ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 400 екстремни преживявания и още 400 000 награди от Zagorka


РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПРАВИЛА
1. Играта „Отвори си една за награда“ (наричана за краткост по-долу Играта) се организира от „Загорка” АД (наричано за краткост по-долу Организатор) и рекламна агенция „Публисис“ АД (наричано за краткост по-долу Агенцията).
2. Изложените по-долу Официални правила са задължителни и обвързващи за участниците в Играта, и са публикувани на сайта на Организатора – igrata.zagorka.bg.
3. Организаторът си запазва правото да изменя или допълва Официалните правила до 10.07.2017 г. вкл, като промените влизат в сила след публичното им оповестяване на igrata.zagorka.bg. В случай че участникът не е съгласен с извършените промени, същият следва да прекрати участието си в Играта с изпращането на и-мейл до info@zagorkabg.com.
4. Участник в Играта може да бъде всяко лице, навършило 18 години към датата на стартирането й, което живее на територията на Република България. В Играта нямат право да участват служители на Организатора и на Агенцията, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи). С извършването, на което и да е от действията за участие в Играта, участниците декларират, че са навършили 18 години, приемат настоящите Правила и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си.
5. Организаторът и Агенцията имат право по своя преценка и без предизвестие да изключат участник от Играта, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Играта.
6. Забранени са всякакви действия от страна на участниците, които целят вероятността за спечелване на награда да бъде повишена, посредством използването на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на процеса по спечелването на наградите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник/участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда/награди.
7. Играта се организира и провежда на територията на Република България.
8. Играта започва в 00:00:00 часа на 05.06.2017 г. и приключва в 23:59:59 часа на 31.08.2017 г. Спечелените награди се предоставят в срок до 31.08.2017 г.
9. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на igrata.zagorka.bg, включително и в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на прекратяване на участниците не се дължат компенсации.
РАЗДЕЛ II. НАГРАДИ
10. Наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците, са:
– 400 000 броя кен Загорка Специално (0,5 л)
– 100 бр. разходка с катамаран на яз. Искър с продължителност 1 час
– 100 бр. полет с парапланер над Витоша + заснемане, с продължителност 15 до 20 минути
– 100 бр. урок по летене от летище до с. Бохот с продължителност 30 минути
– 100 бр. каране на флайборд до Созопол с продължителност 15 минути
10.1. Съгласно чл.13, ал.1, т.21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, необлагаеми доходи са предметните печалби с незначителна стойност от други игри на случайността, извън хазартните игри, посочени в чл.13, ал.1, т.20. Съгласно т.62 на Допълнителните разпоредби в същия закон,  “Предметна печалба с незначителна стойност“ за целите на чл. 13, т. 21 е предметна печалба, чиято пазарна цена е до 30 лв.
10.2. В тази връзка, получилите като награда разходка с катамаран, полет с парапланер, урок по летене, каране на флайборд, следва да я декларират в годишната си данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ в срок до 30 април на годината, следваща годината на придобиването на наградата,. Единичните цени на наградите са както следва:
– разходка с катамаран: 75.00 лв с включен ДДС
– полет с парапланер: 119.00 лв с включен ДДС
– урок по летене: 179.00 лв с включен ДДС
– каране на флайборд: 109.00 лв с включен ДДС[a]
РАЗДЕЛ III. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА
11. Участието в Играта е индивидуално и е обвързано с покупка на продукти на Организатора.
12. Всеки, който желае да участва и отговаря на изискванията на настоящите Правила, е необходимо:
12.1. да закупи бутилка Загорка Специално (0,5 л) с промоционален етикет.
12.2. да провери символа под капачката
12.3. в случай, че символът под капачката е кен, да отиде на igrata.zagorka.bg, където може да види центровете, в които може да получи наградата си срещу представяне на капачката
12.4. в случай, че символът под капачката е код, да отиде на igrata.zagorka.bg, където да избере преживяване и да се регистрира за него
РАЗДЕЛ IV. СПЕЧЕЛВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
13.1. Капачките, под които има символ кен печелят 1 брой кен Загорка Специално (0,5 л). Капачките, под които има код печелят преживяване по избор между разходка с катамаран, полет с парапланер, урок по летене, каране на флайборд.
13.2. При изчерпване на награда-преживяване от конкретен вид, спечелилият преживяване следва да си избере от наличните към момента на избор награди-преживявания.
13.5. Един участник в Играта може да спечели повече от една награда.
РАЗДЕЛ V. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ
14. Кеновете могат да се вземат от посочените на igrata.zagorka.bg центрове в срок до 31.08.2017 г.
15. Спечелилите преживяване получават дигитален ваучер на имейл адресът, посочен при регистрацията, и следва да се свържат с доставчика на ваучера в срока на валидност, посочен върху ваучера.
16. Ако спечелилият участник не потърси своя кен в посочения в т. 14 срок или не се свърже с доставчика на ваучера в срока на неговата валидност, той губи правото да получи наградата си.
17. При получаване на всяка от наградите, печелившият трябва да докажe, че e пълнолетен чрез представяне на документ за самоличност.
18. Агенцията няма да предостави награда на спечелил участник, който е подал непълни или неверни данни.
19. Организаторът или Агенцията няма да предоставят награди след 31.08.2017 г. Всички претенции за получаване на награди, предявени след определения краен срок, се считат за невалидни, Организаторът и Агенцията не са задължени да води кореспонденция във връзка с тях.
РАЗДЕЛ VI. ГРЕШКИ И НЕРЕДОВНИ НАГРАДИ
20. Организаторът и Агенцията не отговарят за качеството на наградите.
РАЗДЕЛ VII. НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАМЯНА
21.1. Не се допуска замяна на награди за паричната й равностойност и/или други ценности.
21.2.. Не се допуска прехвърлянето на права върху награда върху друго лице преди получаването й.
22. За да бъдат избегнати всякакви съмнения, след крайната дата на промоцията промоционални опаковки могат да се предлагат на пазара в България до изчерпване на количествата, но Оргaнизаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди.
РАЗДЕЛ VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
23. Агенцията е регистрирана по реда на Закона за защита на личните данни в Комисията за защита на личните данни като администратор на лични данни с удостоверение № 51155 и гарантира, че предоставените лични данни на участниците в Играта ще бъдат обработвани в съответствие с всички законови изисквания.
24. С регистрирането си за участие в Играта участникът дава своето изрично съгласие за събиране и обработване на личните му данни (три имена, и-мейл адрес, телефон, адрес за доставка на наградата) от Агенцията и/или от негови партньори за следното:
– с цел валидно участие в Играта;
– за осигуряване на нормалното получаване на спечелените награди;
– за уведомяване за други промоции и/или активности на Организаторa.
25. Всеки участник има право да възрази срещу обработването по т.28, както и право на достъп, коригиране или изключване на неговите лични данни от базата данни на Агенцията, като изпрати писмено искане до същата на адрес гр. София, бул. България 118, ет. 1.
26. Отказът да се предоставят личните данни по т.15 води до невъзможност за получаване на спечелената награда.
27. Агенцията декларира, че няма да разкрива предоставените лични данни на трети лица, освен ако това не е необходимо за целите на настоящата Игра или в случаите, в които това е предвидено със закон.
28. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на имущество или на участник по време на участието му в настоящата игра.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *