ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 5 кафе машини Krups Dolce Gusto и още 7000 награди от Ceresit


Участието в играта е обвързано с покупка.
ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
Промоцията „7000 награди от Ceresit” се организира и провежда от Хенкел България ЕООД, наречено по–долу за краткост “ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА”.
ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Промоцията, наричани за краткост “ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА”.
2.2. Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на провеждане на Промоцията на Интернет адрес: http://www.ceresit.bg/
2.3. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва и/или променя Официалните Правила, като допълненията и/или промените влизат в сила след официалното им публикуване на Интернет адрес: http://www.ceresit.bg/
ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПОТРЕБИТЕЛСКА ПРОМОЦИЯ
Промоцията „7000 награди от Ceresit ” се организира и провежда на територията на Република България.
ЧАСТ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
4.1. Промоцията стартира на 10 юли 2017г. и продължава до 18 август 2017г. включително.
4.2. Организаторът на Промоцията има право да променя сроковете й, като известява за това на Интернет адрес: http://www.ceresit.bg/
ЧАСТ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
5.1. Промоцията е валидна за всички физически лица, навършили 18 години и живеещи на територията на Република България. В промоцията могат да участват и юридически лица/фирми/, които са потребители на участващите в промоцията продукти.
5.2. В промоцията нямат право да участват служителите на Хенкел България, служителите на търговките обекти, в които ще се провежда Промоцията, всички обслужващи агенции, както и членовете на техните семейства.
5.3. В случай, че Организаторът открие или установи нередовен участник по реда на 5.1 и 5.2., то той има право да анулира получената от него награда или по своя преценка да не го допусне до участие в тегленето на наградите.
ЧАСТ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ/ ИНСТРУМЕНТИТЕ
Наградите и инструментите, които участват в промоцията, са следните:
  • Сенник за кола Ceresit
  • Тениска и шапка Ceresit
  • Комплект битове от Bosch
  • Комплект карти за игра Ceresit
  • Плажна кърпа Ceresit
  • Кафе машина Krups Dolce Gusto
Организаторът на Промоцията запазва правото си при изчерпване на наличните количества от изброените инструменти да ги заменя с такива със сходно предназначение и стойност, след направено уведомление за това на официалната страница на промоцията.
ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА
7.1. За участие в промоцията е необходима покупка на продукти Ceresit : Classic Universal, CM 9,  CM 11 Plus, CM 12, CM 16, CE 33, CE 40, CE 43, CN 68, DA, CS 11, CS 16, CS 23, CS 24, CS 25, CS 26, CS 27, CS 28, CT 126, CT 127, Thermo Universal, FT 101, CS 25, CB 100, CB 150 и СВ 200, от участващите в промоцията магазини
7.2. Участието в промоцията е обвързано с покупка на участващи продукти, описани в предходната разпоредба, на стойност минимум 30 (тридесет) лв.
7.3. Ако участникът изтегли карта с обозначена награда, може да я получи на момента от търговския обект.


7.4. Големите награди – 5 машини Krups Dolce Gusto, ще бъдат изтеглени на 30.08.2017 сред всички скреч карти с попълнени данни съгласно настоящите условия, и ще бъдат изпратени на печелившите в срок от 5 работни дни.
ЧАСТ 8. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
8.1. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни. Видът на наградата може да бъде избиран от представените от ОРГАНИЗАТОРА възможности за всяко равнище.
8.2.Наградите и инструментите ще се получават по куриер или друг допълнително уговорен начин срещу подписване на приемо-предавателен протокол. Организаторът на промоцията не носи отговорност за неполучени/ недоставени награди при подаден от участник неточен или погрешен адрес.
8.3. Наградата може да се получи само лично от участника срещу представяне на документ за самоличност или от надлежно упълномощено лице.
Неполучени награди поради невъзможност за свързване с обявените печеливши поради грешен, неточен или непълен адрес се разпределят между резервни печеливши.
ЧАСТ 9 . ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ
Не се допуска размяна на награда срещу пари и паричен еквивалент.
ЧАСТ 10 . ОТГОВОРНОСТ
10.1. Организаторът на промоцията не носи отговорност при допускане на печатна грешка или друго нарушение.
10.2. Организаторът на промоцията не отговаря за погрешно заявена информация от участниците по тази промоция.
10.3. Всички претенции за награди, предявени след определения краен срок по Част 8, се считат за невалидни.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *