ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 10 „мързеливи“ шезлонга от Praktis

Раздел 1. Организатор на Играта и Официални правила
1.1. „Играта“ на Praktis (наричана по-долу „Играта“) се организира и провежда от „Мегадом“ ООД.
1.2. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта (наричани по-долу “Официални правила”). Официалните правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта на интернет адрес https://praktis.bg/gamerules
1.3. Участниците в Играта следва сами да проверяват на https://praktis.bg/gamerules за промени в Официалните правила, като Организаторът на Играта не е длъжен да ги информира по друг начин за промени в Официалните правила.
1.4. Изложените Официални правила са задължителни и обвързващи за участниците в Играта. С извършването на което и да е от действията за участие в Играта, участниците потвърждават, че са запознати с настоящите Официални правила, разбрали са ги и ги приемат безусловно.
Раздел 2. Територия на Играта
2.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България.
Раздел 3. Продължителност на Играта
3.1. Играта стартира на 27.06.2017 г. и ще продължи до 31.07.2017 г. включително. Печелившите ще бъдат обявявани всеки понеделник в рамките на работния ден. Всяка седмица ще бъдат изтегляни по двама печеливши участника и четири резервни. Наградените участници са общо 10 (десет) на брой.
Раздел 4. Механизъм на Играта: процедура на предявяване, валидиране и получаване на наградите
4.1. На страницата на Играта на Praktis на адрес https://praktis.bg/game, в посочения период на Играта, ще бъде публикувана форма за регистрация в Играта. Участникът попълва изисканите данни във формата за регистрация и ги изпраща. Право да участва в тегленето на награда от Играта има само участник, който правилно и точно е попълнил всички изискуеми данни за регистрация, изпратил ги е, като е натиснал бутонът „Включване в играта“ и е потвърдил участието си , като е кликнал на линка от получения имейл. Успешно регистрираният участник е препратен към явтоматично генерирана страница на която получава утвърждение, че е включен в Играта. 
4.2. Всеки участник, който е попълнил формата за регистрация от Играта на Praktis през периода на Играта, участва в тегленето на наградите. Всеки участник има право да се записва за участие по веднъж за целия период на провеждане на играта. За играта ще бъде определени 10 (десет) печеливши на томболен принцип и ще бъдат обявявани всеки понеделник по двама печеливши участника, през периода на провеждане на Играта: от 27.06.2017 г.  до 31.07.2017 г. включително.
4.3. Имената на печелившия участник ще бъдат публикувани на сайта на Praktis https://praktis.bg/ и на Facebook страницата на Praktis  https://www.facebook.com/HipermarketPraktis/. Печелившите участници ще бъде уведомени чрез съобщение на оставения от тях в регистрационната форма на играта имейл.
4.4. Получаване на наградите.
4.4.1. За да получи наградата си, всеки печеливш от Играта трябва да се свърже в срок от 7 календарни дни с Praktis на посоченият имейл. Печелившият трябва да посочи телефон за връзка, трите имена и населено място, за да получи информация относно начина на получаване на наградата. Наградата ще бъде изпратена от куриерска фирма и за да получи наградата, печелившият участник задължително следва да се легитимира с лична карта пред куриера.
4.4.2. В случай че награда бъде спечелена от участник под 14 години, Организаторът на Играта ще изиска приемане на наградата от негов родител/ настойник и при липса на такъв в посочените срокове, участникът губи правото си на награда. В случай че награда бъде спечелена от участник между 14 и 18 години, Организаторът на Играта ще изиска съгласие за приемане на наградата от негов родител/ настойник и при липса на такъв в посочените срокове, участникът губи правото си на награда.
4.4.3. Ако поради непредвидени обстоятелства, технически причини или поради причини, извън компетенциите на Организатора, наградата или наградите са увредени или дефектни, не се предвижда замяната им с друга награда или каквато и да е друга алтернатива.
4.4.4. Наградата не може да бъде заменена с левовата й равностойност.
4.4.5. Награда, непотърсена в срок от 7 календарни дни от обявяването на печелившия, ще бъде присъдена на първия избран резервен участник.
4.5. Наградата са 10 броя надуваеми шезлонга.
Раздел 5. Отговорност
5.1. Организаторът не носи отговорност за качеството и характеристиката на наградите, както и за спорове за собственост върху наградите.
5.2. Организаторът не носи отговорност за непотърсени награди.
Раздел 6. Критерии за участие в Играта
6.1. За валидно участие се счита само участник, който правилно и изчерпателно въведени данни във формата за регистрация, изпратил ги е, като е натиснал бутонът „Включване в играта“ и е потвърдил участието си , като е кликнал на линка от получения имейл. Успешно регистрираният участник е препратен към явтоматично генерирана страница на която получава утвърждение, че е включен в Играта. 
6.2. В Играта имат право да участват всички физически лица, с изключение на служителите на „Мегадом ООД“, както и техните семейства.
Раздел 7. Печеливши участия
7.1. Наградата ще се присъжда на участници, които имат право да участват в Играта и които са спазили условията за участие.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *