ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете бинокъл и 30 бутилки Мастика Пещера

Участниците в играта трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на играта (отбелязвани като „Официални Правила“).
РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА
1. Организатор на Играта е “Пауър Брандс” ЕООД. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Играта (наричани по-долу “Официални Правила” или “Правилата”).
2. Официалните Правила ще бъдат достъпни на Интернет адрес: http://bit.ly/2sf4bh8 за целия период на Играта. Организаторът на играта си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес: http://bit.ly/2sf4bh8
3. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 2, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.
4. Играта е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България, свъзраст над 18 години, с изключение на служителите на „Пауър Брандс“ ЕООД и “Медиябаскет” ООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
5. Участвайки в тази Игра, участниците приемат да се ангажират с тези Официални Правила и да спазват техните условия.
РАЗДЕЛ II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА
1. Играта се организира и провежда в периода от 12.06.2017 г. до 27.08.2017 г., само на територията на Република България.
РАЗДЕЛ III. МЕХАНИЗЪМ И НАГРАДИ
1. Играта се организира на „Стената“ (“Timeline”) на Мастика Пещера във Facebook: https://www.facebook.com/PeshteraMa…
2. Започващо от 12.06.2017 г. всеки месец от юни до август на стената ще бъдат публикувани три видео/GIF поста, в които ще задаваме въпрос на потребителите, както следва:
– първи пост – 12.06.2017 г.

– втори пост – 12.07.2017 г.
– трети пост – 14.08.2017 г.

За да се включи участник в Играта, той трябва да публикува своя отговор като коментар под поста.
2.1 След като видиш поста, трябва да отговориш на зададения в него въпрос.
2.2. Сред всички, отговорили под поста, в томбола ще бъдат изтеглени по 10 спечелили (за всеки един от постовете, участващи в Играта).
2.3. В томболата участват само коментари под поста. Томболата се провежда след приключване на Играта.
2.4. В Играта не участват харесвания и коментари под настоящата Facebook бележка.
2.5. Нямате право да публикувате коментари, които: съдържат неетично, неморално, обидно или вулгарно послание или послание, противоречащо на добрите нрави; показват конкурентни продукти, публични личности, религиозни символи, непълнолетни лица, деца или животни; изразяват омраза или друг обиден мотив; подканят към прекомерна консумация на мастика или друг алкохолен продукт.
2.7. Всеки участник има право да участва по един път под всеки отделен пост на Играта.
3. След изтичане на крайния срок на играта (23:59 часа на 27.08.2017 г.), чрез жребий на случаен принцип ще бъде изтеглен участникът, който печели голямата награда – бинокъл и ще бъде обявен на страницата на Мастика Пещера на 28.08.2017 г..
4. Наградният фонд за целия период на Играта включва:
➢ 1 бинокъл
➢ 30 бутилки Мастика Пещера
5. Профилите на печелившите участници, за малките награди, ще бъдат обявени на стената на Facebook страницата на Мастика Пещера както следва:
– за първия пост:

10 бутилки Мастика Пещера, по една за всеки спечелил, ще бъдат изтеглени на 26.06.2017 г.

– за втория пост:

– за третия пост:

10 бутилки Мастика Пещера, по една за всеки спечелил, ще бъдат изтеглени на 26.07.2017 г.

10 бутилки Мастика Пещера, по една за всеки спечелил, ще бъдат изтеглени на 28.08.2017 г.

6. Наградите ще бъдат доставяни безплатно до печелившите участници на посочен от тях адрес, чрез куриер до 45 работни дни от получаване на потвърждението, че са спечелили и предоставяне на адрес за доставка. Наградата може да бъде получена само от законен представител на спечелилия. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако получателят удостовери писмено, че е получил наградата от името на печелившия. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници, ще бъде оставена бележка с адрес на най-близкия клон на куриерската служба, откъдето може да бъде получена наградата.
7. Награди, непотърсени в 20-дневен срок след края на Играта, ще бъдат раздадени на случаен принцип, чрез томбола, между останалите участници. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакт или некореспондиращ, непълен или неточен e-mail, или адрес за доставка нанагради.
8. Забранено е използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации „автоматично“, вместо участниците. Всеки участник, който се опита да наруши или наруши Правилата, ще бъде автоматично дисквалифициран от Организатора. Нарушение изрично включва действия за:

а) получаване на повече от една регистрация от едно лице; б) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в Играта; в) нарушават т.2.5 от настоящите правила

г) всяко друго действие, което променя механизма за участие в Играта или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите Правила. Решението за дисквалификация е изцяло на Организаторa, като Организаторa не дължи обяснение за начините на определяне на опит или нарушение на Правилата.

РАЗДЕЛ IV. ЛИЧНИ ДАННИ
1. Включвайки се в настоящата Игра, участниците предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, e-mail или други) и дават съгласието си тези данни да бъдат използвани (събирани и администрирани) от „Пауър Брандс“ ЕООД, както и нейните подизпълнители за цели, свързани с Играта и/или разпространението на наградите. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.
2. За получаване на наградата си, печелившите се съгласяват да предоставят следните данни на „Пауър Брандс“ ЕООД или нейните подизпълнители: три имена, e-mail, адрес и телефон за връзка.
3. Включвайки се в настоящата игра участниците дават разрешението си да получават рекламни и промоционални имейли от „Пауър Брандс“ ЕООД.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *