ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете смартфон LG G6 и четири ваучера на стойност 200 лева всеки


1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
1.1. Играта „Кой ще победи в срещата между Макгрегър и Мейуедър?“ на адрес: https://mtelsportgame.shortstack.com/LT5vCm се организира от Юнайтед Партнърс ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ 120, ЕИК 121316789 (наричан за краткост ОРГАНИЗАТОР) в полза на клиента си Мобилтел ЕАД (наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ)
2. ПРАВИЛА НА ИГРАТА
2.1 Участниците в играта „Кой ще победи в срещата между Макгрегър и Мейуедър, наричана по-нататък Играта, са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Играта, наречени Официални правила.
2.2 Официалните правила се публикуват на официалната Фейсбук страница на Mtel Sport (https://www.facebook.com/MtelSport/ ) и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта.
2.3 Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на официалната Фейсбук страница на Mtel Sport.
2.4 С участието си в Играта, участниците се обвързват с гореописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Играта.
2.5 Всички участници, опитали да нарушат или нарушили правилата на Играта, прилагайки техники и/или технологии, които променят механизма на Играта, ще бъдат автоматично дисквалифицирани.
3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
3.1 Играта „Кой ще победи в срещата между Макгрегър и Мейуедър се организира и провежда на територията на Република България на уеб адрес https://mtelsportgame.shortstack.com/LT5vCm
4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4.1. Право на участие в Играта има всяко физическо лице, което участва в Играта съгласно механизма за участие в Играта, приело е настоящите Правила и отговаря на описаните по-долу допълнителни условия.
4.2. В Играта могат да участват само пълнолетни лица (лица, навършили 18 години), живеещи на територията на Република България.
4.3. В Играта могат да участват единствено лицата, които имат валиден профил във Фейсбук
4.4. Служителите на Организатора и Възложителя, техни дъщерни дружества, филиали и партньори, участващи в организирането и провеждането на Играта, както и членове на техните семейства (деца и съпрузи), не могат да участват в Играта.
4.5. Организаторът на Играта има право по своя преценка, без предизвестие и без обосновка да изключи участник от Играта, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Играта.
5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
5.1 Играта стартира на 18.08.2017 г. и продължава до 23:59 часа на 26.08.2017 г.
6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
6.1 Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Играта, са:
6.1.1 Един брой смартфон, модел LG G6
6.1.2. Четири броя ваучери, всеки на стойност 200 лева, които могат да бъдат използвани в магазините на Reebok на територията на Република България в срок от 12 месеца.
6.2 Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност.
7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
7.1 Участието в играта „Кой ще победи в срещата между Макгрегър и Мейуедър не е обвързано със закупуването на продукт предлаган от Мобилтел ЕАД.
7.2 За да се включи в играта, участникът трябва да отговори на въпросите от анкетата, публикувана на адрес https://mtelsportgame.shortstack.com/LT5vCm и да предостави имената си, адрес и телефон за връзка, като ги попълни във формата за участие на https://mtelsportgame.shortstack.com/LT5vC .
7.3 След изтичане на срокa на Играта, от всички участници, отговорили правилно на зададените въпроси в анкетата, на лотариен принцип, чрез специализиран софтуер, ще бъдат изтеглени имената на петимата печеливши. Техните имена ще бъдат обявени в специално направен пост, публикуван на Фейсбук страницата на Mtel Sport, не по-късно от седем работни дни след крайния срок на играта.
7.4. Всички данни, предоставени от всеки участник, ще бъдат използвани за целите на Играта и за идентифициране на печелившите участници за изпращането и предоставянето на спечелените от тях награди от Организатора. Данните на участниците ще бъдат предоставени на Възложителя с цел евентуална последваща рекламна комуникация по e-mail. С участието си в играта, участничките потвърждават, че са прочели и са съгласни с условията на играта: http://bit.ly/2wgz2wB , както и и са съгласни да въведат данните си в базата данни на Възложителя.
7.5.На участниците в Играта „Кой ще победи в срещата между Макгрегър и Мейуедър?“ се гарантира защита на личните данни, съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД), както и защита при обработване и свободно разпространение на такива данни.
7.6 Участници, отговорили на анкетата след изтичане на срока за отговор, няма да бъдат считани за участници и техните имена няма да бъдат включени в лотарията.
7.5. При положение, че броят участници познали правилните отговори е по-малък от броя награди, останалите награди ще бъдат раздадени на лотариен, чрез специализиран софтуеър принцип измежду всички участници в анкетата, независимо дали са познали верните отговори.

2 comments

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *