ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете чудесен пуф

Раздел I. ОРГАНИЗАТОР, ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА, ТЕРИТОРИЯ И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА, ПРАВО НА УЧАСТИЕ
1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА: Играта „Играй за як Мента пуф” наричана по-долу „Играта”, се организира и провежда от фирма „ПАУЪР БРАНДС“ АД, гр. Пловдив, бул. Дунав №5, с централен офис в град София, наричана по-долу „Организатор”.
2. АДМИНИСТРАТОР НА ИГРАТА: „И-АКТ ГРУП” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Черни връх №150, ет.4, наричан по-долу „Администратор”
3. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наричани по-долу „Официални правила”). Официалните правила на играта ще бъдат публично оповестени с началото на Играта и достъпни за целия период на продължителност на играта на:
4. Организаторът на Играта си запазва правото по всяко време да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на:
5. С участието си в играта участникът заявява, че е запознат с правилата на тази игра и се съгласява да ги спазва.
6. Продължителност на Играта – от 10.08 до 15.08.2017 г. включително, с опция за удължаване. Наградите се теглят и се обявяват публично на Facebook страницата на Мента Пещера до края на работния ден на 16.08.2017 г. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукт, предлаган от Организатора.
7. Играта се организира и провежда само на територията на Република България. Играта се провежда на фен страницата на Мента Пещера във Facebook: https://www.facebook.com/MentaPesht…
8. Право на участие в Играта във Facebook имат всички физически лица с местоживеене в България, на възраст над 18 години. Нямат право на участие служителите на Мента Пещера, „И-АКТ ГРУП “ ЕООД, членове на техните семейства, както и всички, взели участие в организацията и провеждането на Играта.
Раздел II. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
След края на играта ще бъдат раздадени следните награди:
• 1 х Мента пуф.
Раздел III. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА И ПЕЧЕЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ
1. За да се включи в Играта, потребителят трябва да изпълни следните условия, описани по-долу:
• Да публикува видео-коментар под поста-игра в отговор на предизвикателството: “Скочи “бомба” във водата – Снимай и качи видео – Играй за Мента пуф”
2. Всеки участник в играта има шанс да спечели само една награда за периода на играта.
3. Тегленето на наградата ще се извърши на 16.08.2017 г. на случаен принцип. Ще бъде изготвен Протокол, който удостоверява данните на печелившите и ще се съхранява на посочения адрес на компанията.
4. Печелившите ще бъдат обявени публично на Фейсбук страницата на Мента Пещера – https://www.facebook.com/MentaPesht….
5. Организаторите имат право да изискат личните данни на победителите – име и адрес, за изготвяне на окончателния протокол и публично обявяване на печелившите. Организаторите на Играта имат правото да поискат документ за самоличност при предоставяне на наградата. При отказ от страна на печелившия да потвърди самоличността си, той автоматично губи право върху наградата, а наградата не се присъжда. Участниците в Играта са предварително запознати с условията и дават съгласието си да покрият всички данъчни задължения, произлизащи от наградата.
Раздел IV. МЕХАНИЗЪМ ПО ПРЕДЯВЯВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
1. Спечелилите наградите ще бъдат обявявани според описаното в т.4 от раздел III на настоящите ПРАВИЛА.
2. Печелившите ще бъдат обявени публично на фейсбук страницата на Мента Пещера – https://www.facebook.com/MentaPesht….
2.1. В срок до 10 (десет) работни дни след обявяването на победителите на Facebook страницата на Мента Пещера, печелившите трябва да предоставят име, фамилия, телефон, актуален и пълен адрес за доставка на наградата на територията настраната посредством лично съобщение. Ако в посочения срок, печеливш участник не подаде нужните данни за осъществяване на доставка по куриер, то той загубва правото си да получи наградата.
3. Наградите на печелившите участници ще бъдат доставени на посочения от участника адрес, за сметка на Организатора на Играта, чрез куриер, до 20 (двадесет) работни дни от датата на предоставяне данни за адрес на доставка от страна на спечелилия.
4. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда от страна на спечелил участник.
5. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаните награди по причини, извън неговия обхват или възможности, Организаторът си запазва правото да награди печелившите с награда на сходна или по-висока стойност.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *