ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 10 хладилни чанти, 10 бижута Сваровски и 10 ролер топки


I. НАЧАЛО НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИГРАТА


Играта продължава от 13.07.2017г. до 21.08.2017г.

II. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА: „АКТАВИС” ЕАД


III. НАГРАДИТЕ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ОТ „АКТАВИС” ЕАД на спечелилите участници.


IV. Гимнастическа топка, Комплект бижута Сваровски или Хладилна чанта.


В Играта се разпределят следните награди:

• 10 бр. Гимнастическа топка ролер 100х50 см

• 10 бр. Комплект бижута с камъни Сваровски

• 10 бр. Хладилна чанта

V. ПЛАТФОРМА, В КОЯТО СЕ РЕАЛИЗИРА ИГРАТА


http://promo.lactacare.bg/lactacare-stop2017/ 

Играта се организира и провежда на цялата територия на Република България.

VI. УЧАСТИЕ


Участие в Играта могат да вземат всички ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, които отговарят на условията за участие, предвидени в ПРАВИЛАТА ЗА УЧАСТИЕ и в ОБЩИТЕ УСЛOВИЯ. Участието в Играта е безвъзмездно.

VII. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


1. В Играта може да участва всеки, който има навършени 18-години и приеме настоящите Правила и Общите условия. 

В приложението всеки участник може да участва повече от веднъж.

2. Провеждането и участието в приложението се извършва в съответствие с правилата, установени по-долу. Всеки участник е длъжен да спазва настоящите правила. Всеки участник може да вземе участие в приложението само след приемане на настоящите Правила. Не може да бъде участник в играта лице, което е съдружник или акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на приложението. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на приложението преустановява участието на такова лице в Играта. В играта не могат да участват непълнолетни или малолетни лица.

3. ПРИЕМАНЕТО НА НАСТОЯЩИТЕ ПРАВИЛА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО УСЛОВИЕ ЗА УЧАСТИЕ И УЧАСТНИКЪТ СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА И ДОБРОВОЛНО ПРЕДОСТАВЯ ДАННИТЕ СИ В ТАЗИ ВРЪЗКА.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ


На 31.07.2017 г. комисия, определена от Организатора, ще определи на лотариен принцип 5 участници, които ще спечелят награда Гимнастическа топка ролер 100х50 см, 5 участници, които ще спечелят награда Комплект бижута с камъни Сваровски и 5 участници, които ще спечелят награда Хладилна чанта.

На 21.08.2017 г. комисия, определена от Организатора, ще определи на лотариен принцип 5 участници, които ще спечелят награда Гимнастическа топка ролер 100х50 см, 5 участници, които ще спечелят награда Комплект бижута с камъни Сваровски и 5 участници, които ще спечелят награда Хладилна чанта.

В томболата участват всички, които са направили успешна регистрация за участие в Играта.

ИЗВЕСТЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ


Организаторът уведомява печелившите участници.

Организаторът си запазва и правото, но не е задължен, да обявява победителите, спечелили наградите публично, като ги публикува на стената на http://promo.lactacare.bg/lactacare-stop2017/

Известяването на победителите се извършва чрез съобщение до посочения в регистрационната форма адрес на електронна поща. Получаване на наградите

• Организаторът ще изпрати до всеки спечелил участник, съобщение на регистрирания адрес на електронна поща.. След изпращане на съобщението, в 3-дневен срок, спечелилите трябва да се свържат с Организатора на посочения в съобщението телефон и да предоставят поисканата информация за контакт, за да се уточни как и къде ще получат наградата си.

• При невъзможност да се осъществи контакт с победителите, поради невалиден адрес на електронна поща., посочен в регистрационната форма, Организаторът не носи отговорност. В хипотезата на предходното изречение, ако в рамките на 3 календарни дни от изпращането на съобщението по регистрирания адрес на електронна поща., с което спечелилият участник се уведомява, че е спечелил наградата и се посочват данни за контакт, последният не се свърже с Организатора, то спечелилият участник губи правото да получи своята награда.

• При получаване на наградите, Победителите се идентифицират с лична карта.

• Във връзка с получаване на наградата спечелилите участници се съгласяват да предоставят следните данни на Организатора:

Адрес, Три имена, Телефон за връзка.

• Организаторът не носи отговорност спрямо спечелил учасник, предоставил невалиден адрес на електронна поща., телефон за контакт, непълен или неточен адрес или грешни имена. Организаторът си запазва правото да променя начина на уведомяване на спечелилите участници.

• С подаване на заявка за участие, всеки участник дава съгласие по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни по отношение на личните данни, които предостави във връзка с участието си в Играта. Организаторът се ангажира по никакъв начин да не предоставя лични данни на участниците в томболата на трети страни.

• В случай на липса на реакция от страна на печелившите участници, което се счита за отказ от ползване на наградата или невъзможност за ползване, след изтичане на гореопределените срокове, Организаторът си запазва правото да организира допълнителна томбола, в която да участват всички отговорили вярно, но неспечелили участници и, чрез която да се определят победителите, които да се възползват от останалите неоползотворени награди.

• Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите участници.

• Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на Facebook потребители; дублиране на Facebook профили от недоброжелатели; дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; невалидни или невярно изписани адрес на електронна поща. или телефонни номера; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на това приложение; недостъпност до интернет или до интернет страниците или комбинация от тях; повреда на системата на сайта или Facebook платформата; други форсмажорни обстоятелства.

Организаторът не поема транспортните и другите разходи на спечелилите участници във връзка с получаване на наградите.

Връчването на наградите може да бъде публично събитие. С участието си в, участниците дават съгласието си, в случай че спечелят награда, техните имена и снимка да станат публични и използвани в аудио, фото или видео материал от Организатора без заплащане на хонорар.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ


1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Организатора, от една страна и участниците в приложението, от друга страна, както и условията за участие в него.

2. Навсякъде в Общите условия дефинираните в този член думи и изрази ще имат следното значение:

1. “Играта” се провежда в рамките на страницата – http://promo.lactacare.bg/lactacare-stop2017/

2. “Участник” може да бъде всяко пълнолетно физическо лице, което в периода 12.07.2017 г. до 20.08.2017 г. посети страницата http://promo.lactacare.bg/lactacare-stop2017/ , участва в играта, декларира, че приема общите условия и правилата и се регистрира с всички необходими данни.

3. С подаване на заявка за участие всеки участник дава съгласие по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни по отношение на личните данни, които предостави във връзка с участието си в Играта.

4. При регистриране в играта на промоционалната страница http://promo.lactacare.bg/lactacare-stop2017/, участникът решава дали да даде съгласие с правилата и общите условия.

5. Организаторът определя Правилата едностранно и има право да ги изменя и допълва по своя преценка. Същият има право по всяко време да преустанови реализацията на Играта, както и да прекрати временно или постоянно участието на участник в нея, ако същият не спазва установените правила.

6. /1/ Общите условия се изменят и допълват едностранно от Организатора. 

/2/ Действието на измененията и допълненията е в сила и обвързват участниците от момента на обявяването им на страниците http://promo.lactacare.bg/lactacare-stop2017/ /1/ Участникът се индивидуализира посредством регистрацията си във http://promo.lactacare.bg/lactacare-stop2017/

/2/ Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чийто адрес на електронна поща е използван от друго лице, независимо дали лицето е дало или не съгласие за това.

7. Участието не е обвързано с покупка на стоки или услуги.

8. Наградите се предоставят от Организатора.

9. Спечелената награда от печелившия участник се предава, ако спечелилият участник отговаря на изискванията на Правилата и настоящите Общи условия.

10. /1/ Наградата се предава лично на спечелилия участник от Организатора. 

/2/ Участници, които не са потърсили обратна връзка с организатора за получаване на наградите си в 3 дневен срок от уведомяването им, губят правата си върху наградите. 

/3/ Победителите се съгласяват да бъдат фотографирани, видеозаснемани, интервюирани и записвани след приключване на приложнеието, за маркетингови цели на Организатора

11. Правилата за участие са неразделна част от настоящите Общи условия.

12. Оспорването на резултатите, валидността и верността на който и да е резултат от страна на участник няма действие спрямо Организатора.

13. Организаторът има право да оповести публично имената на наградените участници и тяхната награда от кампанията. Обявяването на участниците-победители (спечелили награди) се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на потребителското име, с което са регистрирани в играта, или посочения адрес на електронна поща в регистрационната форма. Всички участници дават своето съгласие за събиране и обработване на личните им данни за целите на провеждането на Играта. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личните данни, събрани във връзка с Играта. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на участниците.

14. Всякакви такси и данъци, които могат да възникнат във връзка с получаването на наградите, са за сметка на получилите тези награди участници в Играта.

15. Тази Игра може да бъде прекратена в случай на форс-мажорни обстоятелства, включително невъзможността на Организатора, по причини, независещи от неговата воля, да продължи провеждането ѝ. От момента на обявяването на прекратяването на Играта на промоционалната страница http://promo.lactacare.bg/lactacare-stop2017/ на участниците няма да бъдат връчвани награди, както и няма да им бъде предоставяна каквато и да е друга компенсация.

16. СЪДЕБЕН СПОР

Всеки потенциален съдебен спор между Организатора и участниците ще се решава извън съдебно или в случай, че това не е възможно – от компетентните български съдилища.

17. ДЕЙСТВИЕ

С участието си, участниците се съгласяват да спазват Правилата, включителнo техните срокове и условия, както и настоящите общи условия.

Настоящите Официални правила влизат в сила от момента на обявяването им на промоционалната страница http://promo.lactacare.bg/lactacare-stop2017/ и действат през целия период на провеждане.


Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *