ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете награди за Вашето дете от Danonino


1. Организатор на Играта
1.1. Играта на Данонино „Загадка“ (наричана по-долу „Играта“) се организира от „ДАНОН Сердика“ АД, ЕИК 831617210, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1330, ул. „Охридско езеро“ № 3 („Организатор“).
1.2. Официалните правила на Играта се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на Facebook страницата https://www.facebook.com/DanoninoBulgaria/.
1.3. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на Facebook страницата https://www.facebook.com/DanoninoBulgaria/.
1.4. Изпълнител на Играта е „М3“ EООД, ЕИК 831244754, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „България“ № 60В, ет. 1 ( „Изпълнител“).
2. Територия и период на провеждане на Играта
2.1. Играта се организира и провежда на територията на България.
2.2. Играта стартира на 07.06.2017 г. и ще продължи до 15.06.2017 г., 12:00 часа (българско време).
3. Право на участие
3.1. Право на участие в Играта има всяко физическо лице с постоянен адрес в България.
3.2. Право на участие в Играта има всяко физическо лице, навършило 18 години.
3.3. В Играта могат да участват физически лица, които са извършили валидна регистрация във Facebook на интернет адрес www.facebook.com. Регистрацията във Facebook се извършва съобразно общите условия и правила, публикувани на интернет адрес www.facebook.com.
3.4. В Играта нямат право да участват служителите на „Данон Сердика“ АД и „М3“ ЕООД, както и техни роднини по права линия и по съребрена линия до трета степен.
3.5. За участие в Играта не е необходимо закупуването на какъвто и да е било продукт от Организатора.
4. Механизъм за участие в Играта
4.1. Всеки желаещ може да се включи в Играта, като в периода, посочен в т. 2.2, даде верен отговор на загадката. Всеки, който желае да участва в Играта, следва до 12:00 часа (българско време) на 15.06.2017 г. да публикува на Facebook страницата https://www.facebook.com/DanoninoBulgaria/ верен отговор под формата на коментар под пост на страницата.
4.2. Всеки индивидуален Участник участва еднократно в томболата, независимо от броя на отговорите, които е публикувал.
4.3. Публикуваното от участниците съдържание следва да не съдържа нецензурни и неприлични думи, изрази, изображения и др. Организаторът си запазва правото да одобрява чрез администратор публикуваното от участниците съдържание на Facebook страницата https://www.facebook.com/DanoninoBulgaria/. Администраторът от страна на Организатора има правото да сваля от Facebook страницата https://www.facebook.com/DanoninoBulgaria/ всеки коментар, отговор, изображение и др., който по негово усмотрение нарушава горните изисквания.
5. Награди и механизъм за определяне на печелившите участници
5.1. Всеки желаещ, който се е регистрирал за участие в Играта по реда на тези Правила, може да спечели награда – 2 броя лъжички Данонино + книжка за оцветяване.
5.2. Един участник може да спечели само 1 (една) награда, независимо от броя на публикуваните от него отговори.
5.3. В Играта ще бъдат изтеглени общо 3 (трима) победители.
5.4. Печелившите участници ще бъдат изтеглени на случаен принцип измежду всички участници, дали верен отговор по реда и при условията на тези Правила в срока на провеждането на Играта, на 15.06.2017 г. след 12:00 часа българско време, като ще бъдат обявени на Facebook страницата https://www.facebook.com/DanoninoBulgaria/ до 24:00 часа на същия ден. За тази цел Изпълнителят ще използва специализиран компютърен софтуер, осигуряващ равен шанс за награда на всички потребители, които са се регистрирали за участие по реда на тези правила.
6. Получаване на наградите
6.1 В срок до 5 (пет) работни дни от обявяването на печелившите участници, съгласно т. 5.4. от Правилата, всеки от тях трябва да изпрати потвърждение за получаване на наградата под формата на лично съобщение на Facebook страницата https://www.facebook.com/DanoninoBulgaria, съдържащо трите му имена/три имена на лицето, което ще получи наградата, телефон за връзка и адрес.
6.2. Наградата ще бъде изпратена чрез куриер за сметка на Организатора до предоставения от участника адрес, съгласно т. 6.1.
6.3. При получаване на наградата участникът следва да представи документ за самоличност. Участникът губи правото си да получи награда в следните случаи:
– ако данните от документа за самоличност не съвпадат с данните, посочени в съобщението по т. 6.2. от Правилата;
– ако не се свърже с Организатора, за да получи наградата си до изтичане на определения т. 6.1. срок.
6.4. Всяка предметна награда, получена при участие в настоящата кампания и при спазване на тези правила, която е с пазарна стойност над 30 лева, подлежи на облагане съгласно ЗДДФЛ.
6.5. Данон се задължава едновременно с изпращане/връчване на нагарадата на всеки спечелил участник да предостави и служебна бележка по образец, от която да е видна стойността на съответната награда. Организаторът не носи отговорност при неспазване на задълженията на спечелилия участник по ЗДДФЛ.
6.6. Награди, които не могат да бъдат връчени по реда на тези правила, поради неизпълнение на задълженията на печелившите участници, посочени по-горе, остават неразпределени.

1 comments

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *