ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете екскурзия до Исландия, 9 смарт гривни и 310 термални води от Активия

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА 

1. Организатор на Играта е „ДАНОН СЕРДИКА“ АД, с ЕИК 831617210 със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Възраждане”, ул. „Охридско езеро” № 3. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наречени по-долу “Официални Правила”). Официалните правила на промоцията ще бъдат достъпни за целия период на продължителността й на Интернет страницата: www.aktivia.bg. Организаторът на промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет страницата: www.aktivia.bg. Участниците в играта следва сами да проверяват за промени в Официалните правила, като Организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин за направените промени. 
2. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 1, в случай, че настъпят форсмажорни обстоятелства (като поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища, екстремно високи температури, суша и др., блокади (на пътища, граници и др.), пожар, производствени аварии; войни, правителствени забрани, ембарго, стачки и др.). В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти. 
3. Повече информация може да бъде получена на потребителската линия на „ДАНОН СЕРДИКА“ АД“: 02 93 004 93

РАЗДЕЛ 2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА 
1. Играта се организира и провежда в периода между 15.06.2017 г. – 15.08.2017 г. на територията на Република България. „ДАНОН СЕРДИКА“ АД си запазва правото да промени датата на старта, ако поради непредвидени обстоятелства не може да активира играта на 15.06.2017 г., като това обстоятелство следва да е надлежно обявено в съответствие с Раздел 1, т. 1 по-горе. 

РАЗДЕЛ 3. ПРОМОЦИОНАЛНИ ПРОДУКТИ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 
1. Право да участват в играта имат физически лица с постоянен адрес в България, на възраст над 18 години, с изключение на служителите на „ДАНОН СЕРДИКА“ АД и „Експлора България“ ООД, „Тип-топ куриер“ АД, „ГЛОБАЛ ТРАВЕЛ БГ“ ЕООД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). 
2. Участието в играта за дневни и седмични награди е обвързано със закупуване на продукти от марката Активиа напитка (Активиа напитка с праскова и маракуя, Активиа напитка натурална, Активиа напитка ягода и киви, Активиа напитка кокос и ананас, Активиа напитка с нар и малина и Активиа напитка акай бери и маракуя) /наричани за краткост промоционални продукти/ и регистрация на броя закупени промоционални продукти и номера на касовата бележка от съответната покупка по начин, указан по-долу. 
2.1. Участието в играта за голямата награда не е обвързано с покупка, а с качване на снимка на сайта www.aktivia.bg, представяща летни моменти с Активиа напитка. 
3. Участници, регистрирали касови бележки за закупени промоционални продукти, участват в томбола за спечелване на дневни награди Термална вода „Evian“ и седмични награди Смарт гривна „Bellabeat”. Качването на един код, удостоверяващ закупуването на 1 брой Активиа напитка, дава право на участие за тегленето на дневна награда. Качване на 1 или повече кода от касови бележки, удостоверяващи закупуването на 5 или повече Активиа напитки, дава право на участие за седмична награда. 

РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗЪМ И НАГРАДИ 
1. Участване за награди 
1.1. За участие за спечелване на дневни награди Термална вода „Evian“ и седмични награди Смарт гривна „Bellabeat”: 
Стъпка 1 : Закупете един или няколко от промоционалните продукти описани в Раздел 3, т. 2 
Стъпка 2 : Регистрирайте броя на закупените промоционални продукти и номера на касовата бележка на интернет страницата www.aktivia.bg . 
1.2. За участие за спечелване на голямата награда пътуване за двама до Исландия: публикувайте снимка на летни моменти с Активиа напитка на интернет страницата www.aktivia.bg по реда и при условията на тези Официални правила. 
1.3. Една касова бележка може да бъде регистрирана от участник САМО ВЕДНЪЖ. 
1.4. Всеки регистриран брой закупени продукти се натрупва за участие в тегленията на наградите. 
 1.5. При регистрация на номер на касова бележка, удостоверяваща закупуването на поне 1 брой Активиа напитка, участникът се включва автоматично в съответното теглене за дневна награда – термална вода. В случай, че спечели дневна награда участникът губи правото си за участие за този вид награда занапред, считано от момента на уведомяването му с имейл относно спечелването на съответната награда. 
1.6. При регистрация на номер на касова бележка/и, удостоверяваща/и закупуването на поне 5 или повече броя Активиа напитки, участникът се включва автоматично в съответното теглене за седмична награда – смарт гривна. В случай, че спечели седмична награда участникът губи правото си за участие за този вид награда занапред, считано от момента на уведомяването му с имейл относно спечелването на съответната награда. 
1.7. При регистрирани 5 или повече закупени Активиа напитки, участникът участва и за двата вида награди. 
1.8. Уникалният идентификатор на всеки участник е създаденият му профил на сайт www.aktivia.bg и имейл адресът му. За да може да натрупа необходимият брой регистрации за участие в тегленето на наградите, участникът трябва да регистрира касови бележки/снимки от един и същ профил на сайта, съответно да посочи същия имейл при регистрация си за участие в играта на интернет страницата: www.aktivia.bg, за да може системата да отброи правилно успешно регистрираните касови бележки, съответно броя на закупените Активиа напитки. 
1.9. Всеки участник може да регистрира максимум 10 касови бележки на ден. 

2. Награди 
2.1. За периода на играта Организаторът ще раздаде общо 320 награди чрез теглене на победители* 
310 броя термални води 
9 броя смарт гривни 
1 брой екскурзия за двама до Исландия

** *всяко теглене е на случаен принцип ** Голямата награда „Пътуване за 2-ма до в Исландия” се осигурява със съдействието на лицензирания туроператор „ГЛОБАЛ ТРАВЕЛ БГ” ЕООД и включва: – двупосочни самолетни билети за двама с включени летищни такси Рейкявик, Исландия; – трансфери – летище, хотел, летище; – 4 нощувки в двойна стая и 4 закуски в хотел Skuggi Hotel Reykjavík by Keahotels 3* в Рейкявик; – трансфери – хотел, „Синята лагуна”, хотел; – целодневен примиум достъп до „Синята лагуна” за двама; – целодневна екскурзия за двама с включен екскурзовод на английски; – медицинска застраховка за периода на пътуването. медицинска застраховка за периода на пътуването; Участникът, спечелил голямата награда се задължава да предостави на Организатора своите личните данните, както и тези на втория пътник, необходими за резервиране на пътуването до Исландия. Организаторът от своя страна ще ги предостави на „ГЛОБАЛ ТРАВЕЛ БГ” ЕООД. Участникът, спечелил голямата награда следва да информира предварително Организатора за предпочитания период на пътуване или да си избере от възможни варианти, които му бъдат предоставени, но единствено в периода от 01.09.2017 г. до 22.12.2017 г. В случай че участник, спечелил голямата награда не заяви ползването й в посочения период и по реда, определен в тези официални правила и в условията на „ГЛОБАЛ ТРАВЕЛ БГ” ЕООД, то той губи правото да ползва наградата. Организаторът не носи отговорност при неналичие на свободни места спрямо избрани от печелившия участник дати за пътуване, като в този случай участникът има право да избере други дати, за които има свободни места в периода 01.09.2017 г. до 22.12.2017 г. С регистрация за участие в томбола на голямата награда, участникът декларира, че е запознат с общите условия на „ГЛОБАЛ ТРАВЕЛ БГ” ЕООД (Общи условия за организирано туристическо пътуване), публикувани на интернет страницата www.globaltravel.bg, приложими към пътуванията с изключения на частта им, в която са уредени задължения за плащане на цената за съответното пътуване. 

3. Теглене на наградите: 
3.1. Наградите ще бъдат изтеглени чрез специално разработен за нуждите на играта софтуер за разпределение на награди на случаен принцип и в присъствието на комисия, определена от Организатора. 
3.2. Дневните награди за първите 4 дни от промоцията (15.06, 16.06, 17.06, 18.06) ще се изтеглят на 19.06.2017 г., включвайки регистриралите поне 1 закупена Активиа напитка за този период. Следващите дневни награди ще се теглят всеки ден, стартирайки от 20.06.2017 г. В тях ще се включат всички регистрирали кодове от касови бележки, удостоверяващи закупуването на 1 брой Активиа напитка до 24.00 часа на предишния ден. Всеки ден ще се теглят 5-има печеливши и 5 резерви. 
3.3. Седмичните награди ще се теглят всеки четвъртък, стартирайки от 22.06 (22.06, 29.06, 06.07, 13.07, 20.07, 27.07, 03.08, 10.08., 17.08). В тях ще се включат всички регистрирали кодове от касови бележки, удостоверяващи закупуването на 5 броя Активиа напитки, считано от началото на промоцията до 24.00 часа на предишния ден. Всяка седмица ще се тегли 1 печеливш и 5 резерви. 
3.4. На 18.08.2017 г. ще се изтегли печеливш и 5 резерви сред участниците, регистрирали одобрена снимка на летни моменти с Активиа напитка в периода 15.06.2017 г. до 15.08.2017 г., който съответно печели екскурзия за двама до Исландия. 
3.5. Печелившите ще бъдат обявявани на Интернет страницата: www.aktivia.bg и ще бъдат информирани с мейл в рамките на 48 часа от изтеглянето им. 
3.6. Не се допуска спечелването на повече от една награда от един и същи вид от един участник (с един и същ имейл) за периода на промоцията! 
3.7. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично“ вместо Участниците и/или други подобни злоупотреби. Всеки Участник, който се опита да наруши или наруши правилата на активността ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като Организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или нарушение на правилата на активността. 
3.8. ЗА ДА ПОЛУЧАТ НАГРАДИТЕ, ОБВЪРЗАНИ С ПОКУПКА, СПЕЧЕЛИЛИТЕ УЧАСТНИЦИ ТРЯБВА ДА ПАЗЯТ РЕГИСТРИРАНИТЕ КАСОВИТЕ БЕЛЕЖКИ, В СЪСТОЯНИЕ, КОЕТО ПОЗВОЛЯВА БЕЗПРОБЛЕМНОТО ИМ РАЗЧИТАНЕ И ТРЯБВА ДА ГИ ПРЕДАДАТ ПРИ ВРЪЧВАНЕ НА СЪОТВЕТНАТА НАГРАДА. 3.9. С ЦЕЛ ИЗБЯГВАНЕ НА ЗЛОУПОТРЕБИ ОТ НЕДОБРОСЪВЕСТНИ ЛИЦА, ОРГАНИЗАТОРЪТ БЕЗКОМПРОМИСНО НЯМА ДА ВРЪЧВА НАГРАДИ, ОБВЪРЗАНИ С ПОКУПКА, НА УЧАСТНИЦИ, КОИТО НЕ СА В СЪСТОЯНИЕ ДА ПРЕДСТАВЯТ ПЕЧЕЛИВШИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ! 

4. Получаване на наградите: 
4.1. Печелившите участници, спечелили дневна или седмична награда, ще бъдат известени на страницата на организатора и чрез имейл, в отговор на който в рамките на 5 работни дни могат да заявят адрес за получаване на наградата. Ако печелившите не потвърдят наградите си след изпращането на известието в посочения срок, губят правото си да получат наградата. В този случай Организаторът обявява за печеливш първия по ред участник, изтеглен като резерва от съответната томбола и връчва наградата по реда, установен по-горе. При непотвърждаване на получаването на известие за наградата от първия по ред участник, изтеглен като резерва, процедурата продължава чрез обявяване на следващ печеливш от резервите по реда, в който са изтеглени в томболата, и така до изчерпване броя на изтеглените резерви. Ако нито един от обявените за печеливш не потвърди получаването на наградата по посочения в тази точка ред, съответната награда остава неразпределена. 
4.2. Дневните и седмични награди ще бъдат доставяни до печелившите участници на посочен от тях адрес чрез куриер след предоставяне на адрес за доставка, но не по-късно от 20 работни дни от получаването на потвърждението, че са спечелили. Преди доставка куриерът ще прозвъни спечелилите. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници, ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската служба, откъдето в рамките на 10 работни дни може да бъде получена наградата. За непотърсени награди в този срок, ще бъде проведена процедура за обявяване на следващ печеливш от резервите по реда, в който са изтеглени в томболата до изчерпване броя на изтеглените резерви. 
4.3. Спечелилият голямата награда – Пътуване до Исландия за двама – ще бъде известен на страницата на организатора и чрез имейл, в отговор на който в рамките на 5 работни дни може да заяви своите контакти за връзка с него. След което, Организаторът ще се свърже лично с него, за да уточнят детайлите по организирането на пътуването. Ако печелившият не предостави своите контакти след изпращането на известието в посочения срок, губи правото си да получи наградата. В този случай Организаторът обявява за печеливш първия по ред участник, изтеглен като резерва от съответната томбола и връчва наградата по реда, установен по-горе. При непотвърждаване на получаването на известие за наградата от първия по ред участник, изтеглен като резерва, процедурата продължава чрез обявяване на следващ печеливш от резервите по реда, в който са изтеглени в томболата, и така до изчерпване броя на изтеглените резерви. 
4.4. Наградата следва да бъде получена от спечелилия участник. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес за доставка от лице, различно от печелившия участник, ако получателят удостовери писмено, че е получил наградата от името на печелившия и поеме задължението да му я предаде в тридневен срок от получаването. В този случай Организаторът не носи отговорност за получаване на наградата от спечелилия участник. 
4.5. Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност и предоставени на куриера печеливши касови бележки! 
4.6. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда! 
4.7. „ДАНОН СЕРДИКА“ АД не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакт или непълен или неточен адрес за доставка на награди. 
4.8. Организаторът се задължава едновременно с изпращане на наградата на всеки спечелил участник да предостави и служебна бележка по образец, от която да е видна стойността на съответната награда. Всяка предметна награда, получена при участие в настоящата игра и при спазване на тези Официални правила, която е с пазарна стойност над 30 (тридесет) лева, подлежи на облагане съгласно ЗДДФЛ. Организаторът не носи отговорност при неспазване на задълженията на спечелилия участник по ЗДДФЛ.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *