ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 300 Milka пуфа и 120 Milka Bubble Bed

 • Официални правила за Промоцията:
  • I. Организатор на Играта (промоцията) е Монделийз България EOOД с ЕИК 202890976, с търговски адрес: 1766 София, кв. Младост 4, ул. Бизнес Парк София №1, сграда 3, етаж 4. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наричани по-долу “Официални правила”). Официалните правила на играта ще бъдат достъпни за целия период на продължителността ѝ на www.milka.bg. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес: www.milka.bg
  • II. Период на Промоцията (играта): 01.07.2017 – 31.07.2017 г. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.
  • III. Продукти, участващи в Промоцията – Milka шоколади, бисквити и/или бонбони, независимо от вида и грамажа.
  • IV. Официалните правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес www.milka.bg за периода на Промоцията. Повече информация може да бъде получена на телефони: 0888422896 (според тарифния план на абоната).
 • Право на участие:
  • V. Промоцията е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене България и на възраст над 16 години, с изключение на: служителите на Монделийз България ЕООД, Монделийз България Холдинг АД, Монделийз България Продакшън ЕООД, Монделийз Юръп Сървисиз ГмбХ – Клон България, Монделийз Юръп Прокюърмънт ГмбХ – Клон България, Мейт Адвъртайзинг ЕООД, Карат България ООД, Проксимити София ЕООД, Публисис АД, Лео Експрес ЕООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
  • VI. а да получат награда от промоцията, печелившите са длъжни да запазят и предадат на куриера касовата бележка / касовите бележки от закупения/закупените продукт/и, които показват, че е била направена покупка на продукти Milka на стойност най-малко 6 лв. Необходимо условие е закупуването на Milka продукти на общата стойност от не по-малко от 6 лв. да бъде вписано на ЕДНА касова бележка.
  • VII. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка I, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.
  • VIII. частвайки в тази Промоция, участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и задължително да спазват техните условия.
 • Механизъм на Промоцията /Играта/:
  • IX. Стъпка 1: Закупете Milka шоколади, бисквити и/или бонбони (независимо от вида и грамажа) на обща стойностминимум 6 лв. Необходимо условие е закупуването на Milka продукти на общата стойност от не по-малко от 6 лв. да бъде вписано на ЕДНА касова бележка.
  • Стъпка 2: Регистрирайте стойността и номера от касовата бележка на интернет страницата www.milka.bg
  • Стъпка 3: Разберeте веднага дали печелите една от предвидените награди. Всеки участник ще бъде уведомен дали печели непосредствено след регистрацията на стойността и номера от касовата бележка.
 • Награди:
  • Milka ПУФ – общо 300 броя за периода на Промоцията.
  • Milka Bubble Bed – общо 120 броя за периода на Промоцията.
  • Разпределението на наградите ще се извършва всеки ден на произволен принцип и по предварително заложен в електронната система за разпределение на награди алгоритъм за количествено разпределяне на видовете награди, както следва:
   • – Milka ПУФ – общо 300 броя за периода на Промоцията, като всеки ден ще се раздават по 10 бр. награди с изключение на периода от 01.07.2017г. до 10.07.2017г. включително, където ще бъдат разпределени по 9 бр. на денонощие. 
   • – Milka Bubble Bed – общо 120 броя за периода на Промоцията, като всеки ден ще се раздават по 4 бр. награди с изключение на периода от 01.07.2017г. до 04.07.2017г. включително, където ще бъдат разпределени по 3 бр. на денонощие. 
  • По така описаната механика на Промоцията, в периода ѝ ще се разпределят за спечелване средно по 13 /тринадесет/ броя награди на ден
  • X. Единният идентификатор на всеки участник е неговият мобилен телефонен номер. Потребителят трябва да въведе валиденреалендействащ и кореспондиращ мобилен телефонен номер и да го потвърди. За целта, на предоставения телефонен номер участникът ще получи SMS с код за сигурност, който е необходимо да въведе в специално поле, за да завърши успешно регистрацията на профила си. 

   Необходимо условие е закупуването на Milka продукти (шоколад, бисквити и/или бонбони) на общата стойност от не по-малко от 6лв. да бъде вписано на ЕДНА касова бележка.
  • XI. Печелившите ще бъдат известени веднага на екрана, че са спечелили, както и чрез SMS съобщение на регистрирания мобилен телефон. На екрана и в SMS-а ще бъде посочен телефонен номер, на който в  10 дневен срок печелившите трябва да се обадят и да оставят своите данни за доставка.
  • XII. Всички спечелили ще бъдат публикувани и на страница Печеливши на www.milka.bg. Ако след получаване на известието те не потвърдят наградите си в срока, посочен в предходната точка, печелившите губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи промоции на марката.
  • XIII. Един участник може да направи максимум 5 регистрации в рамките на денонощие. 

   Всеки пореден опит след максимума ще бъде зачетен като невалидна регистрация. 

   Един участник може да спечели само по един брой награда от вид. 
   Печелившите участници получават наградите си след представяне на касовата бележка за закупените продукти Milkaна куриера (стойността и номерът от която предварително са регистрирали, за да участват). Задължително условие е имената на продуктите да присъстват като закупен артикул на касовата бележка. Като изключение сме готови да приемем касови бележки с допълнително написано от продавача име на закупения продукт. В този случай обаче, касовата бележка трябва да бъде подписана и подпечатана от съответния търговец. 

   ОРГАНИЗАТОРЪТ УМОЛЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО КАСОВАТА БЕЛЕЖКА НА МЯСТО, КОЕТО ДА СЪХРАНИ НЕЙНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ – НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ИЗТРИТИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ РЕГИСТРАЦИЯТА! 

   Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации на профили „автоматично“ вместо участниците и други подобни злоупотреби. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва, но не само, действия за: а) използване на повече от един профил (един телефонен номер) от едно и също лице за участие в активността; б) използването на всякакви техники, методи, начини и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; в) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините и точния момент на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка.
 • Раздаване на наградите:
  • XIV. Наградите ще бъдат доставени безплатно с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след потвърждение на адрес за доставка. В деня на доставка на награда/и, всеки печеливш ще бъде уведомен чрез SMS за посещение от куриер, както и ще му бъде представена информация за обратна връзка с конкретния служител за евентуално допълниително уточнение относно доставката на наградата му. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници ще се направи едно изходящо обаждане към печелившия, за да се информира за най-близкия клон на куриерската служба, откъдето може да бъде получена наградата в рамките на 10 работни дни. Непотърсени награди в този срок няма да бъдат раздавани и ще бъдат използвани в бъдещи промоции на марката.
  • XV. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.
  • XVI. Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност и предоставени на куриера касови бележки. Задължително условие е имената на продуктите да присъстват като закупени артикули на ЕДНА касова бележка. Като изключение сме готови да приемем касова бележка с допълнително написано от продавача име на закупения продукт – в този случай обаче, касовата бележка трябва да бъде подписана и подпечатана от съответния търговец.
  • XVII. Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност. В случай, че печелившият участник е на възраст до 16 години, наградата може да бъде получена само от законния представител на същия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че е получило наградата от името на печелившия.
  • XVIII. ОРГАНИЗАТОРЪТ УМОЛЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО КАСОВАТА БЕЛЕЖКА НА МЯСТО, КОЕТО ДА СЪХРАНИ НЕЙНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ – НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ИЗТРИТИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ РЕГИСТРАЦИЯТА!
  • ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *