ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 100 хавлии, 100 плажни чанти, 105 фрапе чаши и още награди от Spetema


I. Организатор и официални правила на играта
 1. Организатор на Играта е „БАЛКАМ ГРУП“ ЕООД с адрес: гр. София, бул. „Сливница“ № 9.
 2. Настоящите правила са достъпни за целия срок на Играта на интернет страницата на кампанията www.summer.spetema.com.
 3. Организаторът запазва правото си да допълва или променя официалните правила и се задължава да спазва техните разпоредби. Участниците в Играта следва сами да проверяват на страницата на кампанията www.summer.spetema.com за промени в настоящите правила.
II. Срок и обхват на играта
Играта ще се проведе в периода от 01.07.2017 г. до 15.09.2017 г. Касови бележки ще могат да се регистрират до 23:59 ч. на 15.09.2017 г.
III. Територия на провеждане на играта
Играта се организира и провежда във всички търговски обекти, предлагащи продукти СПЕТЕМА, на територията на Република България, специално обозначени с рекламни материали, свързани с Играта.
IV. Условия за участие в играта:
 1. Право на участие в Играта има всяко физическо лице, навършило 16-годишна възраст към датата на регистрация на касова бележка, в периода на провеждане на Играта, което е български гражданин, с изключение на работниците и служителите на „БЛАКАМ ГРУП“ ЕООД и техните семейства /съпрузи, деца и родители/. Ненавършилите пълнолетие участници в Играта се представляват от законните им представители (родители/попечители). При получаване на награда, в случай че печелившият не е навършил 18-годишна възраст, задължително се представя писмена декларация от законния му представител, с която се удостоверява, че родителят/попечителят е съгласен да бъде получена наградата.
 2. Участието в Играта е обвързано с покупка на продукти на СПЕТЕМА, на минимална стойност 5,99 лв (пет лева и деветдесет и девет стотинки).
 3. С участието в Играта се приема, че участникът се е запознал с настоящите правила, приема ги доброволно и се съгласява с тях.
 4. Участникът се съгласява, посочените от него данни да бъдат използвани от Организатора за предоставяне на рекламни съобщения.
 5. Балкам Груп ” ЕООД, ЕИК 202680807, в качеството си на Администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри” с идентификационен No 414517 и видно от Удостоверение, издадено на 09.06.2015 г. от Председателя на Комисията за защита на личните данни, получава лични данни от лицата, за които те се отнасят.
V. Продукти участващи в играта
Кафе на зърна Спетема 1 кг и 500 кг
Spetema Platinum Espresso Bar зърна 1 кг
Spetema Superiore Gold Espresso зърна 1 кг
Spetema Superiore Espresso Bar зърна 1 кг
Spetema Unicatto Espresso Bar зърна 1 кг
Spetema Delizia Espresso Bar зърна 1 кг
Spetema Premio Espresso Bar зърна 1 кг
Spetema Ragazzi Espresso Bar зърна 1 кг
Spetema Ragazzi Espresso Bar зърна 0.500 кг
Spetema Ragazzi мляно вакуум 0.500 кг
Spetema Bio вакуум 0.250 кг
Spetema Platinum зърна 0.500 кг
Spetema Platinum КЕН мляно 0.250 кг
Spetema Unicatto КЕН мляно 0.250 кг
Spetema Ragazzi KEH мляно 0.250 кг
Spetema Decaffeinato KEH мляно 0.250 кг
Spetema Platinum мляно вакуум 0.250 кг
Spetema Superiore Gold мляно вакуум 0.250 кг
Spetema Unicatto мляно вакуум 0.250 кг
Spetema Ragazzi мляно вакуум 0.250 кг
Spetema Home мляно вакуум 0.250 кг
Spetema Decaffeinato мляно вакуум 0.250 кг
Spetema Decaffeinato зърна 0.100 кг
Spetema Green Coffe мляно меко 0.100 кг
Spetema Jezve
Spetema POD
Spetema pod ESPRESSO NERO 7 г
Spetema pod ESPRESSO CREMA 7 г
Spetema pod ESPRESSO ROSSO 7 г
Spetema pod GREEN COFFEE сурово 7 г
Spetema под с аромат на шоколад 7 г
Spetema под с аромат на лешник 7 г
Spetema под с аромат на ванилия 7 г
Spetema под с аромат на череша 7 г
Spetema pod Bio 16 бр х 7 г
Spetema pod ESPRESSO NERO16 бр х 7 г
Spetema pod ESPRESSO CREMA 16 бр х 7 г
Spetema pod ESPRESSO ROSSO 16 бр х 7 г
Spetema pod DECAFFEINATO 16 брх7 г
Spetema pod GREEN COFFEE сурово 16бр х7г
Spetema под с аромат на шоколад 16 бр х7 г
Spetema под с аромат на лешник 16 бр х 7 г
Spetema под с аромат на ванилия 16 бр х7 г
Spetema под с аромат на череша 16 бр х 7 г
Spetema pod ESPRESSO NERO 50 бр 7 г
Spetema pod ESPRESSO CREMA 50 бр 7 г
Spetema pod ESPRESSO ROSSO 50 бр 7 г
Spetema pod DEC
Разтворими продукти Spetema
Spetema Gold Freeze Dried 1.500 кг кутия
Spetema Gold Freeze Dried 0.500 кг
Spetema Gold Freeze Dried 0.200 кг КЕН
Spetema Gold Freeze Dried 50 бр х 2г кутия
Spetema Decaffeinato разтв. 0.200кг КЕН
Spetema 3 in1
Spetema Natural product with extract from Stevia-натурален подсладител 90 бр х 1 гр.
VI. Механизъм и награди
 1. Механизъм
Стъпка 1: Между 01.07.2017г. и 15.09.2017г. закупете от участващите търговски обекти, продукт/продукти на СПЕТЕМА, на стойност над 5,99 лв. При закупуването на два или повече продукта с по-ниска стойност, е необходимо те да бъдат вписани на ЕДНА касова бележка (фискален бон), така че общата им стойност да достигне минимум 5,99 лв.
Стъпка 2:Регистрирайте своето участие по следния начин:
Като регистрирате общата стойност на всички артикури СПЕТЕМА, номера на касовата бележка /фискален бон/, дата, час, име, фамилия, възраст, e-mail, телефонен номер, адрес за доставка на наградата, на адрес: www.summer.spetema.com
Стъпка 3: След попълване на всички задължителни полета, всеки участник веднага получава информация дали регистрираната касова бележка е печеливша.
1.2. Всеки участник може да регистрира неограничен брой касови бележки/фискални бонове в Играта от един и същ електронен адрес.
1.3. Всяка една касова бележка може да спечели една награда.
1.4. В играта не участват касови бележки, издадени в нарушение на действащото данъчно законодателство в страната.
1.5. Уникален идентификатор на всеки участник е посоченият от него електронен адрес.
 1. Награди
За периода на играта Организаторът ще раздаде 390 (триста и деветдесет) броя награди.
 • Стъклена чаша за фрапе – 105 бр.
 • Подаръчен комплект 1 бр.инстантно кафе Spetema Freeze dried 200 гр със стъклена чаша за фрапе – 40 бр.
 • Шапка с бранд Spetema – 45 бр.
 • Плажна чанта с бранд Spetema – 100 бр.
 • Плажна кърпа с бранд Spetema – 100 бр.
Наградите се разпределят на случаен, лотариен принцип, посредством специално разработен за нуждите на играта софтуер. Участниците в играта се състезават за 390 награди в рамките на 75 дни.
 1. Механизъм за избор на победители
3.1. Забранени са действия от страна на участници в играта, с които се цели вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи спечелената в резултат на такива действия награда.
3.2. В случай, че по време на Играта или след нейния край бъде установено, че някои от спечелилите участници не отговарят на условията на настоящите правила, техните награди ще бъдат разпределени измежду всички участници в Играта от софтуер на случаен принцип.
VII. Получаване на награди
 1. Имената на спечелилите участници в Играта се публикуват на официалната интернет страница на играта www.summer.spetema.com.
 2. Наградите ще бъдат доставени безплатно, до всеки печеливш, в срок от 20 (двадесет) работни дни след обявяването им. Наградите се доставят на един и същ адрес само веднъж. Нераздадени награди ще бъдат използвани в бъдещи промоции на марката.
 3. Наградите ще бъдат получавани само след представяне на касовата бележка или копие от нея, като задължително условие е имената на продуктите да присъстват като закупени артикули на ЕДНА касова бележка, заедно с изискуемите и регистрирани реквизити. В случай, че имената на продуктите не присъстват на касовата бележка, наградите ще бъдат предоставяни срещу представяне на опаковката на закупения продукт.
 4. Наградите се връчват във вида, в който са обявени. Не могат да се заменят с други или да се предоставя паричната им равностойност
 5. Организаторът не носи отговорност в случай, че участникът не е предоставил верни данни за контакт и не получи спечелената от него награда.
VI. Прекратяване на играта
Организаторът има неотменимо право едностранно да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите официални правила, в случай на нарушение или злоупотреба с правила или поява на форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация. Организаторът няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи, резултат от такова прекратяване.
VIII. Условия за обработване на личните данни на участниците в играта
 1. Организаторът обработва личните данни на всички участници в Играта, в съответствие със Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и настоящите условия за обработване на личните данни.
 2. С участието си в играта се счита, че регистрираните в сайта доброволно дават изричното си съгласие да предоставят на организатора свои лични данни за нуждите на тази игра, съобразно ЗЗЛД.
 3. С участието в тази игра участниците се съгласяват електронните им адреси да бъдат използвани за маркетингови цели – изпращане по електронна поща на покани за участия в анкети и други състезания и томболи, организирани от Организатора.
 4. Организаторът гарантира, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други, извън посочените в настоящите правила, цели.
 5. Организаторът поема задължението, личните данни на участниците да не бъдат предоставяни на трети лица.
 6. Организаторът гарантира, че е предприел необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците в играта.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *