ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 3 посещения на „Отряд за бързо гладене Tefal

Мини-играта “Отряд за бързо гладене”се провежда на Facebook страницата на Tefal Bulgaria и се организира от агенция „Смартс” ООД, с ЕИК 200087142 (Организатор), с Възложител „Groupe SEB Slovensko spol. S.r.o.”, ЕИК SK2020336120.
Вземайки участие в мини-играта на Facebook (Фейсбук) страницата на Tefal Bulgaria (www.facebook.com/TEFAL.Bulgaria) участниците се съгласяват с изложените по-долу правила за провеждане на мини-играта (“Официални правила”) и се задължават да ги спазват.
I. Механизъм
1. За да се включи, участникът трябва да заяви своето желание за посещение от „Отряда за бързо гладене Tefal“, в коментар под Facebook поста, с който се обявява мини-играта. В коментара трябва да опише подробно какво и защо иска да бъде изгладено перфектно от нашия отряд. С публикуването на коментар от участник, се счита че същият се е запознал с настоящите правила и ги приема, както и че отговаря на изискванията въведени с тях. От всички публикувани коментари на томболен принцип ще бъдат избрани три и лицата, означени като техни автори, ще получат посещение за демонстрация на парагенератор Tefal Pro Express Care и изглаждане на дрехи и домашен текстил по избор на участника.
2. Периодът на мини-играта е от 17:00 часа на 15.06.17 г. до 23:59 ч на 30.06.17 г.
Спечелилите трябва да получат наградата си в рамките на не повече от 30 дни след датата на обявяването им.
II. Право на участие
3. В мини-играта имат право да се включат всички физически лица, навършили 18 години, на територията на Република България, с изключение на служителите на Groupe SEB Slovensko spol. S.r.o.” и „Смартс” ООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). Не се допуска участие от фалшиви профили и посредством всякакви други методи, с цел увеличаване шанса за победа. При основателно съмнение за злоупотреба организаторите имат право незабавно едностранно да дисквалифицират участници.
III. Определяне на победителите и предоставяне на наградите
4.Печелившите ще бъдат определяни на случаен принцип чрез автоматична система между всички, които са изпълнили условията от настоящите Правила. Тегленето ще се проведе в присъствието на 3/три/-членна комисия, с представители служители на Възложителя и Изпълнителя, която ще състави Протокол за определяне на печелившите.
Заедно с тях ще бъдат изтеглени и 3 /три/ резерви, в случай че някой от избраните победители откаже или не желае да получи наградата.
5 Възложителят предоставя 3 награди – 3 (три) посещения на „Отряд за бързо гладене Tefal“ за демонстрация на парогенератор Tefal Pro Express X-Pert Care GV9080 и изглаждане на дрехи и домашен текстил по избор на участника.
6 Печелившите участници ще са 3 (трима). Имената им ще се публикуват на страницата на Tefal Bulgaria във Фейсбук на 04.07.2017 г.
7 Печелившите участници трябва да отговорят в срок до 3 (три) работни дни, считано от датата на обявяване на резултатите с лично съобщение до страницата на Tefal Bulgaria, в което трябва да подадат своите данни за контакт с цел организиране на посещението (три имена, телефон за връзка и адрес, на който да се извърши посещението,).
8. Екипът ще се свърже с победителите в срок от 3 работни дни след получаване на личното съобщение по предходното изречение, за да се посочи конкретен ден и час за посещението.
Посещения ще се извършват само в жилищни помещения. По време на посещението ще бъде направени видео и фото репортаж. Материалите ще бъдат публикувани в страницата на Tefal Bulgaria във Фейсбук и YouTube.
9. С подаването на заявка за играта (публикуване на коментар), участникът се съгласява да участва в тези фото и видео репортажи, както и да бъдат публикувани в посочените в т. 8 комуникационни канали.
10. Наградата може да бъде използвана само лично от печелившия участник, срещу представяне на документ за самоличност и подпис.
11. Наградата не може да бъде заменяна срещу друга или срещу нейната парична равностойност.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ