ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 7000 чаши Fanta и още над 8 000 награди от Coca Cola и Cappy Pulpy

1.Промоционална кампания „РАЗХЛАДИ ЛЯТОТО В КИНО АРЕНА” („Кампанията“) се организира и провежда от „КОКА-КОЛА ХЕЛЕНИК БОТЪЛИНГ КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ” АД с ЕИК 131032463, със седалище и адрес на управление гр. София, район Витоша, ул. Рачо Петков Казанджията No 8, наричано по-долу „Организатор“ и със съдействието на „КИНО АРЕНА ВТ” ЕООД, ЕИК175036584, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Младост 4, ул. “Бизнес Парк София” № 3, ет.2 наричано « Кино Арена». 

2.Кампанията е валидна само Кина Арена , на територията на Република България(„Участващи обекти“). 

3.Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Общи условия на Кампанията. 

4.Общите условия ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Кампанията на интернет страницата на Кино Арена www.kinoarena.com 

5.Организаторът на Кампанията си запазва правото да допълва или променя Общите условия, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет страницата на Кино Арена. 

II. Право на участие в Кампанията и получаване на награда 
6.1.В кампанията има право да участва всяко физическо лице, което е закупило меню по избор, включващо в него напитка на Кока-Кола (Кока -Кола, Фанта, Спрайт, Кока-Кока Зеро) от щандовете за пуканки на Кино Арена, на територията на България, в периода на кампанията, има право и може да участва в Кампанията. 

6.2. В случай че Участник няма навършени 14 години и спечели награда, вместо него наградата имат право да получат неговите представители по закон -родители/настойници. 

6.3. В случай че Участник има навършени 14 години, но няма навършени 18 години и спечели награда, лицето има право да получи наградата със съгласието на свой представител по закон -родител/настойник. Съгласието на родителя/настойника може да се получи лично или в писмена декларация 

7.Не се допускат до участие „КОКА-КОЛА ХЕЛЕНИК БОТЪЛИНГ КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ» АД , „КИНО АРЕНА ВТ” ЕООД, техните служители и/или членове на семействата им, както и свързаните с тях лица. 

III. Условия за участие и Механизъм на Промоцията 2 

8. В Кампанията има право да участва всяко физическо лице, относно което са налице условията, посочени в раздел II, наричано по-долу Участник, който следва да изпълни следните условия: 

8.1При покупка на меню по избор, включващо в него напитка на Кока-Кола (Кока -Кола, Фанта, Спрайт, Кока-Кока Зеро) от щандовете за пуканки на Кино Арена,, в периода на промоцията, Участникът получава заедно с менюто, промоционална скречкарта /наречена по-долу скречкарта и/или карта/. 

9. Участникът има право на една скречкарта за всяко едно закупено меню, включващо напитка на Кока –Кола(Кока -Кола, Фанта, Спрайт, Кока-Кока Зеро), в срока на Кампанията . 

10.Организаторът и Кино Арена не носят отговорност за изгубена скречкарта 

IV. Териториален обхват на Кампанията 

11.Кампанията се организира и провежда на територията на Кина Арена в Република България 

V. Срок на Кампанията 

12.1 Кампанията започва на 30.06.2017 г. и се провежда до 22.00 часа на 31.08.2017г. (включително) или до изчерпване на наградите, което от събитията настъпи по-рано. 

12.2. При изчерпване на наградите, Организаторът ще обяви приключване на срока на Кампанията на www.kinoarena.com 

12.3 .Организаторът не носи отговорност за предоставяне на наградите след приключване на Кампанията. 

VI. Награди 

13. Нaградите в Кампанията са: 
1/ 2000 бр. наливна напитка Кока Кола, 500 ml; 
2/4000 бр. сок Cappy Pulpy, 330 ml. 
3/ 7000 бр.чаши Fanta, 
4/ 2000 бр. слънчеви очила Кока Кола 

Наградите се предоставят от „КОКА-КОЛА ХЕЛЕНИК БОТЪЛИНГ КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ” АД. 14. На самата печеливша скречкарта е посочена конкретната награда, която се печели с нея. 

VII. Механизъм на Кампанията и получаване на Наградите 3 

15. При получване на скречкарта, Участникът веднага има възможност да провери дали печели награда от тази карта, като за целта е необходимо да изтрие повърхността на картата на обозначеното за това място. 

16.Всяка скречкарта дава информация дали участникът печели или не награда и каква е тя. Скречкартите са брандирани с логото на Арена и Кока Кола и важат само и единствено за периода на Кампанията. 

17.1. Наградите се предоставят от служител на Кино Арена на щанда за пуканки в съответния Участващ обект, в момента на спечелване на наградата, на Участник имащ право да участва в Кампанията и да я получи съгласно раздел II по-горе. В случай, че печелившият участник не получи веднага наградата си или в срок до 31.08. 2017г. ,печелившият участник губи правото си на награда. 

18.Наградата се получава срещу представяне на печелившата скречкарта. Печелившата скречкартата остава на щанда за пуканки на съответното кино Арена като отчетен документ. 

VIII. Отговорност на Организаторът и Кино Арена 

19. Организаторът и Кино Арена не носят отговорност за това дали лицето, представило печеливша скречкарта действително е лицето, спечелило скречкартата. С предаване на наградата на лицето, представило печеливша скречкарта на служител на кино „Арена“ в съответния Участващ обект, Организаторът и Кино Арена се освобождават от всяка по-нататъшна отговорност по отношение на претенции на действителния собственик на печелившата скречкарта. 

20. С предаване на наградата по чл.13 срещу печеливша скречкарта Кино Арена не носи отговорност по отношение на наградите, предоставени от Организатора. 

21.1.Всички печеливши скречкарти, представени след определения краен срок на Кампанията по раздел V по-горе, се считат за загубили валидност. 

21.2.Организаторът и Кино Арена не носят отговорност за загубена печеливша скречкарта или непотърсени награди от Кампанията в указаните в настоящото срокове. 

22. Кока Кола носи пълна отговорност за предоставяни от тях награди. 

23.Организаторът на Кампанията не се задължава да води кореспонденция относно претенции за участие в Кампанията, предявени след края на Кампанията. Той не отговаря за качеството на предоставените награди. Всички претенции относно качеството на предоставените награди следва да се уредят между съответния Участник и третото лицето, предоставило съответната награда за Кампанията. 

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *