ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете любимите си Dormeo продукти


1. Организатор на Играта

Организатор на играта „15 ГОДИНИ ДОРМЕО“ („Играта“) е „Студио Модерна – България“ ЕООД, ЕИК: 121009078, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 40, бл. ЮРО ПАРК – ОФИС СГРАДА

2. Период на провеждане на Играта

Играта ще се проведе в периода от 17.07.2017 г. до 01.08.2017 г., включително. Играта се провежда на територията на Република България.

3. Дефиниции

Настоящите правила на Играта съдържат термини, които имат следното значение:
3.1. „Организатор“ е „Студио Модерна – България” ЕООД, ЕИК: 121009078;
3.2. „Участник“ е всяко дееспособно и пълнолетно физическо лице, с постоянен адрес на територията на Република България, което отговаря н условията за участие по т. 4 по-долу и което се е включило в Играта като се регистрирало, по посочения в тези правила начин, в играта „15 ГОДИНИ ДОРМЕО” на уеб адрес dormeo.bg/igra-dormeo-15-godini .Всяко физическо лице има право да участва в Играта с не повече от един свой email адрес.

4. Право на участие в играта

В Играта могат да участват всички пълнолетни и дееспособни физически лица, които имат постоянен адрес в Република България. Лица, които са директно свързани с организирането и/или изпълнението на Играта, членовете на семействата им, както и техни роднини по права линия, нямат право да участват в Играта. Служители на „Студио Модерна – България” ЕООД също нямат право да участват в Играта.

5. Награди

Общо 3 бр. продукти с търговска марка DORMEO по избор на печелившите участници в Играта.

6. Механизъм на Играта, спечелване на награда, връчване на наградите

Участието в Играта НЕ е обвързано с покупка!
За да участва в Играта Участникът трябва да:
6.1. Отговаря на условията за участие в Играта по горната т. 4. и да притежава валиден email адрес;
6.2. Да посети уеб страницата на Играта на адрес: www.dormeo.bg/igra-dormeo-15-godini/ и в срока по горната т. 2 да се регистрира за участие в Играта като включително предостави на Организатора своето име, фамилия и валиден имейл адрес.
6.3. Да следва инструкциите на приложението на Играта като постави коментар на любимия си продукт Дормео. В коментара си участникът трябва да даде отговор на въпросите „Какво ти харесва в него?“ и „ Защо мечтаеш да бъде твой?“.
6.4. След изтичане на срока по горната т. 2, Организаторът чрез комисия от 5 специално подбрани служители обслужващи търговски бранд „Дормео“ в „СТУДИО МОДЕРНА – БЪЛГАРИЯ“ ЕООД, в състав Стойчо Тилев – изпълнителен директор на „Студио Модерна – България“ ЕООД; Благовеста Гроздева – Дормео Бранд мениджър; Десислава Мирчева – Специалист Дигитален Маркетинг; Александър Тодоров – Специалист Дигитален Маркетинг и SEO; Веселка Дамянова – Маркетинг Мениджър; ще оценят коментарите и по своя преценка ще изберат общо трима победители от всички участници, включили се надлежно в Играта, съгласно настоящите правила. Всеки от печелившите участници ще получи коментираният от него продукт, с който е участвал в Играта.
6.5. Победителите ще бъдат обявени в срок до 10.08.2017 г. на интернет страницата на Дормео, а именно – www.dormeo.bg/igra-dormeo-15-godini/ . Всеки печеливш участник е длъжен да предостави на „СТУДИО МОДЕРНА – БЪЛГАРИЯ“ ЕООД своето име, фамилия, точен адрес и телефон за връзка като изпрати тази информация до следния имейл на дружеството в срок до 10 дни, считано от обявяването на печелившите участници.
6.6. Наградите ще бъдат доставени от Организатора напълно безплатно с куриер до всеки печеливш Участник в срок от 45 работни дни след получаване на уведомителното електронно писмо, изпратено по имейл, в което печелившия Участник посочва изричен адрес за доставка и телефон за връзка. При отсъствие на печелившите Участници на посочения адрес за получаване при извършване на доставката, на същия ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската служба, откъдето може да бъде получена наградата след представяне на документ за самоличност. И в този случай печелившият Участник не дължи никакви парични суми за получаване на доставката. При заявено желание от страна на печелившия Участник в отговора на уведомителното електронно писмо, изпратено по имейл, той/тя може да получи наградата си и лично на адреса на управление на Организатора, а именно: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 40, ЮРОПАРК офис сграда, партер, след предварителна уговорка с представители на Организатора за дата и час на получаване на наградата.
Печеливши Участници, непотърсили наградите си (включително Участници неизпратили адрес за доставка и телефон за обратна връзка) в 30-дневен срок от спечелването им, автоматично губят правото на тяхното получаване.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *