ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете смартфони, таблети, камери, гривни и още награди Samsung

I. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

„Теленор България” ЕАД, ЕИК: 130460283, със седалище и адрес на управление: гр. София 1766, район Младост, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 6 (наричано по-долу за краткост „Организатор” или Теленор).

II. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА КАМПАНИЯТА

Настоящата кампания се провежда на територията на Република България.

III. ЦЕЛ НА КАМПАНИЯТА

Кампанията „4G истории“, наричана по-долу за краткост „Кампанията“, цели да популяризира разширението на покритието на 4G/LTE мрежата на Теленор в над 200 населени места в България, като събере и публикува най-интересните истории от тези населени места, разказани през погледа на потребителите. Участието в Кампанията не е обвързано със закупуването на стоки и/ или услуги от Теленор България ЕАД или Samsung Electonics Румъния, клон България.

IV. ПЕРИОД НА КАМПАНИЯТА

Кампанията „4G истории“ ще се проведе в периода от 12.06.2017 г. до 31.07.2017 г.

V. УЧАСТНИЦИ В КАМПАНИЯТА

В кампанията могат да вземат участие физически лица, навършили 18 г. към 12.06.2017 г. след направена регистрация на сайта на Кампанията – www.tlnr.bg, като всеки участник може да качи общо до 4 истории за едно или повече населени места, без значение дали са публикувани на уебсайта или не. Служители на Теленор и Samsung Electonics Румъния, клон България, както и членове на техните семейства (съпруг/ съпруга, родители, брат, сестра, деца), нямат право да участват в Кампанията, публикувайки истории, както и при разпределението на наградите, съответно тяхното получаване.

VI. МЕХАНИЗЪМ НА КАМПАНИЯТА

Правилата на Кампанията са задължителни и еднакви за всички участници. За да заяви участие в Кампанията, всяко лице, което съответства на условията по т.V, следва да се регистрира и да качи в създадения профил авторска история за избрано от него населено място от обявените над 200 населени места в България, публикувани на уебсайт www.tlnr.bg, както и снимка или видео от въпросното място, които да допълват неговата история. С регистрацията си в Кампанията и публикуването на история, участникът се съгласява с използването и изменянето на пълното съдържание на историята, в това число снимки и видео за рекламни цели от Организатора, в корпоративния сайт, Facebook, YouTube и Instagram каналите на Организатора. Историята следва да отговаря на морала и добрите нрави, да не е от еротичен и/или порнографски характер или да внушава насилие, национална, политическа, етническа, религиозна и/или расова нетърпимост, възхваляваща или оневиняваща жестокост, насилие, или такава, която е в противоречие с българското законодателство, обществения ред и добрите нрави. Изпратена история, видима само в профила на участника, която противоречи на горните изисквания, няма да бъде одобрена и публикувана на уебсайта. Организаторът не носи отговорност за изображението и/ или съдържанието на снимките, респ. видео клиповете, както и в случаи че има нарушени авторски права от участник в Кампанията, използвал и публикувал чужда/ неавторска снимка и/или видео. В случай че снимката е портретна и изобразява лице, различно от автора, последният отговаря за полученото съгласие на изобразеното лице, респ. от негов родител или настойник, в случай че лицето е малолетно или непълнолетно. Организаторът не носи отговорност за публикуването в Кампанията на изображенията на лица или тяхното видео заснемане, чието съгласие не е било надлежно предоставено, в т.ч. публикуването на снимки на малолетни или непълнолетни лица.Всеки участник в настоящата Кампания носи отговорност при публикуване на своята история за спазването и ненарушаване на авторските права, в т.ч. получаване на съгласие от изобразеното лице при портретна фотография или видео заснемане, респ. от негов родител или настойник, в случай че лицето е малолетно или непълнолетно. С качването на своята история в своя профил, участникът в Кампанията декларира и гарантира, че същата е лична авторска и се съгласява историята му да бъде променяна, редактирана и използвана от Теленор България, както за целите на Кампанията, така и за изготвяне на кратко видео, редактирано и озвучено с цел популяризиране на историята. Организаторът ще се придържа към запазването на смисъла на първоначално качената история и гарантира, че историята няма да бъде изменяна по начин, който би дискредитирал участника. След качване на историята тя е в режим на изчакване на проверка от Организатора. През този период тя е видима единствено за автора в неговия профил и не се вижда в списъка с историите за съответното населено място, достъпно за разглеждане от всеки посетител на сайта. Организаторът проверява историята за съответствие с правилата в срок от 3 дни. В резултат на проверката, историята може да бъде одобрена и да участва за наградите или не:
  1. Ако след проверката е установено, че историята отговаря на условията описани по-горе, не е копие на друга, вече одобрена история и е свързана със съответното населено място, статусът ѝ се променя на „Одобрена“. В този тридневен срок Организаторът има право да коригира историята чрез смислова, стилова, граматично и пунктуационна редакция, без да съобщава това на участника или да изисква допълнително съгласие. Одобрените и редактирани истории се публикуват в уебсайта за съответното населено място и са видими от всички посетители, като участват и в тегленето на наградите.
  2. Ако историята не отговаря на горните изисквания и не бъде одобрена, Организаторът няма задължение да уведомява участника за причините за това. В този случай историята остава видима само в профила на участника със статус „НЕОДОБРЕНА“, не се публикува за разглеждане от други потребители и не участва в тегленето за награди.
Един участник може да качи общо до 4 истории за едно или повече населени места, без значение дали са одобрени или не. При желание за участие в Кампанията участникът следва да се регистрира на сайта на Кампанията, като доброволно предоставя своите лични данни – име, имейл и мобилен номер, като изрично и доброволно се съгласява, че предоставените лични данни ще се обработват от Организатора с цел разпределяне на наградите, получаване на наградите от печелившите, обявяването на имената на печелившите в публичното пространство, , в т.ч. информационните канали на Организатора и официалната Facebook страница на Организатора. С изключение на данните за печелившите и получили награда в Кампанията, предоставените лични данни на останалите участници, които не са избрани за печеливши и не са получили награда в Кампанията, ще бъдат изтрити до 1 месец след разпределянето на наградите. Допълнително, Организаторът ще избере до 50 от най-добрите истории, за които ще бъдат изготвени видеа на база съдържанието им с цел популяризиране на най-интересните факти от кампанията. Организаторът има право да променя текстовете и да добавя съдържание към историята, следвайки условията от т.6. Видеата ще бъдат публикувани на официалната Facebook страница на оператора, YouTube каналът и във всички канали, които Организаторът намира за релевантни, без да е необходимо Организаторът да уведомява участниците затова. Всички, чиито истории са одобрени и публикувани на сайта, имат възможност да участват в разпределението на наградите, като един участник има право да получи само една от 20-те награди. Организаторът не носи отговорност за валидността на данните, предоставени от участниците при регистрацията в Кампанията.

VII. НАГРАДИ

Големите награди в Кампанията са, както следва по реда на тяхното разпределение:
  • 6 броя смартфон черен Samsung Galaxy S8
  • 4 броя таблет черен Samsung Galaxy S2 VE
  • 2 броя smartwatch черен Samsung Gear S3 Classic
  • 3 броя гривна синя Samsung Gear Fit 2
  • 3 броя камера бяла Samsung Gear 360 (модел 2016)
  • 2 броя златни Bluetooth слушалки Samsung Level U Pro

VIII. ТЕГЛЕНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Всеки участник, който се е регистрирал, приел е общите условия и има поне една одобрена и публикувана история, участва в тегленето на наградите. Тегленето на наградите между регистриралите се в Кампанията и отговарящи на условията ѝ ще се извърши на 01.08.2017 г. на адреса на управление на Организатора в гр. София, район Младост, ж.к. „Младост” 4, Бизнес Парк София, сграда 6 в присъствието на представители на Организатора. Наградите се теглят и печелившите ще бъдат информирани след приключване периода на Кампанията. В тегленето на наградите ще бъдат изтеглени 20 (двадесет) печеливши и 20 (двадесет) резерви от всички участници, чиято История е публикувана на tlnr.bg, за определено населено място. В срок до 5 (пет) работни дни, всички изтеглени печеливши ще бъдат уведомени от служител на Организатора на телефонния номер и на имейла, с които са се регистрирали в кампанията. Служителят на Организатора ще потърси всеки от изтеглените 3 (три) пъти в рамките на 2 (два) работни дни от тегленето на наградите. Ако за този период служителят не успее да се свърже с избрания печеливш за съответната награда и той/ тя не потвърди получаването ѝ, същият губи правото си на награда. В тези случаи се пристъпва към свързване с изтеглените резерви по реда на изтеглянето им по отношение на които се прилагат горните правила, до изчерпване на резервите или наградите. В случай че лице вече е спечелило награда в Кампанията и е потвърдило получаването ѝ, и в случай че бъде повторно избрано за печеливш за друга награда в Кампанията, тогава Организаторът пристъпва към награждаване на изтеглена резерва за съответната награда. Печеливш / резерва губи правата си върху наградата и ако се установи, че не отговаря на някое от изискванията, посочени в настоящите Правила и условия за провеждане на Кампанията.

XI. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Наградите ще бъдат доставяни от куриер на адрес на територията на България, посочен от спечелилия при осъществената връзка с него, като адресът и доставката се уточняват по време на разговор със служител на Организатора, за уточняване на детайлите за получаване на наградата. Доставката на наградата ще бъде за сметка на Организатора. При получаване на наградата, печелившият трябва да представи документ за самоличност, единствено с цел удостоверяване на самоличността си. Документът за удостоверяване на самоличността не се копира и/или сканира. Освен лично, наградата може да бъде получена и от трето лице с нотариално заверено пълномощно. Печеливш участник, който не е бил намерен при посещение от куриер на адреса, който е посочил за получаване на наградата си или представител на „Теленор България“ ЕАД не е успял да се свърже с него съгласно посоченото в тези общи условия, той губи правото си да получи награда и се пристъпва към свързване със следващия участник, който присъства в резервния списък от тегленето на наградите.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *