ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете пет уникални кино кресла и тениски всяка седмица


ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРА С НАИМЕНОВАНИЕ „ВЕЛИКИЯТ ПОНЕДЕЛНИК”
Игра с наименование „ВЕЛИКИЯТ ПОНЕДЕЛНИК”, свързана с поддържаните от „Нова Броудкастинг Груп” АД сайт https://kino.nova.bg и Facebook страница на ТВ програмата „KinoNova” – https://www.facebook.com/kinonova
ПЕРИОД НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИГРАТА:

26 юни 2017 г. – 04 септември 2017 г.

ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА:

„Нова Броудкастинг Груп” АД, ЕИК 832093629

НАГРАДАТА ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРИЛОЖЕНИЕТО СЕ ОСИГУРЯВА ОТ:
„Нова Броудкастинг Груп” АД
ПЛАТФОРМА, В КОЯТО СЕ РЕАЛИЗИРА ИГРАТА:
На сайта на KINO NOVA http://kino.nova.bg и Facebook страницата на KINO NOVA – https://www.facebook.com/kinonova
НАГРАДИТЕ В ИГРАТА:
Голяма награда в края на периода – 5 бр. кино кресла

Седмични награди – 2 бр. брандирани подаръци


УСЛОВИЯ ЗА СПЕЧЕЛВАНЕТО НА НАГРАДИ:
Наградата „Кино кресло” ще спечелят 5 от участниците в играта, избрани с жребий измежду всички гласували в рамките на посочения период. За да участват в тегленето за голямата награда, участниците трябва да са гласували всяка седмица по време на кампанията в периода 26 юни 2017 г. – 04 септември 2017 г. от един и същ потребителски профил.
Наградата „Брандиран подарък” се избира при провеждане на жребий измежду всички гласували в приложението, на седмична база.
УЧАСТНИК В ИГРАТА:
Участие в играта могат да вземат всички, които отговарят на условията за участие, предвидени в Правилата за участие и Общите условия за участие в играта „Великият понеделник”.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:
1. Провеждането и участието в играта „Великият понеделник” („Играта”) се извършва в съответствие с правилата, установени по-долу.
2. Всеки участник е длъжен да спазва настоящите правила. Всеки участник може да вземе участие в Играта само след приемане на настоящите Правила.
3. За участие в Играта участникът използва своя личен фейсбук профил.
4. Участието се извършва посредством гласуване за филм в рамките на кампанията „ВЕЛИКИЯТ ПОНЕДЕЛНИК”.
4.1. Гласуването за филм във „ВЕЛИКИЯТ ПОНЕДЕЛНИК” се провежда на седмична база;
4.2. Новите предложения за филми се обявяват всеки понеделник, в 21.00 часа на Facebook страницата на KINO NOVA – https://www.facebook.com/kinonova;
4.3. Предложенията са активни до неделя, 24.00 часа;
4.4. Филмът, събрал най-много гласове във „ВЕЛИКИЯТ ПОНЕДЕЛНИК”, се обявява на Facebook страница на KINO NOVA – https://www.facebook.com/kinonova, всеки понеделник, в 21.00 часа.

5. Участието в Играта е безплатно. Всеки участник има право да гласува за филм само веднъж седмично.
6. За участие в Играта е необходимо потребител с потребителско име във Facebook.com, отговарящо на неговата реална самоличност и съвпадащо с неговите имена по личен документ, да посети Facebook страницата на KINO NOVA, както и специално създаденият микро сайт, където всяка седмица може да гласува за филм във “Великият понеделник”.
– На седмична база чрез жребий, който се провежда от екипа на Организатора, се избират по двама победители сред всички участвали, които ще спечелят тениска
– В края на кампанията чрез жребий, който се провежда от екипа на Организатора, се избират петима победители измежду всички гласували в рамките на посочения период. За да участват в тегленето за голямата награда, участниците трябва да са гласували всяка седмица по време на кампанията в периода 26 юни 2017 г. – 04 септември 2017 г. от един и същ потребителски профил.
7. За участие в играта потребителите трябва да имат активен, реален личен профил във Facebook и да са на възраст над 18 години.
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
Играта се провежда в периода 26 юни 2017 г. – 4 септември 2017 г., като участниците имат право чрез един и същ потребителски профил във Facebook да гласуват за филм във „Великият понеделник”. Играта приключва в 24:00 часа на последния ден от периода. Организаторът е задължен да обявява седмичния победител всяка седмица на Facebook страницата на KINO NOVA https://www.facebook.com/kinonova.

УЧАСТИЕ
За участие в Играта е необходимо потребител, навършил 18 години, с потребителско име в facebook.com, отговарящо на неговата реална самоличност и съвпадащо с неговите имена по личен документ, да посети специално изграденото приложение на Facebook страницата на KINO NOVA, където всяка седмица ще може да гласува за филм в рамките на кампанията „Великият понеделник”. На седмична база ще се избират по двама победители сред всички участвали, които ще печелят брандиран подарък от KINO NOVA. В края на кампанията чрез жребий се избират петима победители измежду всички гласували в рамките на посочения период. За да участват в тегленето за голямата награда, участниците трябва да са гласували всяка седмица по време на кампанията в периода 26 юни 2017 г. – 4 септември 2017 г. от един и същ потребителски профил.
С гласуването за филм в рамките на кампанията „Великият понеделник” в периода 26 юни 2017 г. – 4 септември 2017 г. се приема, че участникът е приел безусловно настоящите Правила и официалните правила на Facebook страницата, задължава се да ги спазва и доброволно предоставя данните, видими от неговия личен профил и данните за участие име, фамилия и електронен адрес /e-mail/, както за целите на конкретната игра, така и за други игри, организирани от Организатора.
Не може да бъде участник в Играта лице, което е съдружник или акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за медията, която организира Играта, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Играта. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на Играта има право да преустанови участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на участника. Организаторът на Играта самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА „ВЕЛИКИЯТ ПОНЕДЕЛНИК”
Чл. 1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Организатора, от една страна и участниците в играта „Великият понеделник”, от друга страна, както и условията за участие в нея.
Чл. 2. Навсякъде в Общите условия дефинираните в този член думи и изрази ще имат следното значение:
1. „Играта” е играта „Великият понеделник”, част от ТВ кампанията „Великият понеделник“ по ТВ канала KINO NOVA, която се провежда на Facebook страницата на KINO NOVA https://www.facebook.com/kinonova в периода 26 юни 2017 г. – 4 септември 2017 г.
2. „Участник” e всяко физическо лице, което участва с реален потребителски Facebook профил на Facebook страницата https://www.facebook.com/kinonova в специално подготвено приложение.
Чл. 3. /1/ Участник в Играта може да бъде само физическо лице, навършило 18 (осемнадесет) години, което е дееспособно.
/2/ Не може да бъде Участник лице, което е ангажирано в дейността на организатора или на администратора, или което е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администриранeто на Играта.
/3/ При наличие на данни, установяващи неизпълнение на изискванията по предходните алинеи, Организаторът има право да спре участието до опровергаването им от страна на Участника. Организаторът самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.
Чл. 4. Участникът заявява съгласие за участие в Играта и съгласие с правилата на същата, в това число и с настоящите Общи условия, с гласуването за филм в Играта. Участникът се съгласява, че може да получава информация, свързана с Играта, както и други Игри на „Организатора, чрез съобщения, изпратени до неговия личен Facebook профил или на посочения имейл адрес.

Чл. 5. За да участва, Участникът трябва да гласува за филм във „Великият понеделник”, част от ТВ кампанията „Великият понеделник“ по ТВ програма KINO NOVA на Facebook страницата на KINO NOVA: https://www.facebook.com/kinonova, в периода 26 юни 2017 г. – 4 септември 2017 г.
Чл. 6. Организаторът определя правилата на Играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по своя преценка. Същият има право по всяко време да преустанови реализацията й, както и да прекрати временно или постоянно участието на Участник в нея, ако същият не спазва установените правила.
Чл. 7. /1/ Общите условия се изменят и допълват едностранно от Организатора.

/2/ Участниците имат право да правят предложения за промяна на Общите условия. Предложенията не обвързват Организатора.

/3/ Организаторът е длъжен да обяви измененията и допълненията в Общите условия.

/4/ Действието на измененията и допълненията е в сила от момента на обявяването им на Facebook страницата https://www.facebook.com/kinonova

Изменените и/или допълнени Общи условия обвързват участниците в Играта с приемането им по начините, посочени по-горе.
Чл. 8. /1/ Участникът се индивидуализира в Играта посредством контактите, които оставя при гласуването.

/2/ Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чийто Facebook профил е използван от друго лице, независимо дали е дало или не съгласие за това.
/3/ Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на участниците, станали му известни при участието им в Играта. Обявяването на участника-победител (спечелил наградата) се извършва по начин, позволяващ неговата индивидуализация и недопускащ разкриването на лични данни.

Чл. 9. Участието в Играта е безплатно.
Чл. 10. Победителят филм във „Великият понеделник” ще бъде публикуван всяка седмица на Facebook страницата на KINO NOVA:https://www.facebook.com/kinonova

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *