ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете чудесен градински комплект

Играй и спечели с ХоумМакс
ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
 

ОБЩИ
Възложител и организатор на Пост-играта (наричана по-долу Играта) е Баумакс България ООД (наричано по-долу Организатор). Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта (наричани тук по-долу “Официални Правила”). Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта на Фейсбук страницa https://www.facebook.com/Homemax.bg. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на Фейсбук страница https://www.facebook.com/Homemax.bg
Срок: Играта се провежда за периода от 14.08.2017 г. до 28.08.2017 г., включително. Посоченият срок може да бъде съкратен или удължен, спрямо предварително обявената крайна дата с решение на Организатора, като това следва да бъде публикувано на Фейсбук страница https://www.facebook.com/Homemax.bg
Територия: Играта се организира и провежда на територията на Република България.
Други: Изложените по-долу Официални правила са задължителни и обвързващи за участниците в Играта. С извършването на което и да е от действията за участие в Играта, участниците потвърждават, че са запознати с настоящите Официални правила, разбрали са ги и ги приемат безусловно.
 
УЧАСТНИЦИ
Участник в Играта може да бъде всяко физическо лице, с постоянен адрес в България и валиден профил във Фейсбук (username).
В играта нямат право да участват: Служителите/работниците и лицата, които участват в управлението, контрола или капитала на ХоумМакс в т.ч. членовете на техните семейства.
Участникът се включва в Играта, когато, хареса страницата и сподели публикация на ХоумМакс във Фейсбук и отговори на зададения въпрос, чрез коментар.
Организаторът ще счита, че всеки участник отговаря на условията на Играта, когато неговият Фейсбук профил отговаря на условията на Играта, освен ако от профила (username) във Фейсбук, или други публично достъпни източници на информация, не е очевидно противното.
Всеки участник може да отговори на въпроса само веднъж и да участва само с един валиден профил. Дублирани потребителски профили или такива, които са многократно регистрирани, некоректно от едно и също лице, се считат за невалидни и Организаторът си запазва правото да изтрие коментари към Играта впоследствие.
Всеки валиден профил (дори и на повече от едно лице) ще се счита за един участник.

МЕХАНИЗЪМ
На Фейсбук страницата на ХоумМакс има зададен въпрос. Участникът посещава Фейсбук страницата на ХоумМакс, ако участника не харесва страницата трябва да го направи, да хареса публикацията, свързана с играта и попълва формата за коментар с отговор на зададения въпрос. След като отговори, участникът трябва да сподели публикацията на неговата стена. Право да участва в тегленето на награда от Играта има само Участник, дал правилен отговор на зададения въпрос, харесал страницата на ХоумМакс, харесал дадената публикация и споделил публикацията.

Награди:
ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИ
Печелившият ще бъде избран на случаен принцип, чрез томбола между участниците, дали правилен отговор на зададения въпрос, с помощта на специализиран софтуер. Печелившият ще получи 1 бр. награда
След като бъде изтеглен и публикуван във Фейсбук страница https://www.facebook.com/Homemax.bg, печелившият в играта, в срок от 1 седмица от публикуването на спечелилия, трябва да се свърже с Организатора, чрез изпращане на лично съобщение на Фейсбук страница https://www.facebook.com/Homemax.bg.
Всички участници в Играта безусловно и неотменимо се съгласяват, че резултатите от тегленето са окончателни и не подлежат на оспорване от когото и да е, на каквото и да е основание.

УВЕДОМЯВАНЕ. ИНСТРУКЦИИ. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
Печелившият участник ще бъде обявен във Фейсбук страница https://www.facebook.com/Homemax.bg. Печелившият участник трябва да се свърже с Организатора, чрез лично съобщение, на Фейсбук страница https://www.facebook.com/Homemax.bg в срок от 1 седмица от публикуването на името му във Фейсбук страница https://www.facebook.com/Homemax.bg и да посочи телефон за връзка, три имена и населено място, за да получи инструкции, относно получаване на наградата. Всички получени от печелившия участник в тази връзка инструкции, дадени му от страна на Организатора в писмена и/или устна форма, са абсолютно задължителни. Организаторът по собствена преценка може да лиши съответния печеливш от правото му да получи награда, при пълно или частично неизпълнение на която и да е от дадените му инструкции.
За да получи наградата, печелившият участник задължително следва да се легитимира с лична карта и да подпише всички документи, предоставени му от страна на Организатора, във връзка с предаването/получаването на наградата. Печеливш участник, който не е потърсил в срок от три седмици спечелената от него награда, автоматично и безусловно губи правото да я получи.


VII. ПУБЛИЧНОСТ
Лицата участващи в Играта изрично, неотменимо и безусловно се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, задължително условие, за да я получат, е при връчването й да бъдат снимани, както и, че във връзка с Играта, без да е необходимо даването на допълнително съгласие от тяхна страна, Организаторът има право безвъзмездно и безсрочно да публикува на Фейсбук страницата https://www.facebook.com/Homemax.bg техните имена, снимка и други данни, в т. ч., че същите могат безвъзмездно и безсрочно да бъдат използвани от Организатора в аудио, печатни и видео материали, които се разпространяват/излъчват публично.

Участниците в Играта се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори и SMS съобщения по време на играта и за период от 2 (два) месеца след края й.

VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
Организаторът има неотменимото право едностранно, по всяко време да променя настоящите правила или да прекрати Играта. В тези случаи Организаторът няма да носи, спрямо когото и да било, каквато и да е отговорност за понесени загуби и/или пропуснати ползи, резултат от промяната и/или прекратяването. В тези случаи на участниците в Играта не се дължи каквато и да е компенсация.
Организаторът си запазва правото по всяко време да отстрани от Играта участник, който не спазва тези правила за участие, или чиито действия създават отрицателен имидж на Организатора или по някакъв начин са в ущърб на Организатора, или в други основателни случаи.
Организаторът не отговаря и не може да бъде привлечен в съдебни дела, свързани със собственост на регистриран профил във Фейсбук.

Организаторът не носи отговорност за каквито и да било вреди/пропуснати ползи, причинени на участниците в Играта, включително, но не само вреди върху ползваните от тях софтуер, хардуер, телекомуникационни съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством Фейсбук профила на Организатора.
Не се допуска размяна на награда срещу пари или други изгоди.
Всички спорове по тълкуването и прилагането на тези официални правила се решават по споразумение, а ако такова не може да бъде постигнато споровете, ще бъдат решавани от компетентните съдилища в Република България. Настоящите Правила са в сила от 14.08.2017 г. и ще бъдат достъпни на https://www.facebook.com/Homemax.bg за периода на провеждане на Играта.

Тази промоция по никакъв начин не е спонсорирана, одобрена, администрирана или свързана с Facebook. This promotion is in no way sponsored, endorsed or administrated by, or associated with Facebook.
Късмет!
 Екипът на HomeMax


Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *