ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 10 олекотени завивки от AEG


1.     ОРГАНИЗАТОР
1.1.Игрите, които се провеждат на таймлайн (Дневника) на Фейсбук страницата на AEG България – https://www.facebook.com/AEGbulgaria/  се организират от „Балкан Стор“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост – 2, бл. 205, наричано по-долу за краткост „ОРГАНИЗАТОР“.
1.2.Изпълнител на таймлайн игрите на Фейсбук страницата на AEG България е „Екшън Глоубъл Къмюникейшънс България“ ООД със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 80, наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“
1.3.Общите правила се прилагат за целия период на провеждане на Таймлайн игрите и са публикувани на следния интернет адрес http://www.aeg.bg/local/promotions/pravila-za-igri-aeg-facebook/ . Общите правила са задължителни за всички участници в тях. ОРГАНИЗАТОРЪТ на игрите си запазва правото едностранно да променя Общите правила, като обявява публично измененията и поправките http://www.aeg.bg/local/promotions/pravila-za-igri-aeg-facebook/Участниците в Игрите следва сами да проверяват за промени Общите условия, като ОРГАНИЗАТОРЪТ не е длъжен да ги информира по друг начин за промени в Общите правила.
2.     ТЕРИТОРИЯ И СРОК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
Игрите се организират на български език и се провеждат на страницата на AEG България в социалната мрежа Фейсбук – – https://www.facebook.com/AEGbulgaria/ .
Игрите продължават в периода 28.07.2017г – 29.09.2017г. 
3.      Характристика на игрите
3.1.Игрите, провеждани на таймлайн на Фейсбук страницата на AEG България по никакъв начин не са спонсорирани, одобрени, администрирани или свързани с Фейсбук.
3.2.Фейсбук като компания е напълно освободена от отговорност за каквито и да е игри на таймлайна на Фейсбук страницата на AEG България.
3.3.Игрите се провеждат при условията на настоящите Правила.
4.      Право на участие
4.1.Право на участие в игрите на таймлайн на Фейсбук страницата на  AEG България  има всяко физическо лице с местонахождение в България, навършило 18 години. В игрите нямат право да участват служители на „Балкан Стор“ ЕООД, както и членове на техните семейства – родители, деца, братя, сестри, съпрузи.
4.2.Всички лица, ненавършили 18 години, трябва да вземат разрешение от родител или друг законен представител, преди да вземат участие в игрите или да предоставят свои лични данни.
5.      Участие на продукти
5.1.За участие в таймлайн игрите на Фейсбук страницата на AEG България не е необходимо закупуването на какъвто и да било продукт с марка „AEG‟ или друг продукт на ОРГАНИЗАТОРА. Не е необходимо заплащането на такса.
6.      Механизъм за провеждане на игрите
6.1.За участие в таймлайн игрите, за участникът е необходимо да има активен профил в сайта www.facebook.com.
6.2.На Фейсбук страницата на AEG България периодично се публикуват постове, които съдържат въпрос, загадка или покана за коментиране в конкретен час. За да участва, потребителят трябва да коментира или сподели съдържание на страницата на AEG България, в зависимост от изискванията, посочени в текста на поста на съответната игра.
6.3.Участниците се съгласяват, че носят отговорността за всички материали, подадени от тях към страницата на AEG България, включително по отношение на законността, достоверността, автентичността и запазените права на всички такива материали. Участниците нямат право да поставят (качват) на страницата, да разпространяват или да публикуват по друг начин посредством страницата, никакви материали, чието съдържание е клеветническо, нецензурно, заплашително, оскърбително, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права, или което би могло да бъде осъдително, или може да съставлява или подтиква към криминални престъпления, да нарушава правата на които и да е трети страни или да поражда търсене на отговорност или да представлява нарушение на който и да е закон. Участниците не могат да поставят на страницата материали с комерсиално съдържание.
6.4.Осъществявайки коментар, пост или каквато и да е дейност на страницата на AEG България, Участниците дават своето безусловно съгласие  ОРГАНИЗАТОРА да събира от тях, в съответствие с неговата Политика за поверителност, всички забележки, предложения, идеи, графики или друга информация, която Участниците предоставят на ОРГАНИЗАТОРА в тази игра и които материали стават собственост на „Балкан Стор“ ЕООД.
6.5. „Балкан Стор“ ЕООД и упълномощените и представители ще могат да копират, разпространяват, регистрират и да използват по друг начин материалите, предоставени от Участниците на страницата на AEG България (с изключение на личните им данни)за всякакви комерсиални и некомерсиални данни, без да дължи заплащане за това и без никакви задължения за компенсация за материалите към Участниците или към други страни.
6.6. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да изтрива качени материали, чието съдържание счита за неотговарящо на темата на Играта, в т.ч клеветническо, оскърбително,нецензурирано, незаконно, което представлява посегателство върху личните или обществените права, или което би могло да бъде осъдително или може да съставлява или подтиква към криминални престъпления.
6.7.В случай, че потребителят отговаря на условията за участие, посочил е в коментар правилния отговор или е изпълнил точно изискванията в конкретната игра, името му се включва в механизма за печелене на награда, обявен в текста на публикацията към конкретната игра.
6.8.Ако механизмът за определяне на победител/и не е изрично представен в самата публикация на играта, се приема, че печеливши се избират на случаен лотариен принцип, включващ всички участници, изпълнили условията по т. 6.4., в играта.
6.9.Забранени са действия от страна на участниците, с които се увеличава възможността за спечелване на награда, посредством използване на средства и методи, различни или противоречащи на зададените в Правилата.
6.10.ОРГАНИЗАТОРЪТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ на игрите си запазват правото да дисквалифицират съответния участник или участници, да свалят от игра неговите/нейните участия и да го/я лишат от правото да спечели получената с такава измамна цел награда.
6.11.Участник, който отговаря на условията от т.6.4, но не е спазил срока за участие в таймлайн играта, посочен в текста към публикацията на самата игра, не се включва в механизма за печелене на награда.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *