ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 30 двойни билета и 30 оригинални награди от филма „Трансформърс: Последният рицар“


ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА
Играта ще се проведе в рамките на поддържаната от „Нова Броудкастинг Груп” АД интернет страница www.kino.nova.bg/film.
А. Период на Играта 12.06.2017 –23.06.2017 г.
Б. Организатор на Играта – „Нова Броудкастинг Груп” АД, ЕИК 832093629.
В. Награди за Участниците – осигуряват се от „Форум Филм България” ЕООД, ЕИК 200522737
НАГРАДИТЕ В ИГРАТА:
Наградите са само и единствено 30 двойни билета за филма „Трансформърс: Последният рицат“ и 30 бр. оригинални награди от филма „Трансформърс: Последният рицар“, които са само и единствено:
– 10 бр. оригинални чаши от филма „Трансформърс: Последният рицар“
– 20 бр. оригинални ключодържателя от филма „Трансформърс: Последният рицар“
Наградите се раздават в комплект: 1 двоен билет с 1 бр. оригинална предметна награда от филма „Трансформърс: Последният рицар“.
 
Г. Платформа, в която се реализира Играта – Интернет страница www.kino.nova.bg/film.
Д. Участник – участие в Играта могат да вземат всички, които отговарят на условията за участие, предвидени в настоящите Правила за участие в игра (по-долу „Правила”) за участие.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Настоящите Правила уреждат отношенията между Организатора от една страна и Участниците в Играта от друга страна, както и условията за участие в нея.
Чл. 2. Навсякъде в Правилата дефинираните в този член думи и изрази ще имат следното значение:
1. „Играта” е играта, която се провежда в рамките на интернет страница www.kino.nova.bg/film и за срок от 12.06.2017 до 23.06.2017 г. включително.
2. „Участник” (респ. „Участници”) e всяко физическо лице, което чрез своята регистрация в интернет страницата отбелязва отговор в анкета, поместена на www.kino.nova.bg/film.
3. „Организатор” или „Оранизатор на Играта” е „Нова Броудкастинг Груп” АД, ЕИК 832093629.
Чл. 3. (1) Не може да бъде участник в Играта лице, което е съдружник или акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора на Играта, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Играта.
(2) При наличие на данни, установяващи неизпълнение на изискванията по предходните алинеи, Организаторът на Играта има право да спре участието до опровергаването им от страна на Участника. Организаторът самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.
Чл. 4. (1) Участникът заявява съгласие за участие в Играта и съгласие с настоящите Правилата, с отбелязването на отговор в анкетата, след като се е регистрирал на интернет страницата www.kino.nova.bg/film.
(2) Участникът се съгласява, че може да получава информация, свързана с Играта чрез съобщения, изпратени до неговия e-mail, с който се е регистрирал да участва в Играта.
(3) Всеки Участник има право и възможност да използва една и съща регистрация в рамките на дадена сесия на Играта и да дава по един отговор на всеки въпрос чрез своята регистрация.
Чл. 5. Организаторът определя Правилата едностранно и има право да ги изменя и допълва по своя преценка. Същият има право по всяко време да преустанови реализацията на Играта, както и да прекрати временно или постоянно участието на Участник в нея, ако същият не спазва настоящите Правила.
Чл. 6. (1) Участниците имат право да правят предложения за промяна на Правилата. Предложенията не обвързват Организатора.
(2) Организаторът е длъжен да обяви измененията и допълненията на Правилата.
(3) Действието на измененията и допълненията е в сила от момента на обявяването им на интернет страницата www.kino.nova.bg/film. Изменените и/или допълнени Правила обвързват Участниците в Играта от момента на обявяването им.
Чл. 7. (1) Участникът се индивидуализира в Играта посредством регистрацията си в интернет страница www.kino.nova.bg/film, която е използвал за участие в Играта.
(2) Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чийто e-mail е използван от трето лице, независимо дали е дало или не съгласие за това.
(3) Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на участниците, станали му известни при участието им в Играта. Обявяването на печелившите Участниците се извършва по начин, позволяващ тяхната индивидуализация и недопускащ разкриването на лични данни.
Чл. 8. (1) Участието в Играта е безплатно.
(2) Участието в Играта се осъществява с отбелязването на отговор в анкета, състояща се от 3 (три) въпроса, с по един възможен отговор от 3 (три) зададени, на интернет страницата www.kino.nova.bg/film. С регистрацията и посочването на отговор в анкетата се приема, че конкретния Участник е приел безусловно настоящите Правила, задължава се да ги спазва и доброволно предоставя на Организатора на Играта личните си данни за обработване за целите на Играта.
Чл. 9. (1) Печелившите в Играта се определят чрез жребий измежду всички Участници дали по един верен отговор на всички 3 (три) въпроса за периода на Играта.
(2) Жребият се провежда от Организатора, на случаен принцип, чрез независима онлайн платформа, в рамките на 7 дни след края на играта.
(3) Наградите се осигуряват от „Форум Филм България” ЕООД, ЕИК 200522737. Наградите /30 двойни кинобилета за филма „Трансформърс: Последният рицар“ и 30 бр. оригинални предметни награди от филма „Трансформърс: Последният рицар“/ ще бъдат обявени на сайта на играта: www.kino.nova.bg/film – в рамките на 7 дни след края на играта.
Чл. 10. (1) Спечелената награда /комплект от 1 бр. двоен билет и 1 бр. оригинална предметна награда от филма „Трансформърс: Последният рицар“/ от печелившия Участник се предава, ако са налице кумулативно всички изброени по-долу условия:
1. Участникът се е регистрирал на интернет страницата www.kino.nova.bg/film;
2. Участникът е дал верен отговор и на трите въпроса, публикувани в анкетата на www.kino.nova.bg/film;
3. Участник, избран чрез жребий, е изразил желание да получи наградата.
(2) Наградите са само и единствено 30 двойни билета за филма „Трансформърс: Последният рицар“ и 30 броя оригинални, предметни награди от филма „Трансформърс: Последният рицар“. Кинобилетите могат да бъдат ползвани в периода 30.05.2017 г. до 11.06.2017 в кината от веригите Синема Сити и Кино Арена, предварително посочени във формата за регистрация.
(3) Със спечелилия Участник следва да се уточнят детайлите за получаването на конкретната награда от представител на „Форум Филм България”. В случай че спечелилият Участник не отговаря на посочения от него телефонен номер или на съобщенията, изпратени му до e-mail адреса, посочен в регистрацията, и в рамките на 3 (три) дни от обявяването на печелившите, не осъществи контакт с Организатора, за печеливш се обявява следващ Участник, изтеглен с жребий.
Чл. 11. (1) Наградата се предава лично на спечелилия Участник, като самоличността му се установява с представяне от него на валидна лична карта и след като бъде безспорно установено, че именно това е лицето, което е дало правилни отговори на анкетата на страница www.kino.nova.bg/film. Кинобилетите за филма „Трансформърс: Последният рицар“ могат да бъдат ползвани в периода 28.06.2017 – 13.07.2017 в кината от веригите Синема Сити и Кино Арена в страната, предварително посочени във формата за регистрация, според програмата на кината в ден и час, избран от победителя.
(2) Участници, които не са потърсили наградите си в посочените по-горе срокове губят правата си върху тях.
(3) Наградите не могат да бъдат заменяни срещу левовата им равностойност.
(4) Организаторите не носят отговорност, ако в избрания ден и час от победителя, филмът „Трансформърс: Последният рицар“ не се излъчва в посоченото от него кино.
Чл. 12. Оспорването на резултатите от Играта, валидността и верността на който и да е резултат от гласуване, от страна на Участник няма действие спрямо Организатора.
Чл. 13. Настоящите Правила влизат в сила на 12.06.2017 г.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *