ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете ховърборд, 2 скейтборда и 50 спинъра

„Спечели летни награди с Радио и Телевизия Сити и сокове BBB“
ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията „Спечели летни награди с Радио и Телевизия Сити и сокове BBB” се организира и провежда от „Радио и телевизия Сити“ ЕООД и „Бутилираща компания – Горна Баня” ООД, наречени по–долу накратко „ОРГАНИЗАТОРИ”.
ОФИЦИАЛНИ ПРАBИЛА
Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на настоящите официални правила на Промоцията, наричани за краткост „Официални Правила”. C регистриране за участие в промоцията участниците се съгласяват с Официалните правила.
Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Промоцията на Интернет адрес: http://www.city.bg/.
Организаторите на Промоцията си запазват правото да допълват и/или променят Официалните Правила, като допълненията и/или промените влизат в сила след официалното им публикуване на Интернет адрес: http://www.city.bg/, без да уведомяват предварително потребителите си.
ТЕРИТОРИЯ НА ПРОBЕЖДАНЕ
Промоцията „Спечели летни награди с Радио и Телевизия Сити и сокове BBB” се организира и провежда на територията на Република България.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОCТ НА ПРОМОЦИЯТА:
Промоцията ще се проведе в периода 07.08.2017 г. – 04.09.2017 г.
Организаторите на Промоцията имат право да променят сроковете й, като известяват за това на Интернет адрес: http://www.city.bg/, при условията на т. 2.3. от настоящите Официални Правила.
ПРАBО НА УЧАCТИЕ
Право на участие в Промоцията имат всички физически лица с постоянно местожителство в Република България, които са се регистрирали лично (не се допуска регистрация на дадено лице от чуждо име). Всички лица, ненавършили 18 г., следва да получат разрешение от родител или друг законен представител, преди да публикуват снимки на страницата на Радио и Телевизия Сити във връзка с провеждането на Промоцията или да предоставят свои лични данни.
B Промоцията нямат право да участват служителите на „Организаторите, както и служителите на българските дружества, в които пряко или непряко участва „Къмюникорп Груп ЛТД”, както и членовете на техните семейства.
B случай, че Организаторите открият или установят участник, който не отговаря на условията на т. 5.1 и т.5.2., то те имат право да анулират получената от него награда или по своя преценка да не го допуснат до участие в тегленето на наградата.
Bсяко лице, което се включи в Промоцията, т.е. се регистрира на http://www.city.bg/, се смята, че приема Официалните Правила, съгласен е с тях и дава съгласието си при неспазването им да бъде изключен от участие в Промоцията.
МЕХАНИЗЪМ НА ПРОBЕЖДАНЕ И ОПИCАНИЕ НА НАГРАДИТЕ:
За участие в Промоцията участникът трябва да избере предизвикателство, което ще открие на капачката на стъклена бутилка сокове БББ 250мл., да направи снимка, как изпълнява предизвикателството, след което да я качи на http://www.city.bg/. и да попълни регистрационната форма, за да участва в Промоцията. Всеки ден, снимките изпратени от участниците, ще бъдат публикувани в специално подготвен албум във Фейсбук страницата на Радио и Телевизия Сити.
Снимките по т. 6.1. от настоящите Правила следва да отговарят на следните изисквания:
Снимките да не съдържат нецензурни и неприлични изображения;
Всеки понеделник измежду участниците, чиито снимки отговарят на условията на т.6., публикували снимка в рамките на предходната седмица /от понеделник до 24 ч. в неделя/, се определят снимките, получили най-много харесвания за посочения в настоящата точка период. Ако броя на снимките с равен брой харесвания е повече от броя на седмичните награди – измежду участниците, които са получили равен по брой харесвания и са на края на класирането – на томболен принцип се определят печелившите. Томболата се тегли електронно от лице, определено от Организаторите. Наградените, съгласно настоящата точка, се обявяват на www.city.bg всеки понеделник за участвалите през предходната седмица. Наградените снимки се изключват от Промоцията. Същите обаче могат да участват в тегленето на големите награди на 04.09.17г.
Всеки понеделник се връчват следните награди:
21.08.17г. – 15 спинъра
28.08.17г. – 15 спинъра
01.09.17г. – 20 спинъра
Големите награди – 2 скейтборда и 1 хувърборд се връчват на 04.09.17 г. на първите трима участника, събрали най-много харесвания. При повече от трима участници с равен брой точки – трите награди се разпределят на принципа на томболата по т.6.5.
Потребителите, които искат да се регистрират за участие в Промоцията е необходимо да попълнят коректно онлайн формата в сайта http://www.city.bg/, която включва:
– малко име и фамилия на участника;
– email и телефон за връзка с участника;
– град, в който се намира настоящият адрес на участника.
– да качи снимка.
Регистрацията за участие е напълно безплатна.
Награди: Организаторът „БК Горна Баня ООД“ предоставя наградите, които включват:
– 50 бр. спинъра
– 2 бр. скейтборда
– 1 ховърборд
Един участник може да спечели седмична награда само в рамките на седмицата, в която е изпратена съответната снимка от участника.
Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.

Share This Articles

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ