на пикник?”.
3.3. Задължително условие за участие е коментарът да бъде авторски и да не копира предходен, вече публикуван съгласно условията на „Играта“. В противен случай, участието на потребителя няма да бъде зачетено.

3.4. Всеки участник има право само на едно участие в „Играта“, независимо от броя на публикуваните си коментари.

3.6. След изтичане на предварително обявения период на „Играта“ между всички участници, изпълнили условието на т.3.5., на произволен принцип ще бъдат изтеглени 3 (трима) печеливши на всеки, от които ще бъде предоставена 1 бр. (един брой) „Награда“ по смисъла на т. 4.2 от Общите условия.

3.5. За успешно регистриран участник се счита този потребител, чийто коментар отговоря на т.3.2. и т. 3.3. от настоящите общи условия.

3.7. Печелившите участници ще бъдат оповестени публично до 18:00 ч. на 28.08.2017 г. във фейсбук страницата на Организатора (https://www.facebook.com/pobedaad).


3.8. Оповестяването на печелившите ще се извърши с разкриваща визия-пост, в която ще се съдържат: име, фамилия и профилна снимка на печелившите потребители, съгласно описания по-горе механизъм.
4. Награди:

4.1. Всеки участник, обявен за печеливш в „Играта“, има право да получи от Организаторът награден комплект, наричан за краткост „Наградата“. който да му бъде доставен на посочен адрес чрез куриер за сметка на Организатора.

4.2. Наградата представлява комплект от трите вкуса на бисквити Ревю (с Червена боровинка и овесени ядки, с Овесени ядки и с Подсладител)

4.4. За да получи Наградата, обявеният за печеливш участник трябва да изпрати лично съобщение до фейсбук страницата на Организатора (https://www.facebook.com/pobedaad), в което да посочи две имена, телефон за контакт, адрес, на който да му бъде изпратен наградния комплект, посочен в т.4.2.

4.3. Наградата не може да бъде заменяна с продукти или услуги, различни от посочените в т. 4.2. или срещу паричната им равностойност.


Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ