ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 30 сака и още оригинални награди от Rexona

 I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. Организатори:

(1) Промоционалната кампания „WILLIAMS RACING ОТ REXONA В ЛИДЛ”“ (по-нататък наричана “Кампанията”) се организира и провежда от „ЮНИЛИВЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД със седалище и адрес на управление гр.  София, ж.к. Младост 4, бизнес – парк София, сграда 3, ет. наричано нататък в текста “Организатор”.   

(2) Участниците в промоционалната кампания са длъжни да спазват условията на този официален правилник на „Кампанията” (нататък в текста наричан „Официалният правилник”).

 (3) Официалният правилник е достъпен безплатно за всеки заинтересован в периода на кампанията (26.06-11.08.2017г. включително) на www.rexonaracing.eu Организаторът на промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на адрес: www.williamsf1.com/rexona  

2. Период и място на провеждане на промоционалната кампания:

(1) Промоционалната кампания „WILLIAMS RACING ОТ REXONA“ стартира на 26 юни  2017г. [00:00:01] и продължава до 11 август 2017г. [23:59:59].

(2) В случай, че Организаторът решат да се съкрати/удължи срока на “Кампанията“, това ще бъде оповестено публично по начина, посочен в чл.1 (3).

(3) След приключване на „Кампанията”, Организаторът не носи отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че „Кампанията” все още продължава.

Промоцията се организира и се провежда на територията на Република България само в търговскита мрежа на магазини Лидл.България според правилата на тези Официални правила, като наградите се доставят само на територията на Република България. 


II. ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ:
3. Право и място на участие:

Кампанията е отворена за участие на всички физически лица, на възраст над 18 години, с изключение на служителите на „ЮНИЛИВЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД, ЛИДЛ и Williams Racing и всяко тяхно дружество-майка, филиал, подразделение, дъщерно дружество, агент, представител и промоционална и рекламна агенция заедно с близките членове на семействата им (независимо къде живеят) и тези, които живеят в същото домакинство на тези лица (независимо дали са роднини. )Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес www.williamsf1.com/rexona   за периода на кампанията. В Кампанията участват следните продукти от марка Rexona- Rexona Cobalt 150ml, Rexona Invisible Ice 150ml, Rexona Aqua Invisible B&W 150ml ,Rexona Cotton 150ml, Rexona Sexy 150ml, Rexona Clear Aqua 150ml. 


Участвайки в Кампанията, участниците приемат този Официален правилник и се  задължават да спазват условията, посочени в него. 


4. Условия за участие :

Участието в Кампанията за всички награди е обвързано с покупката продукти от марка REXONA 


5. Механизъм за участие в промоционалната кампания:

За да се регистрира за участие в Кампанията, всеки участник трябва да изпълни следните условия:

• Да закупи един или повече продукти Rexona от търговската мрежа на магазини ЛИДЛ България и да запазите касовата бележка от покупката;

• Да отиде на www.williamsf1.com/rexona ;

• Да въведе  личните си данни- име, фамилия, телефон за връзка, имейл адрес,  да качи снимка на касовата бележка и да изпрати  формуляра .

• Участник може да изпратите само една касова бележка с всеки формуляр.  Всеки участник може да участва повече от веднъж, но не може да изпраща същата касова бележка повече от веднъж. Участник не може да спечели повече от една награда. 

• Формулярите, получени след крайната дата 11.08.2017 г. [23.59.59 (GMT)] , няма да участват, но въведената информация може да бъде записана.


6. Награди:

По време на цялата кампания, на случаен принцип от всички получени формуляри ще бъдат изтеглени общо 61 победителя, които ще спечелят една от следните награди:

• Награди:  30 броя брандирани шапки: всяка на стойност 69.82 лева с включен ДДС, от името и за сметка на Организатора Юниливър България ЕООД. 

• 30 броя брандирани сакове: всеки на стойност 195.6 лева с включен ДДС.

• 1 част oт булид на Williams Racing без стойност .


• Спечелените награди не могат да бъдат заменяни за тяхната парична равностойност. При възникване на непредвидени обстоятелства организаторът си запазва правото да замени наградата с алтернативна такава на същата или по-голяма стойност.


7. Теглене на наградите:

Наградите ще бъдат изтеглени от комисия от представители на Организаторите („ЮНИЛИВЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД) в присъствието на нотариус. Тегленето на наградите ще се извърши на случаен принцип от всички получени формуляри подадени от www.williamsf1.com/rexona   Тегленето на горепосочените награди ще се извърши на 12 Август 2017.

При тегленето ще бъдат изтеглени 61 победителя и общо 61 резервни участника в случай на дисквалифицирани победители. 

Организаторът на промоцията си запазват правото да замени спечелилия участник, който не отговаря на условията за получаване на наградите, описани в този Официален правилник, с друг участник в кампанията, който ще бъде определен по реда на т.7. 

Всеки победител ще бъде уведомен от Организатора на посочения в регистрацията телефонен номер за обстоятелството, че е спечелил награда. Уведомлението ще се извърши до пет работни дни след датата на изтегляне на печелившите.

В случай, че Организатора не получат обратна връзка  с три имена, ЕГН и точен адрес и телефон за доставка на наградата до 5 (пет) дни след писменото уведомление на съответния победител, този победител се дисквалифицира и за победител се счита резервен печеливш.


Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *