ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете куфар и ваучер за 400 лв от H&M

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА 

Организатор на играта “ H&M Summer Getaway – СПЕЧЕЛИ КУФАР, ПЪЛЕН С H&M ДРЕХИ“ („Играта“) е „Ейч енд Ем Хеннес енд Мауриц“ ЕООД, ЕИК 201654706 ( “H&M”, “Организатор на играта”). Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта (“Официални Правила”).

Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта на интернет адрес social.hm.com/bg_bg/summer. Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет адрес social.hm.com/bg_bg/summer
Участвайки в тази Игра, участниците приемат и се задължават да спазват настоящите Официални Правила. С участието си участниците декларират, че са навършили 18 години и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си в тази Игра.
РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ИГРАТА

Играта се организира и провежда на територията на Република България. Играта се провежда онлайн на уеб сайт social.hm.com/bg_bg/summer.

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

От 10:00 часа на 05.06.2017г. до 23:59 часа на18.06.2017 г. включително участниците имат право да се регистрират, като въведат изискваните лични данни на уебсайта social.hm.com/bg_bg/summer

РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

За да участват, потребителите трябва да направят покупка над 40 лева в магазин на H&M на територията на България в периода 05.06.-18.06.2017 г. и да се регистрират на уеб страницата на Играта: social.hm.com/bg_bg/summer. За участие в Играта е необходимо да се извърши покупка на какъвто и да е било продукт(и) от магазините на H&M на територията на България на обща стойност равна или по-голяма от 40 лева (с ДДС). Правилата на участие не важат за покупка, направена от онлайн магазина hm.com.

За да се регистрират, участниците трябва да въведат име, фамилия, дата на раждане, пол, валиден имейл адрес, номер на касова бележка и магазин, в който е направена покупката и да потвърдят, че приемат настоящите Правила. Номерът на касовата бележка е обозначен в горния десен ъгъл на бележката (НОМ:ХХХХ).
За участниците е необходимо да имат валидна интернет връзка, за да имат достъп до social.hm.com/bg_bg/summer.
След приключване на Играта, ще бъде изтеглен един победител измежду всички участници, извършили валидни регистрации в периода на Играта. Победителят ще се определи на случаен принцип чрез използване на специализиран софтуер, осигуряващ равен шанс на всички участници, в присъствието на нотариус.
Печелившият ще бъде оповестен на сайта на Играта най-късно до 5 (пет) дни след приключването на Играта.
РАЗДЕЛ 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ 

Играта е отворена за участие за всички физически лица над 18 години с местоживеене на територията на Република България, с изключение на служителите на H&M, рекламните агенции и други доставчици на услуги, свързани с Играта, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи).

Лица под 18 години нямат право да участват в Играта. В случай че определеният победител не е навършил 18 години, Организаторът си запазва правото да изисква документ за самоличност и да избере друг печеливш, отговарящ на условията.
За валидна се счита всяка регистрация на social.hm.com/bg_bg/summer, при която са попълнени коректно всички полета и която отговаря на всички изисквания, посочени в Раздел 4 и Раздел 5. Всички регистрации, направени след определения краен срок на Играта, или регистрации, в които липсват или са непълни някои от данните съгласно тези Официални Правила, които участникът следва да представи за участие в Играта, се считат за невалидни.
Организаторът си запазва правото да не взема предвид и да дисквалифицира регистрации, които счита за некоректни и/или непълни в съответствие с Правилата, като за целта не е задължен да уведоми по какъвто и да е начин участника.
РАЗДЕЛ 6. ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
В Играта на случаен принцип ще бъде изтеглен 1 (един) победител измежду всички регистрирали се. Победителят ще получи предметна награда под формата на туристически куфар и ваучер на стойност 400 лева. Подробно описание на наградите се съдържа в Раздел 7.
Победителят ще получи своята награда лично в предварително посочен от него магазин на H&M на територията на България. За целта, след определяне на печелившия, Организаторът ще осъществи контакт с него на посочения при регистрацията имейл адрес и ще уточнят условията на получаването на наградата. Печелившият участник ще трябва да установи самоличността си при получаването на наградата.
Ако не може да бъде осъществен контакт с участника, определен за победител, в срок от една седмица от обявяването на победителя или в случай че даденият адрес е неточен и/или непълен, участникът губи право да получи наградата си и Организаторът не носи отговорност за предоставянето й.
Наградата ще бъде предоставена в рамките на 2 (две) седмици, след като победителят уточни информация за получаването й.
Организаторът на Играта не се задължава да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след получаването на наградата.
РАЗДЕЛ 7. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ 

Наградите в Играта „H&M Summer Getaway – СПЕЧЕЛИ КУФАР, ПЪЛЕН С H&M ДРЕХИ“ са следните:туристически куфар и ваучер на стойност 400 лева.

Ваучерът може да бъде използван за закупуването на продукти във всички магазини на H&M на територията на България. H&M не отговаря и не подменя ваучерите при загуба, кражба или повреждане. Изплащане на сумата по ваучерите в брой не е възможно. Ваучерите са валидни за срок от три години от датата на издаване. H&M си запазва правото да промени условията за ползване по всяко време. Ваучерите се представят на касата в магазина на H&M на територията на Република България. Сумата по ваучера ще бъде приспадната от общата цена на покупката. Останалата след покупката положителна разлика остава по ваучера и е видна от касовата бележка. В случай че стойността на покупката надвишава остатъка от сумата по ваучера, разликата може да се доплати чрез други методи на плащане, валидни в магазините на H&M България.
Не се допуска замяна на награди за пари и други изгоди.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *