ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 200 грила, 100 хамака, 10 барбекюта и още награди от Деликатес Житница

Официални правила

на Промоцията на „ДЕЛИКАТЕС 2” ООД 
„Цър-пърмоция”

Настоящите Официални правила уреждат условията за участие в игра на случайноста „Цър-пърмоция”.
1. Организатор на промоцията „Цър-пърмоция“ е „ДЕЛИКАТЕС 2” ООД, с ЕИК 115088441, със седалище и адрес на управление в с. Житница, община Калояново, област Пловдив, наричано по-долу за краткост „Организатор”.
2. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет страницата promodelikates.bg. Участниците в Промоцията следва сами да проверяват на promodelikates.bg за промени в Официалните Правила, като Организаторът на Промоцията не е длъжен да ги информира по друг начин за промени в Официалните Правила.
I. Териториален обхват
3. Промоцията се провежда на български език на територията на Република България.
II. Срок на Промоцията
4. Промоцията се провежда в периода от 00:00 ч. на 19.06.2017 г. до 23:59 ч. на 23.07.2017 г.
III. Право на участие в Промоцията
5. Право да участват и получават награди в Промоцията имат всички физически лица на възраст над 18 (осемнадесет) години с местоживеене в Република България, с изключение на служителите на Организатора „ДЕЛИКАТЕС 2” ООД, с ЕИК №115088441; „Публисис” АД, ЕИК 175432612; и други лица, свързани с организацията на Промоцията и членовете на техните семейства. Лица, ненавършили 14 години, нямат право да участват в Промоцията. Непълнолетните и лицата, поставени под ограничено запрещение, могат да участват само след като получат съгласие на родител или попечител, в т.ч. за използването на средства за електронна комуникация за участие в Промоцията.
6. В случай че награда бъде спечелена от непълнолетен участник, за получаването й е необходимо съгласие на негов родител/попечител.
IV. Описание на наградите
7. Участниците в Промоцията имат възможност да спечелят:
– 100 хамака, за които след регистрирането на 1 брой код от етикет на продуктите, включени в промоцията, участниците участват в седмично теглене за 20 хамака, общо пет седмични тегления.
– 200 грила, за които след регистрирането на 1 брой код от етикет на продуктите, включени в промоцията, участниците участват в седмично теглене за 40 грила, общо пет седмични тегления.
– 10 барбекюта, за които след регистрирането на 2 броя код от етикет на продуктите, включени в промоцията, участниците участват в седмично теглене за 2 барбекюта, общо пет седмични тегления.
– 10 компплекта маса с 4 стола, за които след регистрирането на 2 броя код от етикет на продуктите, включени в промоцията, участниците участват в седмично теглене за 2 комплекта маса с 4 стола, общо пет седмични тегления.
– 2 почивки за четирима за 5 дни, включващи 

Пет нощувки на две семейства с до две деца в студиа

  • Закуска
  • Релакс центъра –джакузи, финландска сауна, парна баня, топли каменни релакс легла
  • Фитнес
  • Басейн
  • Организиран тур в конната база
  • Разходка на кон 10мин. за всеки член от семейството
  • Паркинг
  • Интернет
  • Туристическа застраховка и курортна такса
за които след регистрирането на всеки 20 кода, за целия период на промоцията, участниците участват в жребий след края на Промоцията. Почивките са в комплекс „Тракиец“, село Житница, община Калояново, област Пловдив, за компания до 4 души. Почивката може да се ползва само заедно от четиримата, за период до три месеца след получаване на ваучера за наградата, след направена предварителна резервация на посочения във ваучера телефон.
– 5 броя Бъбъл бед, за които след въвеждане на място за пикник на картата за Цър-Пър места на https://www.promodelikates.bg участниците участват в седмично теглене за 1 бъбъл бед, общо пет седмични тегления. Участието за тази награда не е обвързано с покупка и не е необходимо да се въвежда код от етикет на продукт на организатора. Всеки участник може да въвежда ново място на картата през всяка една от седмиците на промоцията и да участва във всяко седмично теглене за Бъбъл бед, за чийто период е въвел място за пинкик на картата на сайта.
С всеки един код, регистриран за една календарна седмица, потребителите участват в седмичен жребий и може да спечелят един от общо 20 хамака или един от общо 40 грила.
С всеки два кода, регистрирани за една календарна седмица, потребителите участват в седмичен жребий и може да спечелят едно от общо 2 барбекюта или един от общо 2 комплекта маса с 4 стола. 

Всички участници участват за седмичните награди, раздавани за календарната седмица, в която са регистрирали поне 1 код за хамак и грил, и поне 2 кода за барбекю и маса с 4 стола.
Потребителите участват за седмичните награди само с кодовете, регистрирани през съответната седмица, за която се раздават съответните награди.
Седмичното събиране на кодове за наградите – хамак, грил, барбекю, комплект маса с 4 стола, ще става от 00:00 ч. в понеделник до 23:39 ч. в неделя. Същите тези кодове се анулират за участие в следващите седмични жребии за същите награди, но продължават да се натрупват за събиране на кодове за жребиите за почивка за четерима за 5 дни след края на промоцията.
За всяко следващо седмично теглене е необходима регистрация на минимум 1 нов код.
Всички участници участват до края на промоцията за всички видове награди, за които имат регистрирани нужния брой промоционални кодове, отчетени на седмична база, като при спечелване на награда се изключват от следващо теглене само за този вид награда. Ако участник спечели с даден код или два кода седмична награда, то печелившите кодове се изкарват от общия сбор за голямата награда, и етикетите с печелившите кодове се предават на куриера при доставка на спечелената седмична награда.

Снимките на наградите в сайта promodelikates.bg са с илюстративен характер.
V. Условия за участие
8. Желаещите да участват в Промоцията следва да изпълнят следните условия:

Всеки, който желае да участва в Промоцията, трябва да закупи в периода от 19.06.2017г. до 23.07.2017г. Биренка, Македонска, Родопска и Шопска наденици с промоционален етикет от Деликатес Житница, да открие уникалния, промоционален 7-символен код (наричан по-долу „промо код“), намиращ се на гърба на етикета, както и да запази самия етикет.

8.1. Да регистрират минимум един или повече кода, намиращи се на етикета на промоционалните продукти на Деликатес Житница: Македонска наденица, Родопска наденица, Шопска наденица и Биренка.
8.2. Потребителите трябва да регистрират кода чрез SМS на номер 1780 или на promodelikates.bg. Стойността на един sms е 0,29 лв. с ДДС за абонати на Telenor и 0,30 лв. с ДДС за абонати на Мтел и Виваком.
8.3. Специално създаденият за промоцията уебсайт promodelikates.bg дава възможност на лицата, които си направят регистрация на него, да регистрират кода от етикет от промоционален продукт на Деликатес Житница, и по този начин да участват за една от наградите, които предлага Организатора.
8.4. Желаещите да участват в тегленето на наградите чрез сайта https://www.promodelikates.bg следва да попълнят вярно в регистрационната форма на сайта своето име, фамилия, е-mail адрес и валиден мобилен телефонен номер за връзка. В регистрационната форма не може да бъде попълван номер на стационарен телефон. Регистрационната форма е достъпна след потвърждение, че са прочели и са запознати с условията на Промоцията и натискане на бутона „Регистриране”.
8.5. Всеки участник, който успешно и валидно е регистрирал промоционален код чрез SMS или на сайта https://www.promodelikates.bg получава обратен отговор. На посочения мобилен телефонен номер участникът ще получи еднократно SMS съобщение, съдържащo цифрен код за активация на неговия профил. За да активира успешно своя профил, участникът трябва да въведе кода от SMS съобщението в специалното поле, което ще се появи в сайта на Промоцията. Участникът трябва задължително да запази етикета с регистрирания промо код на място, което да предпази неговата цялост, тъй като той ще му бъде изискан и проверен от Организатора в случай на спечелване на награда от Промоцията. Награда няма да бъде предоставяна при липсващ етикет със съответния печеливш промо код на него. Един промо код може да бъде регистриран само веднъж.
9. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично“ вместо Участниците. От един регистриран телефонен номер може да се участва с максимум 20 кода за едно денонощие, и/или макисмум 50 кода за една седмица.
10. Участниците нямат право да извършват действия или използват програми, или да правят опити за това, за да заобиколят/нарушат правилата на Промоцията за регистрация, което изкуствено увеличава шансовете за получаване на награда, извън описаното в механизма на Промоцията, като напр.: да използват несъществуващи/фалшиви имейли, включително свои и на техни приятели, неоторизирани скриптове, програми за систематично или автоматично управление на игри или отделни функции от такива програми, частично или напълно автоматизирана програма, която дава предимство на участника пред останалите участници, и др.
11. Всеки Участник, който нарушава разпоредбите на т. 10, ще бъде автоматично дисквалифициран от участие в Промоцията и/или Промоцията, включително губи правото си да получи награда от Промоцията, ако е бил избран за победител. Достъпът на такъв участник до Интернет страницата на Промоцията, https://www.promodelikates.bg може да бъде прекратен по преценка на Организатора.
12. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит или нарушение на правилата на Промоцията.
VI. Теглене на наградите
13. При регистриране на всеки код, участниците биват уведомени в зависимост от типа регистрация чрез SMS или чрез съобщение на екрана веднага за статуса на тяхната регистрация.
14. При регистриране на всеки 1 код в рамките на една календарна седмица потребителите участват в седмичен жребий за 20 хамака и 40 грила, при регистриране на два кода в рамките на една календарна седмица потребителите участват в седмичен жребий за 2 барбекюта и 2 комплекта маса с 4 стола, а с регистриране на всеки 20 кода в рамките на целия период на Промоцията – в жребий за 2 почивки за четирима за 5 дни. След въвеждане на място за пикник на картата за Цър-Пър места на https://www.promodelikates.bg участниците участват в седмично теглене за 1 бъбъл бед.

Всяка седмица се раздават 20 хамака, 40 грила, 2 барбекюта, 2 комплекта маса с 4 стола, 1 бъбъл бед. 
Всички участници участват за седмичните награди, раздавани за календарната седмица, в която са регистрирали поне 1 код.
Потребителите участват за седмичните награди само с кодовете, регистрирани през съответната седмица, за която се раздават съответните седмични награди. 
Седмичното събиране на кодове за наградите – хамаци, грилове, барбекюта, комплекти маса с 4 стола, ще става от 00:00 ч. в понеделник до 23:59 ч. в неделя. Същите тези кодове се анулират за участие в следващите седмични жребии за седмични награди, но продължават да се натрупват за събиране на кодове за жребиите след края на промоцията за почивка за четирима за 5 дни.
За всяко отделно седмично теглене е необходима регистрация на минимум 1 нов код.
Всеки участник има право да участва през всички календарни седмици.
Всички участници участват до края на промоцията за всички видове награди, за които имат регистрирани нужния брой промоционални кодове, като при спечелване на награда се изключват от следващо теглене само за този вид награда.

15. Чрез регистрирането на по-голям брой кодове, участниците увеличават шанса си да спечелят награди на Деликатес Житница.
16. Промо кодове, спечелили някоя от наградите, престават да участват в тегленията за другите видове награди.
17. Седмичното събиране на кодове за седмичните награди ще става от 00:00 ч. в понеделник до 23:59 ч. в неделя. Същите тези кодове се анулират за участие в следващите седмични жребии, но продължават да се натрупват за събиране на кодове за за жребиите след края на промоцията за почивка за четирима за 5 дни. Тегленето ще се извършва до 4 дни след изтичане на седмицата, т.е. от понеделник до сряда на следващата седмица, като участват всички участници, регистрирали код в рамките на съответната седмица, за която е жребият. Потребителите участват за седмичните награди само с кодовете, регистрирани през съответната седмица, за която се раздават съответните седмични награди. За всяко следващо седмично теглене е необходима регистрация на минимум 1 нов код. Всеки участник има право да участва през всички календарни седмици. Всички участници участват до края на промоцията за всички видове награди, за които имат регистрирани нужния брой промоционални кодове, като при спечелване на награда се изключват от следващо теглене само за този вид награда. Комисия от представители на Организатора, чрез използването на автоматизирана система за случаен избор на числа, ще тегли печелившите всяка седмица и след края на промоцията. За всеки жребий се теглят резерви за печеливши, както следва: за 40 бр. грил- 20 бр. резерви, за 20 бр. хамак- 10 бр. резерви, за 2 бр. маса комплект с 4 стола- 4 бр. резерви, за 2 бр. барбекю – 4 бр. резерви, за 1 бр. бъбъл бед – 2 бр. резерви, за почиква за четирима за 5 дни- 6 бр. резерви. Наградите ще се теглят пред тричленна комисия на следните дати: Седмични тегления:

26.06.2017 период ( 19.06 – 25.06 )
03.07.2017 период ( 26.06 – 02.07 )
10.07.2017 период ( 03.07 – 09.07 )
17.07.2017 период ( 10.07 – 16.07 )
24.07.2017 период ( 17.07 – 23.07 )

18. Печелившите ще бъдат уведомени за спечелването на награди от жребий чрез SMS на телефонния номер, който са посочили в регистрационната форма за участие на сайта https://www.promodelikates.bg или от който са регистрирали код със SMS. След уведомяването печелившите трябва да се обадят на изпратения им телефонен номер, за да посочат адрес за връзка, на който да им бъде изпратена наградата.
19. В срок до 10 (десет) дни от уведомлението за спечелване на награда, печелившият участник следва да потвърди възможността си да получи наградата. Той следва да се обади на телефон 02/4191234 или 0898150534 в посочения срок до 10 (десет) дни от получаване на уведомителното съобщение и да съобщи на оператора трите си имена, телефон за връзка (в случай, че е различен от телефона, чрез който е регистриран победилият промоционален код) и точен адрес, на който да бъде доставена наградата.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *