ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 3 ваучера на стойност 30 лева всеки за пазаруване в Kaufland


І. Общи условия
1. Настоящите Условия за участие („Условията“) уреждат реда и условията за провеждане и участие в Играта „Спечели ваучер за хранителни стоки“ („Играта“).
2. Организатор на Играта е „Кауфланд България ЕООД енд КО” КД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131129282, ДДС № BG131129282, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Сердика, жк. Банишора, ул. Скопие №1А, тел. 0800 12 220, представлявано от неограничено отговорния си съдружник „Кауфланд България“ ЕООД, ЕИК 131058063 („Кауфланд България“ или „Организатора“).
3. Играта се провежда от 14:15 часа на 12.07.2017 г. до 14:00 часа на 14.07.2017 г. („Период на провеждане”).
4. Играта се организира и провежда на български език само за територията на Република България.
ІІ. Право на участие
5. Право да участват в Играта имат всички дееспособни физически лица, с постоянен адрес в България, които към датата на участие са навършили 18 години, с изключение на служителите на Организатора, „Кауфланд Сървис“ ЕООД, членове на техните семейства (включително възходящи и низходящи до втора степен, съпрузи и роднини до втора съребрена степен), както и всички физически лица, взели участие в организацията и провеждането на Играта („Участник/ци“).
6. Участие в Играта се допуска само при спазване на настоящите Условия. С участието си в Играта Участникът изрично се съгласява, че приема и ще спазва настоящите Условия.
7. Не се допуска участие от фалшиви профили и участие посредством всякакви други методи, чрез които целенасочено се увеличава шансът за получаване на награда.
ІІІ. Условия за участие
8. В периода на провеждане на играта на стената на Facebook страницата на Kaufland България (https://www.facebook.com/kaufland.b…) ще бъде публикуван пост, обявяващ началото на Играта. За да участва в Играта, потребителят следва да напише в коментар какви хранителни стоки би закупил от Кауфланд, ако спечели ваучера на стойност 30 лв. Участникът следва да направи това в коментар под съответната публикация.
9. В рамките на периода на Играта един Участник може да участва еднократно, независимо от броя коментари, които е публикувал.
IV. Награди
10. Наградите, които Участниците в Играта могат да спечелят при спазване на условията за участие, уредени в раздел II и III по-горе, са както следва:
  • три ваучера за пазаруване на хранителни стоки. Стойността на всеки ваучер е 30лв.
11. Ще бъдат раздадени общо 3 награди описани в т.10 от този раздел.
12. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. Наградата не може да бъде прехвърлена на трети лица. Всеки участник има право само на една награда.
V. Определяне на печеливш Участник
14. Тегленето на печелившите Участници ще се извърши на .14.07.2017 г. чрез жребий на случаен принцип. В жребия за всяка от трите награди ще бъдат включени само Участниците (Facebook ID), отговорили в коментар под поста, комуникиращ Играта, публикуван на 12.07.2017 г.
15. Facebook профилите (Facebook ID) на печелившите Участници се обявяват в Note секцията на Facebook страницата на Kaufland България, като част от правилата за настоящата игра (https://www.facebook.com/kaufland.b…) на 14.07.2017 г.
16. Всеки Участник, спечелил награда, трябва да се свърже с Организатора чрез имейл на facebook@kaufland.bg в срок до 5 работни дни, считано от датата на обявяване по начина, описан в предходната т.15, и да потвърди желанието си да получи награда, както и да предостави данни във връзка с получаване на наградата (име и фамилия, телефонен номер за връзка и адрес, където Участникът би желал да получи наградата). Организаторът доставя наградата до посочения от Участника адрес до 30 (тридесет) дни от получаване на имейла за потвърждение.
17. Организаторът има право да изпрати в лично съобщение до Facebook профила на участника информация, че е изтеглен в томболата за настоящата игра и да запознае Участника с условията за получаване на наградата описани в настоящите условия за участие в играта.
18. Ако Организаторът не получи от уведомения Участник имейл с посочената в предходната т.15 информация в срок от 5 работни дни от обявяването, както и ако печелившият Участник откаже да получи наградата или в случай че има нарушаване на настоящите Условия от страна на избрания за печеливш Участник, Участникът губи правото да получи наградата си. При получаване на наградата печелившите участници следва да се легитимират с документ за самоличност, удостоверяващ личността и данните на лицето.
19. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави която и да е от наградите по причини, за които той не отговаря, Организаторът си запазва правото да награди печелившия/те Участник/ци с друг вид награда на същата стойност.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *