ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете над 200 ваучера за гориво на стойност 20 лева или ваучер за 100 лева всяка седмица от OMV


Общи условия на кампания

„OMV MaxxMotion Free Rider“
I. ОБХВАТ НА КАМПАНИЯТА
1. Наименование: „OMV MaxxMotion Free Rider” –  (по-долу „Кампанията”). 
2.  Цел и предмет: Брандирания моторист заедно със своя мотор (по-долу „Free Rider“)  ще посещава обектите на  ОMV България в цялата страна, където ще се среща с други мотористи и фенове, при срещите ще промотира горивото MaxxMotion, ще раздава награди, а през цялата кампания ще се насочва внимание към по-внимателно шофиране и зачитане на правилата за движение по пътищата.
3. Място на провеждане: Кампанията се провежда на интернет страницaтa www.dizzyriders.bg/freerider  и  обектите на OMV България в цялата страна.
4. Организатор: Дизи Райдърс ООД и Екшън Глоубъл Комюникейшънс ООД (по-долу „Организатор“)  
II. ПЕРИОД НА КАМПАНИЯТА
1. Кампанията се провежда на два етапа 1-вият е в периода 27.06.2017 – 10.07.2017 година, а вторият също ще е за период от две седмици, но ще е през септември, конкретна дата за тогава ще обявим в края на етап 1.Условията и наградите ще бъдат публикувани онлайн в интернет страницата за кампанията.
III. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА
1.    В Кампанията могат да участват всички физически лица на възраст над 18 г., които посетят обекти на ОMV България спрямо графика за кампанията публикуван на www.dizzyriders.bg/freerider или се регистрират за участие съгласно посоченото по-долу. Право на участие в Кампанията нямат служители на Организатора и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). В случай че такова лице бъде изтеглено в жребий, то няма да се взема предвид и на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш.
2.    Участниците имат право да се включат в Кампанията и като публикуват снимка на Free Rider – ът, след предварителна регистрация на уеб страницата. При осъществяване на регистрацията участникът предоставя най-малко следните данни: адрес на електронна поща, две име и телефон за връзка. Участникът гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. С извършването на регистрация участникът декларира, че е запознат с настоящите правила на Кампанията, приема ги и се задължава да ги спазва.
3.    Регистрацията и участието в Кампанията са безвъзмездни. 
4.    Снимките могат да бъдат публикувани на  уеб страницата по всяко време на денонощието, като визуализирането на материалите на съответния сайт ще става само след одобрение на Организатора в период до 18 часа от публикиването им. 
5.    С натискане на бутона „Изпрати” участникът се съгласява и преотстъпва на Организатора всички имуществени и прехвърлими неимуществени авторски и сродни права върху публикуваните материали, както и изключителното право Организаторът да използва многократно материалите по всички начини, предвидени в Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), за максимално допустимия срок, определен в ЗАПСП и за територията на цял свят. 
6.    Използването по т. 5 включва, без изброяването да е изчерпателно: възпроизвеждане, разпространение, излъчване по безжичен път и чрез сателит, предаване по кабел и препредаване по кабел на други организации и по други електронни съобщителни мрежи, публикуване (предлагане на достъп) в интернет, аналогово и цифрово разпространение, разпространение чрез мобилни мрежи за пренос на съдържание, чрез интернет и други платформи за разпространение и чрез всякакви други технически средства или форми на разпространение на цифрово съдържание, съществуващи в момента или създадени или възникнали впоследствие.
7.    Участникът се съгласява, че за предоставянето на материалите и за отстъпването на правата съгласно т. 5 и 6 не му се дължи възнаграждение.
8.    Организаторът не носи отговорност за съдържанието на материалите, публикувани от участниците в Кампанията.
IV. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА
1. За да вземе участие в Кампанията, Участникът трябва:
1.1    Да посети обект на OMV България спрямо графика от уебстраницата www.dizzyriders.bg/freerider
1.2    Да е направил снимка на Free Rider – а в трафика или по пътната мрежа на България. Размерът на файловете следва да е до 4МБ, в някой от следните формати:  JPG, PNG;
2. Участниците са запознати и са съгласни, че снимките могат да бъдат  споделяни и/или харесвани във facebook от други участници в Кампанията, както и от всяко друго лице – потребител на уеб страницата. 
 
V. НАГРАДИ – ТЕГЛЕНЕ И ОБЯВЯВАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ, ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДА
1.    По време на Кампанията ще бъдат раздадени следните награди:
1.1.    Всеки делник в периода 27.06.2017 – 10.07. 2017 на обекти на OMV България, включени в графика, ще бъдат раздавани 20 броя ваучери за гориво MaxxMotion на стойност 20 лева. Всеки моторист може да спечели не повече от ЕДИН ваучер на ден.
Във Фейсбук страницата на DizzyRiders.bg ще бъде обявявана наградата от онлайн играта СНИМАЙ РАДЪРА, в която всяка седмица някой ще печели ваучер за гориво Maxx Mоtion на стойност 100 лева. Всеки участник има право да участва само с ЕДНА снимка на игрова седмица.
 
2.    Печелившите участници в онлайн играта ще бъдат уведомени за спечелената награда на имейл адреса, посочен от тях при регистрацията за участие в Кампанията. Организаторът не носи отговорност, в случай на посочване на невалиден или грешен имейл адрес, както и при неполучаване на съобщението не по вина на Организатора. 
3.    Начинът и времето на получаване на наградата се уточняват допълнително между служител на Оргазниатора и печелившия участник.
4.    Организаторът не отговаря, в случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност печелившият участник да се яви и да получи наградата или поради наличието на технически или други пречки, свързани с конкретния печеливш или причини, извън контрола на Организатора.
5.    Наградата не може да бъде заменена за паричната й или каквато и да е друга равностойност.
VI. ДРУГИ УСЛОВИЯ
1. Настоящите правила се публикуват на уеб страниците www.dizzyriders.bg/freerider за целия период на Кампанията. 
2. Организаторът си запазва правото да променя настоящите правила, като публикува промените на уеб страницата. Промените влизат в сила от публикуването им на сайта.
3. По всички неуредени в настоящите правила въпроси се прилага приложимото действащо българско законодателство.


Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *