ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 160 раници и 320 кутии МОРЕНИ STIXX


 • Официални правила на промоцията:
  • I. Организатор на промоцията е Монделийз България EOOД с ЕИК 202890976, с търговски адрес: 1766 София, кв. Младост 4, ул. Бизнес Парк София №1, сграда 3, етаж 4. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Промоцията (наричани по-долу „Официални правила”). Официалните правила на промоцията ще бъдат достъпни за целия период на интернет адрес www.moreni.bg
  • II. Организаторът на промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет адрес: www.moreni.bg
  • III. Период на промоцията /играта/: 07.08.2017 – 07.09.2017 г. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.
 • Право на участие:
  • IV. Играта е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене в България, с възраст над 16 години, с изключение на служителите на Монделийз България ЕООД, Монделийз България Холдинг АД, Монделийз България Продакшън ЕООД, Монделийз Юръп Сървисиз ГмбХ – Клон България, Монделийз Юръп Прокюърмънт ГмбХ – Клон България, Карат България ООД, Проксимити София ЕООД, Тип Топ Куриер АД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
  • V. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка I, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.
  • VI. Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и задължително да спазват техните условия.
 • Механизъм на промоцията /играта/:
  • Стъпка 1: Влез на www.moreni.bg и участвай като маркираш своето местоположение върху картата; отбележиш се, поставяйки „пин“ върху картата и качиш снимка с вафла Морени.
  • Стъпка 2: След качването на снимка, попълни регистрационна форма като въведеш име, фамилия, имейл и телефон в прозореца за попълване на данни, за да се включиш в играта. 
   Едно физическо лице има право да участва само с един имейл адрес.
  • Стъпка 3: Разбери дали си един от печелившите, които ще бъдат уведомени лично с имейл съобщение за спечелването на наградата.
  • Всеки ден в периода на активността (общо 32 дни), участниците ще имат възможността да се включат в Играта, достъпна на интернет адрес: www.moreni.bg
  • Всяка качена снимка минава през администраторско одобрение, преди да бъде публикувана в галерията на сайта. Само одобрени от Организатора материали ще бъдат публикувани на сайта и ще участват в разпределението на предвидените награди. Решението за одобрението на материалите ще бъде взето спрямо условията, изброени по-долу и принадлежи изцяло на Организатора. Последният не дължи никакво обяснение на участниците, в случай че определен материал не отговаря на изискванията на настоящата Игра.
  • Всеки участник има неограничен брой възможности да се включи в дневните тегления. Всеки успешен опит, при който участник качва снимка в съответния ден, участва в томболата за дневна награда.
  • Единният идентификатор на всеки участник е неговият имейл адрес. За коректното отчитане на успешните опити на участника, той трябва да използва един и същ имейл адрес. Едно физическо лице има право да участва само с един имейл адрес.
  • VII. Качвайки снимка с вафла (вафли) Морени, участникът декларира следното:
   • 1. снимката е направена от автора и не е обект на авторско право на трето лице;
   • 2. присъстващите физически лица на снимката са дали своето изрично съгласие за използването й в публичното пространство и с цел участие в Играта;
   • 3. в случай, че материалът съдържа лични данни на трето лице, различно от потребителя, последният е получил предварителното съгласие на това лице/а да използва неговите/ техните лични данни и/или обекти на интелектуална собственост в материала за целите на настоящата промоция;
   • 4. дава изричното си съгласие снимката му да бъде публикувана от Организатора на сайта www.moreni.bg, гледан от други потребители, за което на участника не се дължи възнаграждение;
   • 5. снимката по никакъв начин не нарушава правата и интересите на трети лица.
  • VIII. Не се приемат за валидно участие снимки, които:
   • 1. Не отговарят на условията, описани в раздел „Механизъм на промоцията /играта/“
   • 2. са с некоректно, обидно, нецензурно, позорно, осмиващо, сексуално, непочтено, злепоставящо или друго неподходящо съдържание или лъжлива информация, или рекламиращи други продукти и услуги под всякаква форма, религиозна, политическа, сексуална или друга пропаганда, дискриминационни призиви, както и всяка друга информация, която противоречи на закона и добрите нрави и етичните правила, посочени на сайта на Националния съвет за саморегулация (НСС);
   • 3. включват съдържание, което е или може, по преценка на Организатора, да представлява някакъв вид тайна и/или информация, защитена със закон, чието използване под каквато и да е форма (в това число, но не само, разкриване и разпространение) не може да стане, без да са изпълнени предвидените за това законови изисквания.
  • IX. Участникът декларира, че снимката му по никакъв начин не нарушава правата и интересите на трети лица. В случай че снимката показва или по друг начин изобразява лица под 12-годишна възраст, участникът дава изричното си съгласие материалите да бъдат публикувани.
  • Монделийз България ЕООД не носи отговорност за публикуваните от участници коментари, включително, но не и ограничително под формата на текст с име и описание/снимка/видео/фейсбук или друг линк, както и за авторските права над тях. 

   С настоящата активност Монделийз България по никакъв начин не се обвързва с никакви авторски права над материалите на участници в играта. 

   Участниците ще имат възможност, по собствена преценка и желание, да споделят в своя facebook профил цялата карта на сайта www.moreni.bg
 • Предвидени награди:
  • 10 КУТИИ МОРЕНИ STIXX 34 Г. (36 БР. МОРЕНИ 34 Г. В КУТИЯ) НА ДЕН (ОБЩО 320 БР. ЗА ПЕРИОДА НА ИГРАТА) И
  • 5 БР. РАНИЦИ МОРЕНИ НА ДЕН (ОБЩО 160 БР. ЗА ПЕРИОДА НА ИГРАТА).
 • Теглене на наградите:
  • Тегленето на наградите ще се извършва чрез специално разработен за целта софтуер в присъствието на 3-членна комисия.
  • Тегленето на предвидените награди ще се извършва до 48 часа след края на всеки ден от Играта измежду всички участници, отговарящи на условията, описани в раздел „Механизъм“. Печелившите на предвидените награди ще бъдат обявявани на интернет адрес www.moreni.bg в рамките на 48 часа след края на всеки ден от периода на Играта.
   • I. Единният идентификатор на всеки участник е неговият имейл адрес. Потребителят трябва да въведе валиден, реален и действащ имейл адрес.
   • II. Печелившите участници ще бъдат известени чрез имейл съобщение, в отговор на което в 10-дневен срок могат да заявят адрес за получаване на наградата, както и ще бъдат публикувани на сайта, както е описано по-горе. Ако печелившите не потвърдят наградите си след получаване на известието в срока, посочен в тази точка, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи активности на марката.
   • III. Организаторът умолява всички участници стриктно да проверяват своята пощенска кутия както и „SPAM” (СПАМ) директория за получен от нас имейл!
   • IV. Организаторът не носи отговорност, ако спечелил участник е пропуснал да забележи съобщението за спечелването на наградата, не е сторил това в 10-дневния срок за потвърждение, не е предоставил валиден, реален и действащ имейл адрес, и/или е направил техническа (правописна) грешка при въвеждането му.
   • V. Печелившите на наградите ще бъдат обявявани на интернет адрес www.moreni.bg в рамките на 48 часа след края на всяко теглене и чрез имейл известие.
  • X. ЗА ЦЕЛИЯ ПЕРИОД НА ИГРАТА ЕДИН УЧАСТНИК (ЕДНО ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ) МОЖЕ ДА СПЕЧЕЛИ МАКСИМУМ ЕДНА РАНИЦА МОРЕНИ И ДВЕ КУТИИ МОРЕНИ.
  • ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *