ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете таблет Samsung Galaxy Tab E

I. ПЕРИОД НА ИГРАТА. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Периодът на играта „CredissimoТърсиТеб” („Играта“) е от 30.06.2017 г., 15:30 ч. до 06.07.2017 г., 23:59 часа.
2. Играта ще бъде проведена съгласно определените в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ правила (наричани по–долу „ОУ“)
II. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
„КРЕДИСИМО“ АД, с ЕИК 175330437, със седалище и адрес на управление в гр. София 1463, район Триадица, бул. „Витоша“ № 146 (сграда А), Бизнес център „България“, представлявано от изпълнителните директори Сокол Янков и Георги Карпузов, наричано по-долу за краткост „Организатор“.
III. НАГРАДА
1. Организаторът осигурява 1 (един) брой таблет – Samsung Galaxy Tab E („Наградата“).
2. На 07.07.2017 г., 17:00 часа ще бъдe изтеглен 1 (един) победител, който ще спечели Наградата посочена в т.III 1.
IV. ПЛАТФОРМА, В КОЯТО СЕ РЕАЛИЗИРА ИГРАТА
1. Играта се организира и реализира в електронната платформа „Фейсбук“ (Facebook Inc.) на официалната страницата на Организатора – http://www.facebook.com/credissimo…. („Facebook страницата“).
2. Играта се организира и провежда на цялата територия на Република България.
V. УЧАСТИЕ
Участие в Играта може да вземе всяко дееспособно ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ, навършило 18-годишна възраст, наричано за краткост по-долу „Участник“, което:
1. отговаря на условията за участие, предвидени в тези ОУ;
2. има персонална регистрация и профил в мрежата на Facebook („Facebook профил“);
3. регистрирало се е за участие в Играта и е приело настоящите ОУ.
VI. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА
1. Провеждането и участието в Играта се извършва в съответствие с тези ОУ.
2. Всеки Участник е длъжен да спазва ОУ.
3. За да участва в Играта, Участникът следва да извърши следното действие:
3.1. Участникът трябва да хареса Facebook страницата на Организатора и да напише в кой град се намира като коментар под публикация от 30.06.2017 г., 15:30 часа.
3.2. Всеки Участник има право да публикува коментар по реда на т. VI.3.1. само веднъж.
4. За участие в Играта, Участникът следва да използва своя персонален Facebook профил.
4.1. Участникът, който изпълни условията по т. VI и отговаря на изискванията на т. V, ще участва в Играта на томболен принцип за спечелване на Наградата.
4.2. Участието в Играта и предоставянето на Наградата от Организатора на Победителя не е обвързано с покупка на стоки или услуги.
4.3. Приемането на настоящите ОУ е задължително условие за участие в Играта. Участникът се задължава да ги спазва и доброволно предоставя данните си в тази връзка.
5. Ограничения за участие:
5.1. Всеки Участник има право да извършва действието по т. VI.3.1 само с един Facebook профил в Играта и да участва веднъж за изтеглянето на Наградата.
5.2. Ако Организаторът установи продължителни и/или злонамерени действия от страна на Участник с цел манипулиране на Играта и опити за повече от една регистрация, Организаторът има правото да дисквалифицира и отстрани Участника от Играта.
5.3. Организаторът има право да дисквалифицира без предупреждение всеки Участник, за който заподозре или установи манипулативни действия с цел спечелване на Наградата.
5.4. Не може да бъде Участник в Играта лице, което е съдружник или акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Играта. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на Участника. Организаторът самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.
6. Определяне и обявяване на победителите:
6.1. Един победител ще бъде изтеглен и обявен на 07.07.2017 г., 17:00 часа във Facebook страницата на Организатора.
6.2. Победителят ще бъде определен на томболен принцип от назначена от Организатора тричленна комисия, електронно, чрез интернет базираното приложение на интернет страница www.random.org и при съставяне на съответния Констативен протокол.
6.3. Победителят ще бъде обявявен на Facebook страницата на Организатора, чрез посочване на спечелилия Facebook профил и/или имената на печелившия Участник.
6.4. Организаторът поема ангажимент в деня по т. VI.6.1. да уведоми публично и лично печелившия Участник. Публично се счита съобщението, отправено във Facebook страницата на Организатора. Лично се счита съобщението във Facebook, изпратено от Организатора към печелившия Участник.
7. Получаване на наградата:
7.1. Печелившият Участник следва да посети офиса на Организатора, за да получи Наградата си в срок до 10 (десет) работни дни от получаване на съобщението по т. VI. 6.1, но не по–късно от 30 (тридесет) работни дни от обявяване на Победителя по т. VI.6.4.
7.2. Печелившият Участник може да получи Наградата си всеки работен ден в часовете между 10.00 ч. и 18.00 ч. на посочената локация, а именно: гр. София 1463, район Триадица, бул. „Витоша” № 146 (сграда А), ет. 4, Бизнес център „България”. При получаване на Наградата, печелившият Участник се идентифицира с лична карта, като за връчването на същата се съставя двустранен протокол, който печелившият Участник се задължава да подпише, като условие за връчването.
7.3. В случай, че печеливш Участник не се яви да получи Наградата си в указаните в настоящите ОУ срокове и при уговорените условия, същият губи правото си да получи спечелената Награда. В този случай, Организаторът си запазва правото да не връчва Наградата на друг Участник или да изтегли резервен печеливш, на който да връчи Наградата за съответния месец.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *