ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 3 смартфона Huawei P10 lite

1. Период на Кампанията: от 0:00:00 ч. на 01.06.2017г. до 23:59:59 ч. на 30.06.2017 г. 

2. Име (мото) на Кампанията: „Плати покупката си в „Google Play” чрез Мтел и спечели” 

3. Организатор на Кампанията: “Мобилтел” ЕАД, ЕИК: 131468980, със седалище и адрес на управление: 1309 София, ул.”Кукуш”№1, наричани по-нататък „Организаторът“ или „Мобилтел“. 

4. Участници в Кампанията: 
4.1. Участници в Кампанията могат да бъдат дееспособни физически лица – настоящи абонати по договор с Мобилтел (Абонати) или потребители на предплатени карти за електронни съобщителни услуги от Мобилтел (Прима карти), които в периода на Кампанията: 
4.1.1. са извършили поне една покупка на единична цена не по-ниска от 6,69 лева през онлайн магазина Google Play и чрез опцията „Използване на таксуването от Мтел“ (в рамките на услугата “Таксуване от оператор” съгласно приложимите Общи условия на „Google Play” и Мобилтел); 
4.1.2. са приели Общите условия на „Google Play”, включително предвидената в тях възможност за „Таксуване от оператор“, както и Общите условия на „Мобилтел” ЕАД за заплащане на съдържание, закупено в „Google Play чрез услугата „Таксуване от оператор“. 
4.1.3. са избрали опцията за плащане на закупеното в „Google Play“ на съдържание чрез услугата „Използване на таксуването от Мтел“, т.е. чрез месечната си фактура към Оператора. 
4.1.4. нямат непогасени задължения към „Мобилтел” ЕАД и чиято SIM карта не е спряна и е активна през Периода на Кампанията и към момента на получаване на награда от Кампанията. 
4.2. В Кампанията не могат да участват служители на Мобилтел, техни роднини по права линия или членове на техните семейства, както и служители на други компании, изпратени за изпълнение на временна работа в Мобилтел, в качеството му на предприятие-ползвател на тези работници/служители под негово ръководство и контрол. 

5. Територия: Кампанията се провежда на територията на Република България. 

6. Награда: Описание Количество Huawei P10 lite 3 бр. 

7. Механизъм на Кампанията: 
7.1. Всяко лице, което отговаря на условията по т.4 от тези Правила, се включва в тегленето на награди от Кампанията, което се провежда по реда на т.8. 
7.2. Всеки Участник има право само на една награда независимо от това колко покупки е осъществил през Google Play 

8. Определяне на печелившия Участник: 
8.1. Определянето на трима печеливши Участник се извършва чрез електронно теглене, което се провежда на 03.07.2017 г. в централния офис на Мобилтел на адрес: гр. София, п.к. 1309, ул. „Кукуш” № 1 посредством използване на специална софтуерна програма. 
8.2. След определяне на всеки печеливш Участник, се изтеглят още 3 (трима) резервни печеливши Участници. Всеки от резервните печеливши Участници може да замести предходния изтеглен, при условие, че същият не може да бъде открит и/или да получи награда. 
8.3. Резултатите от тегленето се констатират от Комисия, съставена от представители на Мобилтел. 
8.4. Участниците, които печелят награда се уведомяват по реда на т.9. 2 

9. Получаване на наградата: 
9.1. За да получи своята награда съответният печеливш Участник следва да отговаря на всички изисквания, посочени в т.4 от тези Правила. 
9.2. За печеливш Участник се счита: 
9.2.1. лицето, което е Абонат (титуляр) по сключения с Организатора договор, по който е издадена фактурата, с която се заплаща покупката от Google Play, наричан по-нататък „Договора за услуги“; или 
9.2.2. фактическият потребител на Прима карата (Прима потребител), чрез която е заявено плащане на покупката от Google Play, идентифициран по реда на т.9.4. 
9.3. Служител на Мобилтел уведомява съответния печеливш Участник чрез телефонно обаждане на номер, който този участник ползва в качеството на Абонат по Договор за услуги или в качеството на Прима потребител или на друг номер, който Абонатът или Прима потребителят е предоставил за контакт, в това число за целите на извършване на покупки през Google Play, до срок до 7 работни дни от определянето на този печеливш Участник. 
9.4. В телефонния разговор по предходната точка: 
9.4.1. печелившият Участник получава информация относно наградата и реда за получаването ѝ, 
9.4.2. ако печелившият Участник е потребител на Прима карта същият следва да се идентифицира; 
9.4.3. печелившият Участник уточнява адреса, на който желае да получи Наградата. 
9.5. В случай, че съответният печеливш Участник не може да бъде намерен по реда на предходната точка, той губи право да получи Наградата и за печеливш се счита съответния по ред резервен печеливш Участник, който се уведомява по същия начин. 
9.6. Печелившият Участник се обявяват на интернет страницата: http://www.mtel.bg/.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *