ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете гейминг комплект мишка и клавиатура, слушалки или рутер

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ
С участието си в играта участниците приемат и се съгласяват с настоящите правила за участие, както и с актуалните Общи условия:
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. „Игра“ – Игра с награди “Играйте и спечелете с newshop.bg”, която се провежда от Организатора на територията на Република България в съответствие с определените в настоящите общи условия правила
1.2 „Организатор“ – https://newshop.bg
1.3. „Правила“ – Настоящите правила, които уреждат условията и реда за провеждане на играта.
1.4. „Участник“ – Участник в Играта може да бъде всяко дееспособно физическо лице, навършило 16 години, с постоянен адрес в Република България, което притежава само един валиден профил във Facebook.
1.5. „Страница на играта“ – интернет адрес: https://www.facebook.com/newshopbg
1.6. „Продължителност на играта“ – от 12:30 ч. на 21.07.2017г. до 23:30 ч. на 21.08.2017г., като Организаторът си запазва правото да промени срока на Играта, публикувайки съобщение на страницата на Играта.
1.7.“Награди“
1. Гейминг комплект мишка и клавиатура
2. Геймърски слушалки
3. Рутер
1.8 „Печеливш“ – Участник в играта, избран да получи награда съгласно реда, определен в настоящите Правила.
2. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
2.1. За да участва в играта, всяко лице трябва да отговаря на изискванията на Общите условия, действащи към момента на участието му, както и на настоящите Правила. За участие в играта лицето трябва да изпълни следните стъпки:
2.1.1. да прочете настоящите общи условия и да се увери, че отговаря на критериите, посочени в тях;
2.1.2. да изпълни условията, които са публикувани в поста към играта във Facebook;
2.2. В Играта участва всяко лице, отговарящо на условията на настоящите общи условия, регистрирало участие като коментар под публикацията на играта, в отбелязания период.
2.3. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукт, предлаган от Организатора. Участниците са отговорни за спазването на посочените в Общите условия срокове и правила за провеждане на играта.
2.4. Организаторът си запазва правото формалностите по връчването на наградaта да се уточняват индивидуално и със спечелилия участник, ако това е необходимо.
2.5. Настоящите Правила са публикувани на страницата на играта.
2.6. Тази игра не обвързва по никакъв начин компанията-собственик на Facebook.com
3. НАГРАДА. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДАТА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИЯ
3.1. Наградите са:
1. Гейминг комплект мишка и клавиатура
2. Геймърски слушалки
3. Рутер
3.2. Определянето на печелившите се извършва чрез жребий, изтеглен от Организатора или негов представител.
3.3. Всеки участник може да спечели само 1/една/ награда.
3.4. Имената на печелившите в играта ще бъдат обявени в рамките на 1 /един/ работен ден от изтеглянето им, на страницата на Играта
3.5. Получаването на наградитеще стане в съответствие с действащите към момента на определяне на печелившите Общи условия или по ред, изрично предвиден в настоящите Правила.
4. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
4.1. Настоящите правила влизат в сила от 12:30 ч. на 21.07.2017г. до 23:30 ч. на 21.08.2017г.
4.2. Организаторът си запазва правото да допълва и/или променя Правилата, включително има право да прави промени в периода на провеждане на Играта, вида и размера на наградите, времето и начина на теглене на спечелилите. Всички промени влизат в сила веднага след публикуването им на интернет страницата на Играта.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *