ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 14 надуваеми дюшека „Puffy” и 25 плажни чадъра от Престиж


Търговска промоция „Наслади се на красотата на родния край“

Правила за провеждане и за участие в Промоция
 • 1. Организатор
 • 1.1. Промоцията е организирана от „Престиж-96″ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Дълга лъка“ № 6, кв. “Чолаковци“, с ЕИК: 201949546, наричано по-долу за краткост „Организатор“. Настоящите правила са задължителни за участниците в Промоцията. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично в Интернет страницата си на адрес www.prestige96.bg
 • 1.2. Изпълнител на Промоцията „Престиж-96″ АД, наричано по-долу за краткост „Изпълнител“ и/или „Организатор“. Партньори на Изпълнителя са юридическите лица, извършващи търговска дейност в магазините по т. 10.2.
 • 1.3. Промоцията „Наслади се на красотата на родния край“ се организира с рекламна цел за популяризирането на бисквити, вафли и сухи пасти с марката Роден край.
 • 2. Период и място на провеждане на промоционалната кампания
 • 2.1. Промоцията „Наслади се на красотата на родния край“, наричана по-долу за краткост „Промоцията“, стартира от 01.08.2017г. и продължава до 31.08.2017 г.
 • 2.2. Във всеки един от магазините, посочени по т.10.2 (наричани за целите на Промоцията и „търговски обекти“), ще могат да бъдат намерени указания за точния период на промоцията.
 • 2.3. Промоцията се провежда при условията на настоящите Правила.
 • 2.4. Промоцията ще бъде проведена на територията на посочените в т. 10.2 магазини и търговски обекти.
 • 3. Право на участие
 • 3.1. В тази промоция право на участие има всяко дееспособно физическо лице, което пребивава на територията на Република България. В случай че печелившият е на възраст до 14 години, ненавършили до 01.07.2017г. включително, наградата може да бъде получена само от законния настойник на същия. В настоящата промоция НЕ могат да участват лица, работещи в „Престиж-96″ АД и служители на търговската верига, посочени в т. 10.2, както и техни преки родственици включително: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.
 • 3.2. Правото на участие в промоцията принадлежи изключително на един единствен подател, който отговаря на условията от настоящите Правила.
 • 4. Участващи продукти
 • 4.1. В Промоцията участват следните видове продукти, а именно:
РОДЕН КРАЙ 4х30г/120г нетунквани вафли
РОДЕН КРАЙ 12х30г/360г нетунквани вафли
РОДЕН КРАЙ 18х30г/540г нетунквани вафли
РОДЕН КРАЙ 6бр/75г нетунквани вафли
РОДЕН КРАЙ 12бр/150г нетунквани вафли
РОДЕН КРАЙ 48бр/600г нетунквани вафли
РОДЕН КРАЙ 160г тунквани бисквити
РОДЕН КРАЙ Златен сезон 135г тунквани бисквити
РОДЕН КРАЙ Детски свят 135г тунквани бисквити
РОДЕН КРАЙ Кафе 135г тунквани бисквити
РОДЕН КРАЙ Какао  170г нетунквани бисквити
РОДЕН КРАЙ Масло  165г нетунквани бисквити
РОДЕН КРАЙ Мляко  165г нетунквани бисквити
РОДЕН КРАЙ Пълнозърнести  165г нетунквани бисквити
РОДЕН КРАЙ МАКСИ Сметана 230г нетунквани бисквити
РОДЕН КРАЙ МАКСИ Какао 250г нетунквани бисквити
РОДЕН КРАЙ МАКСИ Класик 230г нетунквани бисквити
РОДЕН КРАЙ обикновени 120г нетунквани бисквити
РОДЕН КРАЙ обикновени 190г нетунквани бисквити
РОДЕН КРАЙ за торта 250г нетунквани бисквити
РОДЕН КРАЙ Какаов крем, сандвич 115г нетунквани бисквити
РОДЕН КРАЙ Ванилов крем, сандвич 115г нетунквани бисквити
РОДЕН КРАЙ Фъстъчен крем, сандвич 115г нетунквани бисквити
РОДЕН КРАЙ Млечен крем 240г сухи пасти
РОДЕН КРАЙ Какаов крем 240г сухи пасти
Върху участващите в промоцията продукти няма изрично обособена промоционална зона или друго изрично обозначение.
 • 5. Начин за провеждане на промоционалната кампания
 • 5.1. През периода на провеждане на Промоцията желаещите да участват в нея трябва да закупят продукти от марката Престиж Роден край, участващи в Промоцията, на стойност минимум 2,50 лв. с ДДС от някой от посочените в таблицата по т. 10.2 магазини. Всеки участник трябва да запише трите си имена и телефон за връзка на гърба на касовата бележка и да я пусне в поставената за целта урна в търговския обект. Наградата по т. 6.1. се изтегля от представител на търговските обекти – на лотариен принцип на 05.09.2017г.
 • 5.2. Във всеки един от магазините, посочени по т.10.2, ще могат да бъдат намерени указания за точната дата на изтегляне на наградата.
 • 5.3. За да участват в тегленето за някоя от наградите, участниците в Промоцията трябва:
 • 1. Да закупят продукти на стойност минимум 2,50 лв. с ДДС  от марката Престиж Роден край, участващи в Промоцията, от някой от магазините по т. 10.2 по време на активния за съответния магазин период на промоцията;
 • 2. Да напишат трите си имена и телефон за връзка на гърба на касовата бележка;
 • 3. Да пуснат касовата бележка в поставените за целта урни в търговските обекти.
 • 5.4. За повече информация относно провежданата Промоция, моля посетете нашия интернет сайт www.prestige96.bg
 • 6. Награди
 • 6.1. Наградите в Промоцията са както следва:
 • 6.1.1 Надуваем дюшек „Puffy”, 35см, 1200г, различни цветове, общо 14бр., разпределени по равно  в магазините по т. 10.2.
 • 6.1.2. плажен чадър, с лого Престиж, цвят син, диаметър 150см. , общо 28 бр., разпределени по равно в магазините по т. 10.2.
 • 6.2. Получаване на наградите:
 • 6.2.1. Представител за всеки от магазините, посочени по т.10.2., ще се свърже по телефона с печелившите в срок от два дена след датата на провеждане на томболата за получаване на наградата.
 • 6.2.2. Представител за всеки от магазините, посочени по т.10.2., ще предаде наградата на съответния печеливш.
 • 6.3. Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за паричната им равностойност.
 • 7. Условия за валидност
 • 7.1. За да спечели участникът в Промоцията, трябва да е изпълнил всички изброени по-долу условия:
 • 1. Да отговаря на условията за участие, изброени в настоящите правила;
 • 7.2. Организаторът не поема отговорност за:
 • 1. Повредени касови бележки или за бележки с несъответстващо на условията съдържание;
 • 2. Изгубени касови бележки и/или други нередности, допуснати по вина на магазините, в които се провежда Промоцията.
 • 8. Правни текстове
 • 8.1. Организаторът на промоцията не носи отговорност и няма да бъде въвличан в правни спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с тази Промоция.
 • 8.2. Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в промоционалната кампания, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора.
 • 8.3. Включвайки се в промоционалната игра на ОРГАНИЗАТОРА, участниците се съгласяват доброволно да предоставят на ОРГАНИЗАТОРА и неговите партньори свои лични данни – три имена и телефон. Участниците се съгласяват, че ОРГАНИЗАТОРЪТ и посочените негови партньори могат да обработват предоставените, във връзка с участието в промоционалната игра, лични данни за целите на организацията/осъществяването на промоционалната игра и разпространението/получаването на наградите от нея.  С участието в промоционалната игра, участникът се съгласява, че във връзка с обработването на личните му данни за посочените цели, ОРГАНИЗАТОРЪТ може да предоставя тези данни на трети лица, с които ОРГАНИЗАТОРЪТ си сътрудничи, работи или има други отношения, във връзка с промоционалната игра.
 • 8.4. С включването си в промоционалната игра, всеки потребител приема личните му данни да бъдат включени в базата данни на Организатора, с цел известяване на потребителя относно последващи промоции на ОРГАНИЗАТОРА.
 • 8.5. Участието на потребителите в промоцията е изцяло доброволно. В случай че даден участник не желае ОРГАНИЗАТОРЪТ да има достъп до личните му данни, това лице не следва да се регистрира за участие в промоционалната игра.
 • 8.6. ОРГАНИЗАТОРЪТ обработва личните данни на участниците за целите на:
– администриране на провеждането на промоцията и комуникация с участниците;
– последващата идентификация и предоставянето на награди на спечелилите участници и осигуряване спазването на Условията ;
– провеждане на кампании по проучване на потребителската удовлетвореност или други маркетингови кампании, свързани с търговските марки на ОРГАНИЗАТОРА (директен маркетинг);
– изготвяне на обзорни статистически и маркетингови доклади за потребителите на продуктите на ОРГАНИЗАТОРА.
 • 8.7. С участието си в промоционалната игра потребителите се съгласяват да получават електронни съобщения чрез SMS или  e-mail  във връзка с провеждането на кампании по проучване на потребителската удовлетвореност и пазара или други маркетингови кампании, свързани с търговските марки на Организатора. Всеки участник може по всяко време да откаже по-нататъшното получаване на електронни съобщения от Организатора, като заяви това с изпращане на писмо на адрес Велико Търново, ул. “Дълга Лъка” №6 за “Престиж-96” АД или e-mail на адрес: promotions@prestige96.bg
 • 8.8. Организаторът може да обработва горепосочените лични данни на участниците в промоционалната игра самостоятелно или чрез възлагане на трети лица, които ще се задължат да спазват съответните стандарти на защита на личните данни. Личните данни на участниците могат да се предоставят на партньорите на Организатора в провеждането промоцията.
 • 8.9. Участниците имат право на достъп по всяко време до събираните и обработвани техни лични данни, както и правото да искат тяхната промяна, изтриване или коригиране в съответствие с чл. 26 и следващите от Закона за защита на личните данни.
 • 8.10. Участниците, ненавършили 18 години, следва да известят и получат разрешение от своите родители или други възрастни, които са техни законни представители, за участието си в промоционалната игра и за предоставянето и ползването на техните данни съгласно настоящия раздел. С регистрацията си за участие в Промоцията лицата, ненавършили 18 години, декларират и гарантират, че са известили и получили това съгласие на своите родители или други техни законни представители.
 • 8.11. За всяка награда с пазарна стойност над 30 лева ОРГАНИЗАТОРЪТ ще и предостави на всеки спечелил участник и удостоверение или друг документ, удостоверяващ стойността на наградата. Спечелилите награда могат да ползват удостоверението или документа, удостоверяващ стойността на наградата при подаване на своята годишната данъчна декларация във връзка със Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
 • 8.12. В случай, че спечелилият награда участник откаже да предостави необходимите данни за получаване на спечелена награда или откаже да декларира с подписите си получаването на информацията и данните, съдържащи се в документите, съпътстващи предаването на наградата, то „ПРЕСТИЖ-96“ АД има право да откаже предоставянето на съответната спечелена награда, както и да я предостави на друг участник в играта.
 • 9. Прекратяване на промоционалната кампания
 • 9.1. Настоящата промоционална кампания може да бъде прекратена преди изтичане на срока на Промоцията при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което Организаторът, по независещи от него причини, не може да продължи настоящата кампания.
 • 10. Разни
 • 10.1. Всеки участник в промоцията се счита за уведомен и запознат за нейните правила и съгласен с условията й, като с участието си в промоцията декларира съгласието си с настоящите правила.
 • 10.2. Списък на магазините и търговските обекти, на чиято територия ще бъде проведена промоцията.

  Град Магазин Адрес
  Мерканто Сливен
  Славекс Ямбол
  Гочев ЕООД Бургас
  Кокала Айтос
  Анет 4 Бургас
  Съни маркет-България ЕООД гр. Средец
  Ростим ООД гр. Средец
  фаворит 66 Бургас
  Гиги 1 Карнобат
  Анет Сяров-Меден Рудник бл 479 Бургас
  Анет Сяров-Меден Рудник бл 424 Бургас
  Анет Сяров-Славейков Бургас
  Ани-3 ЕООД с.Литаково ул. Шести Септември 26
  Ана 2010 Берковица
  Нико 2 София, Равно поле, Лозен
  Диа Си ЕООД гр.Ихтиман ул Цар Самуил 37
  Лайф Троян
  Йоми Велики Преслав
  Стиви В. Търново
  Макс Горна Оряховица
  Даниела Николова Свищов
  Пацони Русе, Бяла, Попово, Исперих, Цар Калоян
  Трънчев Шумен/ Търговище/ Варна
  Стоми Ораново Симитли
  Стоми Струмско Благоевград
  Ив 3 Г. Делчев
  Си Ми Ли Г. Делчев
  Рай 1 Петрич
  Никосте – Стефан Граховски Благоевград
  Майсторови Г. Делчев
  Къри Петрич
  Буров Овча купел София
  Буров Персенк София
  Буров Пращка прорет София
  Рекорд Боримечката София
  Рекорд Младост София
  Триумф Шипка Пловдив ЖК ТРАКИЯ БУЛ ШИПКА
  Триумф Ал. Стамболийски Пловдив БУЛ.АЛ.СТАМБОЛИЙСКИ 33
  Триумф Марково тепе Пловдив БУЛ.РУСКИ 54
  ДКВ-2012 ЕООД Хасково Г.КИРКОВ 56-66
  Мартилекс Варна май маркет виница
  пони дейли дългопол дългопол
  Риволи Силистра ДРЪСТЪР 21
  диел оод Силистра оборище 39
  Хмелницки Силистра УЛ. ДОБРИЧ 142
  РКС Русе МАРТЕН/ХР.СМИРНЕНСКИ 9
  Деми Русе К-С РОДИНА-ЧИПРОВЦИ
  Лактен Русе ИВАН ВАЗОВ 7
  Кулчеви Шумен ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 33
  Магат Шумен СЕПТЕМВРИЙСКО ВЪСТАНИЕ 63Б
  Ешрефоглу Шумен СИМЕОН ВЕЛИКИ 41
  СИ МЕЛ Шумен ЕДЕЛВАЙС 12
  ГАЛ Шумен РИШКИ ПРОХОД 40
  ЕГЕ Разград РАЗГРАД/ХАЙДУТ СИДЕР 2
  АБЦ орел Разград РАЗГРАД/ОРЕЛ/БИВШ ХРАНКОМЕРС
  АБЦ дружба Разград КИРИЛ И МЕТОДИЙ 1
  МАКСИ Разград НИКОЛА ИКОНОМОВ 11
  Тера Разград КНЯЗ БОРИС 80
  Пламко Разград СЛАВЯНСКА 2
  лозана Разград ЛУДОГОРИЕ ЖК
  БМБ В. Търново Г.МАТЕВ 81
  Рувер В. Търново МАЛЬОВИЦА 10
  ОРЕЛ В. Търново ОХРИД 4
  Диема В. Търново ФЕРДИНАНД ДЕЧЕВ 5
  Феникс В. Търново ЧЕРЕШОВО ТОПЧЕ 3
  две плюс две Габрово РАЙКО ДАСКАЛОВ 15
  РПК Стратеш Габрово КВ.ГОЗНИЦА-ПЛОЩАДА

  Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

  Your email address will not be published. Required fields are marked *