ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 3 барбарона, 12 надуваеми дивана и 40 изнанди от Мentos

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Промоцията се организира под името „Кажи Здравей с Mentos”. Промоцията се организира на територията на Република България. Срок на промоцията: 15.06.2017г. – 13.07.2017г. Съдържанието на тези правила е достъпно за всеки, проявил интерес, в периода на организиране на промоцията, считано от откриването й до раздаване на наградите от промоцията.

II. ОРГАНИЗАТОР И УЧАСТНИЦИ В ПРОМОЦИЯТА
1. Организатор на промоцията.
Кампанията се провежда на сайта http://www.sayhellochallenge.com/ и се организира от агенция „Силвър лайнинг комюникейшънс” ЕООД, ЕИК 204169081, с Възложител “ВДГ” ЕАД, ЕИК 831608179.
2. Участници в промоцията
В промоцията може да участва всяко физическо лицe. Лицата на възраст до 14 години участват чрез своя законен представител – родител или настойник, действащ от тяхно име. Лицата на възраст от 14 до 18 години участват със съгласието на родителя/настойника си. Наградите от промоцията няма да бъдат раздавани на служители или съдружници на Организатора нито на лицата, заети в тегленето на наградите, както и на служителите на дружества, свързани с подготовката на промоцията и сътрудничещи на Организатора, както и на близки роднини на тези лица. Под „близки роднини” следва да се разбират: роднини по права линия без ограничение на степените, роднини по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степен, както и лица, между които осиновяването създава отношения на роднини по права линия или на братя и сестри.

III. ОРГАНИЗАЦИОННИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА
1. Промоцията обхваща периода: 15.06.2017г. – 13.07.2017г.
2. В края на всяка седмица и в края на промоцията ще бъдат определяни печелившите участници.

IV. Механизъм на Играта
1. В промоцията има право да участва физическо лице, относно което са налице условията, посочени в раздел II, т.2, наричано по-долу Участник.
2. Участието не е обвързано с покупка.
3. За участие в играта участникът трябва да изпълни следните условия:
3.1. Да се регистрира на сайта http://www.sayhellochallenge.com/
3.2. Да качи снимка/видео как е изпълнил предизвикателство/предизвикателства.
● При изпълнение на поне 10 /десет/ предизвикателства участникът се включва в томбола за барбарон.
● При изпълнение на поне 3 /три/ предизвикателства всяка седмица участникът се включва в томбола за надуваем диван.
● При изпълнение на поне 1 /едно/ предизвикателство участникът се включва в томбола за Mentos изненада.
4. В края на всяка седмица ще бъдат изтегляни:
– 10 /десет/ награди – Mentos изненада
– 3 /три/ награди – надуваеми дивани
4.1. В края на играта ще бъдат изтеглени:
– 3 /три/ награди – барбарона
5. Организаторът декларира, че е регистриран като администратор на лични данни съгласно ЗЗЛД и осъществява обработването на личните данни съгласно правилата на ЗЗЛД.

V. НАГРАДЕН ФОНД
1. Наградите, налични за участниците в промоцията, са:
– 40 /четиресет/ награди – Mentos изненадa
– 12 /дванайсет/ награди – надуваем диван
– 3 /три/ награди – барбарон
2. Приемайки награди с пазарна стойност над 30 лева, печелившите се считат за уведомени, че имат задължение по смисъла на чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон да декларират спечелената награда с подаване на Годишна данъчна декларация.

VI. ПЕЧЕЛИВШИ
1. В края на всеки период от кампанията ще бъдат изтегляни чрез жребий печелившите участници, които ще спечелят награди.
2. Печелившите ще бъдат изтеглени на томболен принцип в офиса на Възложителя “ВДГ ЕАД”.
3. Дати на обявяване на печелившите:
● Седмични награди: 22.06.2017г.; 29.06.2017г.; 06.07.2017г.; 13.07.2017г.
● Награди в края на играта: 13.07.2017г.

VII. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ
1. Обявяване на резултатите
Имената на печелившите участници, изтеглени съгласно Раздел VI, ще бъдат обявявани на сайта на промоцията – http://www.sayhellochallenge.com/ 
2. Предоставяне на наградата
2.1. Всеки от обявените съгласно предходната точка печеливши участници ще бъде уведомен за спечелената награда чрез имейл на посочения от него адрес при регистрация. След като участникът се уведоми, че е спечелил наградата, той може да предостави своите данни: трите имена, точен адрес за доставка и телефон за обратна връзка в 5-дневен срок. В случай, че не се съобрази с това, участникът губи правото си да получи наградата.
2.2. Всички спечелили потребители, които са подали коректни данни за доставка, ще получат своите награди в рамките на 30 работни дни след края на играта.
2.3. Не се допуска замяна на награда с нейната парична равностойност или с друга награда.
2.4. Потребители, на които е било невъзможно да се изпрати наградата поради грешка от тяхна страна (некоректен адрес за доставка и/или телефон за обратна връзка), губят правото си над нея.
2.5. Организаторите не носят отговорност в случаите, при които участникът по някаква причина не е успял да се свърже с тях и да уточни необходимите детайли.
2.6. Организаторите не носят отговорност, в случай че някой от наградените е възпрепятстван да получи и използва наградата си.
3. При получаване/доставка на наградите участниците са длъжни да потвърдят получаването на наградата писмено върху приемо-предавателен протокол, предоставен от лицето, доставило наградата. Наградите се получават само лично, от законния представител или от упълномощен представител на участника. Потвърждението се извършва от пълнолетния участник или от законния представител на малолетния/непълнолетния участник. Липсата на потвърждение, невъзможността или отказът да се направи такова при получаване на наградата прави получаването на наградата невъзможно. В случай на такава невъзможност да се достави/получи наградата в съответствие с процедурата, описана по-горе, участникът губи правото си върху наградата.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ПОТЪРСИ ЖЕЛАНИТЕ ДУМИ