ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете четири смартфона Huawei P10

1.  ПЕРИОД И НАЧИН НА УЧАСТИЕ:

1.1. Кампанията „Какъв нет потребител си?”, наричана по-долу за краткост „Кампанията”, се провежда в периода от 00:00:00 ч. на 18.07.2017 г. до
23:59:59 ч. на 14.08.2017 г., съгласно следния график:
Период за регистрация
Дата на теглене
18.07-24.07.2017г.
25.07.2017г.
25.07-31.07.2017г.
01.08.2017г.
01.08-07.08.2017г.
08.08.2017г.
08.08-14.08.2017г.
15.08.2017г.
1.2. Кампанията се провежда на следната интернет страница www.igraibezgranici.bg.

2. ОРГАНИЗАТОР:

2.1. Организатор на Кампанията е „Мобилтел” ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. София, ПК 1309, ул. ”Кукуш” № 1, наричано по-долу за краткост “Мобилтел” или „Организаторът”.

3. УЧАСТНИЦИ:

3.1. Участник в Кампанията, наричан по-долу за краткост „Участник“, може да бъде дееспособно физическо лице (което е навършило 18 години и не е поставено под запрещение) с постоянен адрес в Република България, който:
3.1.1. е абонат по договор с Мобилтел, включително абонат по договор за тарифен план с търговска марка „bob“ или договор за услуги с търговска марка „blizoo”, сключен преди началната дата на Кампанията, или потребител на предплатена карта за електронни съобщителни услуги от Мобилтел („Прима карти“), регистрирана преди началната дата на кампанията;
3.1.2. няма непогасени изискуеми задължения към Мобилтел и достъпът до услугите, които ползва, не е спряна през периода на Кампанията и към момента на получаване на наградата;
3.1.3. в периода на Кампанията посети интернет страницата на провеждане на Кампанията, посочена в т. 1.2. от настоящите Правила, отговори на всички въпроси от анкетата на Организатора, попълни регистрационната форма и приеме настоящите Правила.
3.2. В Кампанията нямат право да участват служители на Организатора, както и служители на други компании, изпратени за изпълнение на временна работа в Мобилтел, в качеството му на предприятие – ползвател на тези работници/служители под негово ръководство и контрол, и членове на техните семейства.
3.3. За избягване на всяко съмнение в Кампанията не могат да участват абонати/потребители, които в периода на Кампанията сключват договор/регистрират Прима карта.

4. МЕХАНИЗЪМ НА УЧАСТИЕ:

4.1. Участието в Кампанията се реализира в периода и на интернет страницата, посочени в т. 1. от настоящите Правила, при следните условия:
4.1.1. Всеки, който желае да участва в Кампанията, следва да отговори на всички въпроси от анкетата на Организатора, налична на страницата www.igraibezgranici.bg, да попълни регистрационната форма като посочи име, фамилия, телефон и email и приеме настоящите Правила.
При регистрацията си Участникът избира пол (мъж/жена) в зависимост от изображението, което желае да получи като резултат от анкетата.
4.1.2. Съгласно графика по т.1.1 от настоящите Правила, в зависимост от периода, в който се е регистрирал, всеки Участник, изпълнил изискванията по предходната точка, участва в съответното теглене за наградите по т. 5.1. 
4.1.3. Желаещите да участват в Кампанията могат да се включат в до четири тегления, но всеки участник има право да попълни анкетата и да се регистрира в Кампанията само веднъж в рамките на едно теглене.
4.1.4. Всеки участник може да спечели само една награда.
4.2. След като разбере резултатите от анкетата Участникът има възможност да разгледа абонаментните плановете Мтел без граници с Екстра нет+ или да споделят резултата във Facebook.

5. НАГРАДИ:

5.1. Наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците в Кампанията, са:
телефон Huawei P10 – 4 бр.

6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ:

6.1. През периода на Кампанията се извършват четири тегления:
6.1.1. На 25.07.2017 г. се провежда теглене на една от наградите по т. 5.1. за определяне на печеливш участник. В тегленето се включват само Участниците, които отговарят на условията по т. 3 и 4 от настоящите Правила и които са се регистрирали в периода 18.07-24.07.2017 г.
6.1.2. На 01.08.2017 г. се провежда теглене на една от наградите по т. 5.1. за определяне на печеливш участник. В тегленето се включват само Участниците, които отговарят на условията по т. 3 и 4 от настоящите Правила и които са се регистрирали в периода 25.07-31.07.2017 г.
6.1.3. На 08.08.2017 г. се провежда теглене на една от наградите по т. 5.1. за определяне на печеливш участник. В тегленето се включват само Участниците, които отговарят на условията по т. 3 и 4 от настоящите Правила и които са се регистрирали в периода 01.08-07.08.2017 г.
6.1.4. На 15.08.2017 г. се провежда теглене на една от наградите по т. 5.1. за определяне на печеливш участник. В тегленето се включват само Участниците, които отговарят на условията по т. 3 и 4 от настоящите Правила и които са се регистрирали в периода 08.08-14.08.2017 г.
6.2. Печелившият участник за съответната дата се определя чрез електронно теглене, което се извършва автоматично, чрез специализиран софтуер в централния офис на Организатора и в присъствието на Комисия, съставена от служители на Организатора, която удостоверява резултатите от него.
6.3. След определяне на печелившия участник за съответната дата се изтеглят по още 5 (пет) резервни печеливши участници. Всеки от резервните печеливши Участници може да замести предходния изтеглен, при условие че същият не може да бъде открит и/или да получи наградата в сроковете по т. 7. от настоящите Правила.
6.4. След изтегляне на печелившия Участник се извършва проверка дали отговаря на поставените в настоящите Правила условия. В случай че даден печеливш Участник не отговаря на условията за получаване на награда, за печеливш се счита следващият поред резервен печеливш Участник, който отговаря на условията.

7. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ:

7.1. След определяне на печелившия Участник по реда на предходната точка служител на Мобилтел уведомява съответния печеливш Участник чрез телефонно обаждане на номера, който Участникът е посочил в регистрационната форма, в срок до 7 (седем) работни дни от определянето на печелившия Участник. В телефонния разговор печелившият Участник получава информация относно реда за получаване на наградата, в това число за магазина на Мобилтел, в който може да получи наградата си.
7.2. В случай че съответният печеливш Участник не може да бъде намерен по описания ред, той губи право да получи Наградата и за печеливш се счита съответният по ред резервен печеливш Участник, който се уведомява по същия начин.
7.3. Наградата може да бъде получена в срок до 3 (три) седмици от датата на съответното теглене.
7.4. Преди получаване на Награда печелившият Участник следва да се идентифицира с представяне на следните документи: лична карта или лична карта и нотариално заверено пълномощно, в случай че наградата се получава от пълномощник на Участник.
7.5. При получаване на наградата печелившият Участник подписва приемо-предавателен протокол и получава служебна бележка по образец, съобразно изискванията на чл. 45, ал. 7 от Закона за доходите на физическите лица, надлежно издадена от Мобилтел.
7.6. Наградите не могат да бъдат разменяни за паричната им или каквато и да е друга равностойност.
7.7. Наградите не могат да бъдат преотстъпвани на трети лица.
7.8. Ако в срок до 3 (три) седмици от датата на съответното теглене наградата не е раздадена, се организира ново теглене по реда на настоящите Правила.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *