ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 10 телевизора PhilipsОфициални правила
Програма за тестване на Philips телевизори
Раздел I. Организатор на Програмата за тестване и Официални Правила
Чл. 1 Програмата за тестване на телевизори „Phillips” („Програмата”) се организира и провежда от Търговско представителство ТП Вижън Европа Б.ВСофия, р-н „ Изгрев“ п.к.1040бул. „Драган Цанков“ No 36,  етаж 6, офис 605, Булстат: 176693412(„Възложител”) и агенция Публисис АД, ЕИК 175432612, адрес София 1404, ул. Тодор Каблешков 24,(„Организатор ”).
Чл. 2 С участието си в Програмата участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на изложените Официални Правила на Програмата („Официални правила”).
Чл. 3 Официалните Правила са изготвени в съответствие с изискванията на българското законодателство и ще бъдат публично оповестени на https://www.testvai.tv. Възложителят на Програмата си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила по всяко време, като промените влизат в сила в деня на тяхното оповестяване, освен ако в конкретния случай не е посочено друго. В случай че участникът не е съгласен с такива промени, същият следва да прекрати участието си в Програмата.
Чл. 4 Възложителят и Организаторът на Програмата имат право по своя преценка и без предизвестие да изключат участник от Програмата, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Официални правила и/или ако наруши някое от правилата на Програмата.
Раздел II. Право на участие
Чл. 5 Право на участие има всяко физическо лице на възраст над 18 години с местонахождение в България.
В Програмата немогат да участват лица, които са работници и служители на Възложителя и Организатора, както и техни преки родственици: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.
В Програмата не могат да участват лица, които са в договорни отношения с конкуренти на Възложителя, в това число, но не само, служители на трудов договор или лица, работещи на граждански или мениджърски договор при конкуренти на Възложителя, както и техни съпрузи и роднини.
Чл. 6 Участието в Програмата за тестване не е обвързано с покупка.
Раздел III. Територия и продължителност на Програмата
Чл. 7 Програмата се организира и провежда на територията на Република България.
Чл. 8 Кандидатстването в Програмата започва в 00:00 ч. на 04.07.2017 г. и завършва в 23:59 ч. на 23.07.2017 г.
Раздел IV. Механизъм на Програмата
Чл. 9 Кандидатстване за Програмата
Всеки, който желае да участва в Програмата, трябва да се регистрира на www.testvai.tvи надлежно да попълни всички задължителни полета във формуляра за кандидатстване, като заедно с регистрацията изпрати мотивационно писмо и по желание самостоятелно заснето видео, в което кандидатът прави свое представяне (видео визитка).
Лични данни, които е необходимо да бъдат предоставени при регистрация за  целите на кандидатстването за Програмата са:
      име и фамилия;
      населено място (по местоживеене);
      мобилен телефонен номер за контакт;
      и-мейл адрес за контакт
      лицево изображение (по подаване на видео визитка)
Мотивационното писмо и видео визитката няма да бъдат публично достъпни, а ще се използват единствено и само за целите на оценяването и подбора на участниците в Програмата от страна на журито, определено по-долу.
Мотивационното писмо следва да е на български език, в посочената на уебсайта форма и в свободен текст до 400 символа.
Видео визитката следва да е на български език, като кандидатът разполагат с творческа свобода как да оформи своята видео визитка по свой избор, в това число от гледна точка на нейното съдържание и продължителност. Препоръчителната продължителност на видео визитката е до 1 минута.  Кандидатите разбират, че носят отговорност за евентуални (имуществени и/или неимуществени) вреди, които могат да възникнат във връзка със съдържанието на изпратената видео визитка, в това число при преглеждането ѝ от страна на членовете на журито.
Кандидатите не могат да правят повече от една регистрация за участие.
Чл. 10 Подбор на участници в Програмата за тестване
Измежду всички, надлежно кандидатствали на www.testvai.tvв периода, посочен в настоящите Официални правила, ще бъдат подбрани 10 (десет) участници в Програмата.
Подборът на участниците в Програмата се осъществява от жури в състав Никола Балов (Експерт Технологии), Георги Михайлов (Представляващ на ТП Вижън Европа Б.В  – Търговско представителство) и Еми Кирилова(Технологичен журналист) на основата на мотивационното писмо и видео визитката, предоставени от кандидатите при регистрация.
Избраните да участват в Програмата ще бъдат обявени на 31.07.2017 на testvai.tv
Чл. 11 Подписване на договор
За целите на по-нататъшно участието в Програмата подбраните участници следва да подпишат договор с Възложителя, който урежда отношенията, свързани със задълженията и отговорностите на всеки участник в Програмата, създаването на две видео ревюта от страна на участника, преотстъпването на правата върху тези видео ревюта, изискванията към съдържанието на видео ревютата, получаването в собственост на съответния телевизор и др.
В случай че някой от участниците откаже да подпишат такъв договор, той губи право на по-нататъшно участие в Програмата.
Чл. 12 Телевизор за тестване
След подписването на договор на всеки участник ще бъде изпратен един брой телевизор „Phillips” за тестване от моделите, посочени в Раздел V по-долу.Моделъттелевизор, който се изпраща на всеки отделен участник, се избира от Възложителя.
Телевизорът ще бъде изпратен по куриери до съответния участник за сметка на Възложителя от едно от следните две лица: Техномикс ООД, София, бул. Мадрид 47, BG130444485и Солитрон България ООД, София, ул. Бисер 7, BG202990290.
Чл. 13 Задължения на участника:
Основните задължения на всеки участник са:
      да предостави валиден адрес на територията на България, на който да му бъде изпратен избрания от Възложителя модел телевизор „Phillips”;
      да тества функциите на телевизора спрямо предварително зададен списък;
      да създаде две кратки видео ревюта с приблизителна продължителност на всяко от тях между 1и 2 минути, в които участникът разглежда функциите и дава оценка за всяка от тях и във връзка с които ще получи подробни инструкции и допълнителни материали;
      да качи видео ревютата на www.testvai.tvв рамките на най-много 10 (десет) дни от датата на получаването на телевизора за тестване за преглед и одобрение от страна на Възложителя;
      да преотстъпи съответните права върху видео ревютата на Възложителя за използване в избрани от Възложителя канали;.
      да оцени функциите на получения модел телевизор във формата за оценка на www.testvai.tv;
      да пази получения телевизор от повреждане или погиване преди получаването на правото на собственост върху него;
      да върне на Възложителя телевизора за собствена сметка в случай на нарушение на Официалните правила или на неизпълнение на договора с Възложителя.
Задълженията и отговорностите на всеки участник ще бъдат подробно конкретизирани в договора с Възложителя.
Чл. 14 Права на участника
При надлежно изпълнение на своите задължения съгласно настоящите Официални правила и договора му с Възложителя, участникът има право да получи правото на собственост върху получения телевизор.
Чл. 15 Данъчно облагане на участниците в Програмата
Всеки от участниците е информиран, че за успешното си участието в Програмата ще получи предметна награда от Възложителя под формата на тествания модел телевизор Philips, като така получената предметна награда се явява облагаем (непаричен) доход за участника в Програмата по смисъла на чл.35, т. 2 от Закона за данъка върху доходите на физическите лица(ЗДДФЛ). В тази връзка участниците, получили телевизор Philips като част от Програмата за тестване, са задължени да декларират получения доход в годишната си данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ в срок до 30 април 2018 г. и в същия срок да платят дължимия данък.Отговорността за неподаване на декларация и неплащане на данък ще се носи лично от участника.  Полученият непаричен доход се остойностява в български лева по пазарна цена към дата на придобиването му. 

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *