ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 10 вкусни награди от Меско

Участниците в играта трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на играта (отбелязвани като „Официални Правила“).
РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
1. Организатор на Играта е „МЕС-КО“ ЕООД. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наричани по-долу “Официални Правила” или “Правилата”).
2. Официалните Правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес: https://www.facebook.com/mesko.bg/n…
за целия период на Играта. Организаторът на играта си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес: https://www.facebook.com/mesko.bg/n…
3. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 2, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства.
4. Играта е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България, с възраст над 18 години, с изключение на служителите на „МЕС-КО“ ЕООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
5. Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с тези Официални Правила и да спазват техните условия.
РАЗДЕЛ II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
Играта се организира и провежда в периода от 10.07.2017 г. до 12.07.2017 г., само на територията на Република България.
РАЗДЕЛ III. МЕХАНИЗЪМ И НАГРАДИ
  1. Играта се организира на „Стената“ („Timeline“) на Фейсбук страницата на Организатора: https://www.facebook.com/mesko.bg
2. На 10.07.2017 на стената ще бъде публикувана снимка с текст „ИГРАЙ С НАС И СПЕЧЕЛИ“. Отговорете ни на въпроса „Защо предпочитате нашите слайс опаковски“ и ние ще зарадваме 10/десет/ от Вас с продуктови награди Меско. За да се включи в играта участникът трябва да напише отговор като коментар под снимката.
3. След изтичане на крайния срок на играта (23:59 часа на 12.07.2017 г.), чрез жребий на случаен принцип се изтеглят имената на общо 10 /десет/ участника, всеки от които печели една от наградите.
4. Наградният фонд за целия период на Играта включва:
10 бр. пакети със слайс опаковки на продукти на Меско
5. Всички спечелили ще бъдат известени на „Стената“ („Timeline“) на Фейсбук страницата на Организатора на 13.07.2017 г.
6. Наградите ще бъдат доставяни безплатно до печелившите участници на посочен от тях адрес, чрез куриер до 45 работни дни от получаване на потвърждението, че са спечелили и предоставяне на адрес за доставка. Наградата може да бъде получена само от законен представител на спечелилия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако получателят удостовери писмено, че е получил наградата от името на печелившия. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници, ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската служба, откъдето може да бъде получена наградата.
7. Награди, непотърсени в 20-дневен срок след края на Играта – не изпрати потвърждение относно получаването на наградата или този участник не е изпълнил условията на Официалните правила, правото да получи наградата преминава върху първата от изтеглените при жребия резерви. При аналогични условия встъпва в правото на печелившия и втората, и третата резерва. За резервите важат същите срокове и условия за получаването на наградата. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакт или некореспондиращ, непълен или неточен e-mail, или адрес за доставка на награди.
8. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично“, вместо участниците. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши Правилата, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от един коментар от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Играта; г) всяко друго действие, което променя механизма за участие в Играта или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организаторa, като Организаторa не дължи обяснение за начините на определяне на опит или нарушение на Правилата.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *