ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 3 ваучера на стойност 100 лева за аксесоари за дома

Официални правила на онлайн-инициатива „Spirit Трансформации“
1. Организатор на Играта и Официални правила
Инициативата („Инициативата“) се организира и провежда от “Оргахим” АД, („Възложител на Инициативата”) заедно с „Хъб Ахед“ ООД („Организатор на Инициативата „), наричани заедно “Организаторите”
С участието си в Инициативата участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите официални правила („Официални Правила“).
Официалните Правила са изготвени и публично оповестени в съответствие с изискванията на приложимото българско законодателство. Организаторът на Инициативата си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила по всяко време, като промените влизат в сила в деня на тяхното оповестяване на Интернет адрес: transformacii.spiritpaints.bg
2. Територия и продължителност на Играта
Инициативата се организира и провежда на територията на Република България.
Играта започва в 00:00:00 часа на 7 август 2017 г. и ще продължи до 23:59:59 часа на 7 септември 2017 г. включително. Всички опити за гласуване преди или след крайния срок се считат за невалидни.
3. Право на участие
Участник в Промоцията може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което е навършило 18 години, с постоянен и/или настоящ адрес на територията на Република България. В инициативата нямат право да участват служителите на организатора, възложителя и куриера на инициативата, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица.
4. Механизъм на Инициативата и начин на участие
Инициативата се провежда от името на марка интериорни бои Spirit Fine Paints, под названието “Spirit Трансформации”. На платформата transformacii.spiritpaints.bg периодично ще бъдат публикувани текстови, снимкови и видео материали, отразяващи интериорна промяна в дома на три предварително избрани лица. Информацията за всяка от трите интериорни промени ще бъде публикувана в самостоятелно обособени секции, както и в общата секция „Блог“.
Участниците в инициативата трябва да гласуват за любим проект. Те ще имат възможност за гласуване веднъж през календарна седмица, в рамките на общия посочен период, за един от трите представени интериорни проекта. Всяка седмица участниците в инициативата могат да гласуват за един от трите проекта, независимо от това дали са гласували за друг проект в предишна седмица. След извършеното гласуване опцията за гласуване за конкретния потребител се деактивира до настъпването на следващата календарна седмица.
Участието в инициативата се осъществява чрез вписване с личния Facebook профил и натискането на бутон „Гласувай за проекта“. При вписване за участие и гласуване за конкретен проект, участникът автоматично се съгласява с обявени правила за участие, както и автоматично предоставя информация от своя Facebook профил – имена и имейл адрес.
В случай на установяване на невалиден/фалшив профил, и правилата за участие, всякакви опити за неспазване на правилата чрез специализиран софтуер и манипулиране на участие под каквато и да било форма Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участник, както и да счете участието му за невалидно.
5. Продукти, участващи в Инициативата
Участието не е обвързано с покупка на продукт.
6. Описание на наградите, теглене и обявяване на печеливши участници
Наградите от Инициативата са три подаръчни ваучера на стойност 100 лева всеки, издадени от и валидни за обектите на ИКЕА България. Ваучери са с валидност 36 месеца, считано от датата 21.07.2017 г.
За условия за използване на подаръчните ваучери се считат условията на ИКЕА България – издател на подаръчните ваучери. Ваучерите не могат да бъдат заменяни срещу парична равностойност или друга награда.
В края на Инициативата на случаен принцип ще бъдат избрани трима печеливши участници, измежду всички гласували за трите проекта и спазили условията за участие чрез онлайн софтуер за теглене на награди.
Списъкът на печеливши участници ще бъде публикуван на сайта transformacii.spiritpaints.bg до 11.09.2017г. включително.
След избирането на печелившите те следва да получат нотификация, уведомяваща ги за наградата във Facebook,. За да получат наградата си, печеливши участници следва да се свържат с Организаторите чрез лично съобщение на Facebook страницата на SpiritPaints (https://www.facebook.com/SpiritFinePaints/) в рамките на 5 работни дни, считано от датата на обявяване на публикуване на печелившите участници на страницата transformacii.spiritpaints.bg и да предоставят информация за доставка на наградата (имена, точен адрес и телефон). Ако печелившият участник не осъществи контакт в гореописания срок, той губи правото си на награда.
7. Процедура на предявяване, валидиране и получаване на наградите
Наградите ще бъдат доставени чрез куриерска фирма, като разходи за доставка са за сметка на Организатора на Инициативата.
При неприемане на наградата след посещение и опит за връзка от куриера и Организаторите (например, но не само, в случай на грешен адрес или в случай, че на адреса не бъде открито лице за получаване на наградата), наградата ще бъде върната от куриера на Организаторите и спечелилият участник губи правото си да получи наградата. В този случай, Организаторите не носят отговорност за съхраняването и предоставянето на спечелената награда.
При получаване на наградата се подписва приемо-предавателен протокол между куриера и получателя на наградата.
Организаторите няма ангажимент да предоставя награда на спечелил участник, предоставил непълни или неверни данни.


Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *