ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 3 Bluetooth® Speaker колонки от Райфайзенбанк


ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР
1.1. Кампанията в социалната мрежа Facebook на Райфайзенбанк „Малка лятна лихва („Кампанията”) е организирана, от името на „Райфайзенбанк (България)” ЕАД, ЕИК 831558413 (“Райфайзенбанк”)
1.2. Facebook не спонсорира, одобрява, администрира, участва и не съдейства по какъвто и да е начин в организирането и провеждането на Кампанията и не носи отговорност за претенции и/или санкции във връзка с нея.
ЧАСТ 2. ПЕРИОД НА УЧАСТИЕ
2.1. Периодът на участие в Кампанията в официалната страница на „Райфайзенбанк (България)” ЕАД във Facebook https://www.facebook.com/RBB.bg е от 18:00 ч. на 26.07.2017 г. до 23:59 ч. на 13.08.2017 г. и съгласно правилата в т.5.1.
ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
3.1. Кампанията се организира и провежда от Организатора в интернет пространството на територията на Република България.
ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
4.1. Участник в Кампанията може да бъде всяко дееспособно физическо лице с постоянен адрес на територията на Република България, което в периода на участие се регистрира или съответно има валидна регистрация в www.facebook.com (съгласно правилата на Facebook);
4.2. За участие в Кампанията не се изисква закупуване на продукт или услуга или предоставянето на какъвто и да е залог.
4.3. В Кампанията нямат право да участват:
4.3.1.лица, ненавършили 18 (осемнадесет) години и лица, поставени под пълно запрещение; непълнолетните и лицата, поставени под ограничено запрещение могат да участват само със съгласие на родител или попечител, включително за получаване на награда;
4.3.2.служители на “Райфайзенбанк (България)” ЕАД и на Организатора, както и членове на техните семейства (съпруг/а, родители, брат/сестра, деца).
ЧАСТ 5. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ
5.1. За целите на Кампанията, на 26.07.2017 г., на 01.08.2017г. и на 07.08.2017г. на таймлайна на официалната Facebook страница на Рафайзенбанк https://www.facebook.com/RBB.bg, от администратор на страницата ще бъдат публикувани три поста /статуса от Кампанията всеки от които съдържа конкретна загадка („въпрос/и със загадка/и“), като част от кампанията „Малка лятна лихва“
Всеки един пост ще бъде отворен за отговор чрез коментиране в рамките на следните интервали от време от момента на неговото публикуване:
-Публикуване на въпрос със загадка в 18:00ч. на 26.07.2017 г. – отворен за отговор чрез коментар от 18:00ч. на 26.07.2017 г. до 23:59 ч. на 30.07.2017 г.
-Публикуване на въпрос със загадка в 10.00ч. на 01.08.2017 г. – отворен за отговор чрез коментар от 10:00ч. на 31.07.2017 г. до 23:59 ч. на 06.08.2017 г.
-Публикуване на въпрос със загадка в 10.00ч. на 07.08.2017 г. – отворен за отговор чрез коментар от 10:00ч. на 07.08.2017 г. до 23:59 ч. на 12.08.2017 г.
5.2. Участието в Кампанията се осъществява в периода по т. 2.1., при съобразяване разпоредбата на т. 5.1 от настоящите Официални правила чрез:
5.2.1.влизане на участника с Facebook профила му в официалната Facebook страница на Рафайзенбанк https://www.facebook.com/RBB.bg и
5.2.2. публикуване от страна на участника на коментар под конкретния пост /статус от Кампанията на таймлайна на страницата на Райфайзенбанк във Facebook: https://www.facebook.com/RBB.bg.
5.3. С първия публикуван коментар под основния пост/статус от кампанията, участникът се регистрира за участие в томбола с награди за този пост. Организаторът си запазва правото да не регистрира за участие в томболата с награди коментари, които не съдържат релевантни (относими) коментари, или коментари, публикувани от профили, за които има съмнение, че не са на реални хора, както и коментари, които не отговарят на условията на т.5.6.
5.4. Името на Facebook профила на регистрирал се за участие в томбола, съгласно предходната точка участник, заедно с неговия хиперлинк, се записва в база данни, в която регистрацията с това име и хиперлинк получава уникален номер за томболата. Уникалните номера се генерират на база хронологичния ред на регистрациите на отделните участници. Съответствието между номер от базата данни, изтеглен в томболата, проведена при условията на Част 7 от настоящите Официални правила и Facebook профила на участник, записан под този номер в базата данни се удостоверява от членове на Организатора, които присъстват по време на теглене на наградите.
5.5. Всеки участник може да коментира многократно под постове от Кампанията по реда на т.5.2 по-горе във времевия интервал по т.5.1 от настоящите Официални правила. Независимо от броя публикувани като коментар/част от коментар отговори под конкретния пост от Кампанията, участникът си осигурява само една регистрация, респективно само един уникален номер за участие в томболата за награди, по реда, описан в т.5.3. и т.5.4 на настоящите Официални правила.
5.6. Коментарите на участник в Кампанията следва да не съдържат послание, изображение или каквото и да е друго съдържание, което: -е порнографско, съдържа елементи на сексуално или друго насилие или противоречи по какъвто и да е друг начин на морала и добрите нрави; -е насочено срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве или срещу правата и свободите на други граждани; -е насочено срещу или накърнява доброто име на “Райфайзенбанк (България)” ЕАД, Организатора или което и да е трето лице; -съдържа заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека; -пропагандира дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия; призовава към насилие, извършване на престъпление, разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; -проповядва агресивна или недемократична идеология; -нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна; -се отнася до търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация; -нарушава каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица, включително право на собственост, право на интелектуална собственост и други; -противоречи на действащото законодателство и на настоящите Официални правила; -е спам или реклама.
5.7. Участници, публикували коментар/и, които по какъвто и да е начин нарушават изискванията по предходните разпоредби, няма да бъдат допускани до участие в Кампанията. Организаторът си запазва правото да не допуска и съответно да премахва от официалната Facebook страница на Райфайзенбанк всички коментари, които противоречат на правилата в т.5.6.
5.8. Счита се, че с участието си по реда на т.5.2 от настоящите Официални правила, съответният Участник приема и се съгласява с настоящите Официални правила и се задължава да ги спазва.
ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
6.1. Наградите в Кампанията са: 3 броя компактни Bluetooth® Speaker (Bluetooth колони), по 1 брой за всяка една от трите томболи
ЧАСТ 7. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ
7.1. Чрез провеждане на 3 томболи по една за всеки един пост/статус, общо в Кампанията ще бъдат раздадени 3 (три) награди, описани в т.6.1 по-горе. Във всяка една томбола ще се определят 3 различни печеливши участника и 3 резерви, при условията на т.7.8 по-долу. Томболите ще се проведат на 14.08.2017 г.
7.2. Всеки участник, за който са налице условията, описани в част 4 и 5, участва в съответна томбола по т.7.1 по-горе с уникалния си идентификационен номер.
7.3. С един уникален идентификационен номер, един участник може да спечели само една награда в томболата. АКо един участни бъде изтеглен в повече от една томбола от 3-те томболи от Кампанията , той може да спечели само една награда (от първата томбола, в която е бил изтеглен). В следващата томбола ще бъде заместен от първия резервен участник от съответната томбола.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *