ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 5 перални машини Whirlpool и 100 комплекта награди Savex

1.  Организатор
1.1. Играта SAVEX „Parfum Lock” се организира и провежда от „Фикосота” ООД, със седалище
и  адрес на управление: гр. Шумен, бул. “Мадара” № 48, с ЕИК: 837055835, наричано по-долу, за краткост „Организатор”.
1.2. Изпълнители на Играта са „Интерактив Шеър-М“ ООД, дружество с ограничена отговорност, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 200702233, със седалище в гр. София и адрес на управление гр. София 1715, ж.к. „София Парк”, бл. 71, ап. 03, представлявано от управителя си Мартин Жоржиев Попов, както и „Мейт Адвъртайзинг“ ЕООД, ЕИК203999626, със седалище в гр.София, ж.к. Лозенец, ул. Добри Войников 53, представлявано от управителя си Владимир Цветков Цветков, наричани по-долу за краткост „Изпълнители”.
1.3. Официалните правила на Играта са публикувани на уеб сайта на Savex: http://savexlaundry.com/parfumlock, където ще са достъпни през целия период на Играта по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.
1.4. Организаторът си запазва правото да допълва или променя едностранно настоящите Официални правила в съответствие с действащото българско законодателство, като промените ще влизат в сила в определен от Организатора срок след предварителното им оповестяване на сайта.
1.5. Играта SAVEX „Parfum Lock” се организира с рекламна цел за популяризирането на търговска марка “Savex”.
2.  Период и място за провеждане на промоционалната кампания
2.1. Играта SAVEX „Parfum Lock”, наричана по-долу за краткост „Играта”, стартира считано от
27.06.2017 г. и продължава до 30.07.2017 г.
2.2. Играта се провежда при условията на настоящите Правила.
2.3. Играта ще бъде проведена на територията на Република България в специално разработен за целите на Играта уебсайт – http://savexlaundry.com/parfumlock/.
3.  Право на участие
1

3.1. В тази Игра право на участие има всяко пълнолетно, дееспособно физическо лице, което пребивава на територията на Република България. В настоящата промоция НЕ могат да участват лица, работещи за „Фикосота” ООД, „Интерактив Шеър-М“ ЕООД или „Мейт Адвъртайзинг“ ЕООД, както и техни преки родственици, включително: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.
4.  Свободно участие
4.1. Участието в Играта НЕ е обвързано с покупка.
5.  Начин за провеждане на Играта и теглене на наградите
5.1. За да участва в Играта, участникът трябва да влезе в уебсайта на Savex – http://savexlaundry.com/parfumlock/, където e разположена информация за стъпките, които участникът трябва да следва, за да участва. Участникът трябва да натисне бутон „Напред“, да се запознае с трите факта за иновацията и да натисне бутон „Играй“. Участникът трябва да изгледа въвеждащо видео и да отговори на три въпроса свързани с иновацията. При правилни отговори на въпросите се появява автоматично на екрана прозорец с регистрационна форма, в която Участникът следва да въведе следните данни: име и фамилия, телефонен номер, e-mail. Всеки потребител има право да участва само един път в Играта, с един мобилен номер и e-mail адрес.
5.2. След изтичане периода на Играта, на 30.07.2017г., ще бъдат изтеглени 105 участника измежду всички отговорили вярно на въпросите. Изтеглените участници печелят една от наградите описани в т. 7.1. от настоящите Правила. Номерата на печелившите Участници се теглят автоматично чрез специално разработен за нуждите на Играта софтуер за теглене на печеливши на случаен принцип, в присъствие на член от екипа на Изпълнителя и Организатора, след което печелившите профили се проверяват ръчно от представител на Изпълнителя за нередности като, но не само: невалидни мобилни номера, e-mail адреси, невалидни регистрации и др. Печелившите, се обявяват в срок до 5 работни дни от тегленето по предходното изречение на уебсайта на играта, в подраздел „Печеливши“. Всички печеливши в рамките на 5 дни след проведеното теглене ще получат SMS на мобилния номер, който са посочили при регистрацията си в играта с информция за спечелена награда и информация за начин на потвърждение на наградата си. В срок от 14 дни от получаване на съобщението по предходното изречение, спечелилият участник следва да се обади на посочения в съобщението телефонен номер за да остави данни за доставка на наградата си (три имена, адрес и телефон за връзка).
5.3. Наградите ще бъдат доставени до печелившите участници чрез куриер, за сметка на Организатора, на посочен от тях адрес, до 30 работни дни от получаване на потвърждението, че са спечелили и предоставяне на данни за доставка, съгласно т. 5.2. от настоящите правила. Наградата може да бъде получена лично от печелившия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако получателят удостовери писмено, че е получил наградата от името на печелившия.
2

5.4. Награди, непотърсени в 14-дневен срок от момента на получаване на SMS за спечелена награда, ще бъдат разпределени на случаен принцип, чрез допълнителна томбола, между останалите участници в срок, не по-късно от 18.08.2017г.
5.5. Забранени са действия от страна на участници в Играта, с които се цели вероятността за спечелване на награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила, включително, но не само действия, за: a) добавяне регистрации „автоматично“, вместо участниците; б) получаване на повече от една регистрация от едно лице; в) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Играта; г) всяко друго действие, което променя механизма за участие в Играта или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при разпределението на наградите, Организаторът на Играта си запазва правото да дисквалифицира съответния участник или участници, да свали от играта неговите/техните участия и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда или награди.
6.  Условия за валидност
6.1. За да спечели, участникът в Играта трябва да e изпълнил всички изброени по-долу условия:
A. Да отговаря на условията за участие, изброени в т. 3 и т. 5 от настоящите Правила;
B. Да е изтеглен в томболата;
C. Да подаде данни за доставка на наградата си в рамките на 14 дни след получаването на SMS за спечелена награда. В случай, че не спази условията описани в т. 5.2., губи правото си на награда, като последната ще бъде предоставена на друг участник чрез провеждането на нова томбола при условията на т. 5.4.
6.2. С участието си в Играта, участникът се съгласява, данните, с които се е регистрирал в сайта на Играта да бъдат публикувани на http://savexlaundry.com/parfumlock/winners, с цел посочване на лицето като спечелило и информиране на трети лица относно броя на спечелените награди.
6.3. Организаторът не поема отговорност за сгрешени или невалидни данни за доставка на наградите или сгрешени или невалидни мобилни номера или e-mail адреси на участниците в Играта.
7.  Награди
7.1. Наградите в Играта са както следва:
1.   Перална машина Whirlpool AWO/C 70100 – 5 бр.
3

2.      Комплект течен прах за пране Savex (1,3l) и омекотител Savex (1l) – 50 бр.
3.      Комплект прах за пране Savex (2kg.) и омекотител Savex (1l) – 50 бр.
7.2. Не се допуска замяната на спечелените награди срещу паричната им равностойност, както и други замени.
7.3. Организаторът на Играта не носи отговорност за:
7.3.1. повреди и дефекти в наградите;
7.3.2. невъзможност за осъществяване на контакт със спечелил участник поради сгрешен или невалиден мобилен номер или e-mail адрес, предоставен от участник в Играта.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *