ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 10 кашона BOSS Full Caramel Brownies

1.1. Играта „Твоят сюжет за реклама на BOSS ” („Играта“) се организира и провежда от Фронери България ЕООД, ЕИК BG 204185210, адрес, гр.София, бул.“Ломско шосе“ № 261, наричан нататък в текста “Организатор/Организатори”. Играта се организира от името и за сметка на „Фронери България ЕООД ”.
1.2. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията на този официален правилник на „Играта” (нататък в текста наричан „Официалният правилник”).
1.3. Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта на Фейсбук страницата на Nestle Ice-Cream Bulgaria ( https://www.facebook.com/nestleicecreambg/ )
1.3. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва, изменя или променя официалните правила, като промените влизат в сила след оповестяването им на сайта на организатора или на фейсбук страницата му.
1.4 Участниците в Играта следва сами да следят и проверяват на https://www.facebook.com/nestleicecreambg/ за промени в Официалните Правила, като Организаторът на Играта не е длъжен да ги информира по друг начин за промени в Официалните Правила. Официалният правилник е достъпен безплатно за всеки заинтересован в периода на играта (12:00 часа на 11.06.2017г до 12:00 часа на 06.07.2017г.) на фейсбук фен страницата: https://www.facebook.com/nestleicecreambg/
Раздел 2. Територия и период на промоцията
2.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България като наградата се доставя само на територията на Република България.
2.2. Периодът на играта е от 12:00 часа на 11.06.2017г. до 12:00 часа на 06.07.2017 г. В случай, че Организаторите решат да се съкрати/удължи срока на играта, това ще бъде оповестено публично на https://www.facebook.com/nestleicecreambg/
2.3 След приключване на „Играта”, Организаторите не носят отговорност или каквито и да било по-нататъшни задължения, свързани с обстоятелства, които биха могли да подведат потребителите да вярват, че „Играта” все още продължава. Промоцията се организира и се провежда на територията на Република България според правилата на този правилник, като наградата се доставя само на територията на Република България.
Раздел 3. Механизъм на играта, процедура на предявяване, валидиране и получаване на наградите
3.1. Всеки потребител на социалната мрежа Фейсбук има правото да участва в играта на Фронери България ЕООД.
3.2. За да се включи в играта, потребителят трябва да сподели своя сюжет за реклама в коментар под „поста-игра“ в рамките на посочения краен срок за участие. Коментари без посочена идея за сюжет или такива, качени на друго място във Фейсбук страницата на Nestle Ice-Cream Bulgaria, според правилата няма да се зачитат за валидно участие в Играта. Всеки участник, регистрирал валидно участие в Играта, участва в жребий за спечелването на 1 награда.
3.3. Участието в промоцията не е обвързано с покупка.
3.4 Участието в тази Играта включва пълното познаване и приемане на условията на този Официален правилник.
3.5. Теглене на наградите: Измежду всички участници, които отговарят на изискванията от т.3.2 и са изпълнили точно механизма на играта, на случаен принцип се изтеглят 10-ма (десетима) участника, които получават по 1 (един) кашон, пълен със сладолед BOSS. Ще бъдат изтеглени 5 резерви, в случай на отказ от участие на някои от победителите. Тегленето ще се състои след 12:00 часа на 06.07.2017 г. и имената на победителите ще бъдат обявени във Фейсбук страницата на Nestle Ice-Cream Bulgaria. Победителите ще бъдат уведомени чрез коментар на поста-игра от Организаторите. След уведомяването победителите трябва да се свържат с Организаторите в рамките на 5 работни дни чрез лично съобщение към фейсбук страницата https://www.facebook.com/nestleicecreambg/
В случай, че Организаторите не получат обратна връзка с точен адрес и телефон за доставка на наградата до 5 дни след обявяване на съответния победител, този победител се дисквалифицира и за победител се счита резервният печеливш.
3.6. Наградите в Играта са:
10 кашона BOSS Full Caramel Brownies, всеки от които съдържа 18 бр. единично опакован сладолед
3.7. Доставката и предоставянето на наградите ще се извърши за сметка на Организаторите. Изпращането на наградата ще се извърши до 2 седмици, след валидирането на победителите и получаването на необходимите данни от печелившите участници и установяване от Организаторите дали те отговарят на условията на кампанията. В случай, че участник не отговаря на обявените условия на Кампанията, той няма да има право да получи наградата и няма да получи компенсация от страна на Организаторите. В случай, че печелившият не отговаря и не може да бъде открит на посочените от него координати за контакт в рамките на 1 седмица, то той губи възможността си за получаване на наградата.
Раздел 4. Критерии за участие в промоцията
4.1. За валидно участие се счита всеки публикуван коментар под поста с играта, съдържащ примерен сюжет за реклама на сладоледи BOSS в рамките на посочения краен срок за участие.
4.2. В промоцията не могат да участват служители на Фронери България ЕООД, както и техните семейства.
ДРУГИ:
1. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.
2. С включването си в томболата всеки участник предоставя безвъзмездно на Фронери България ЕООД разрешение да възпроизвежда, публикува и разпространява информация свързана със спечелилите от промоцията, включително да използва предоставени от тях снимки и материали и да ги публикува в дигитални и печатни медии.
3. Евентуално възникнали спорове между организатора на промоцията и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *