ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете екшън камери, 40 плажни пуф-а, 1700 шапки и още 52 500 награди от Coca Cola

1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА
1.1. Промоцията Промоцията „Пролетна ХоРеКа Промоция“ , наричана по-нататък Промоцията, се организира и провежда от „Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България” АД, София, ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 8, наричано по-нататък Организатор.
2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА
2.1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила.
2.2. Официалните правила на промоцията се публикуват на сайта www.mypromocc.bg за целия период на Промоцията. Повече информация може да бъде получена на телефон 0800 12345 (безплатно обаждане от всички оператори в страната).
2.3. Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след предварителното им публикуване на сайта www.mypromocc.bg
2.4. С участието си в Промоцията, участниците се обвързват с долуописаните Официални правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Промоцията.
3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА
3.1. Промоцията се организира и провежда в избрани обекти на територията на Република България.
4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА
4.1. Промоцията започва на 3 май 2017 г. Промоцията ще продължи до 11 юни 2017 г. (включително) или до изчерпване на количествата на наградите в обектите, включени в Промоцията, което от двете събития настъпи по-рано. Онлайн частта на Промоцията, провеждана на www.mypromocc.bg, ще продължи до 23:59 часа на 11 юни (включително).
5. УЧАСТВАЩИ ОПАКОВКИ
5.1. Участващите опаковки са Кока-Кола; Кока-Кола Зиро; Фанта Портокал; Фанта Лимон; Спрайт; Швепс – Тоник, Мандарина, Битер лимон, в стъклена бутилка от 250 мл.
6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
С участие в Промоцията може да бъде спечелена една от следните награди:
6.1. Водоустойчив калъф за телефон „Кока-Кола“ – 52 500 броя
6.2. Шапка „Кока-Кола“ в два цвята – 1 700 броя
Наградите по точка 6.1. и 6.2 са с пазарна стойност под 30 лв.
6.3. Плажен пуф – 40 броя с единична стойност 130.8 лв. с ДДС
6.4. Екшън камера – 3 броя с единична стойност 469 лв. с ДДС
7. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА
За всеки две закупени стъклени бутилки наведнъж от участващите опаковки (Кока-Кола; Кока-Кола Зиро; Фанта Портокал; Фанта Лимон; Спрайт; Швепс – Тоник, Мандарина, Битер лимон, в стъклена бутилка от 250 мл.) в участващите обекти, потребителят получава скреч карта на място от същия търговския обект в момента на покупката. При наличие на следните надписи в полето за изтриване може да спечелите, както следва:
7.1 При надпис „Печелиш Калъф за телефон” – потребителят има право да получи един брой награда, описана в т. 6.1 Приложение № 1, на място в търговския обект.
7.2. При наличие на Промо код (комбинация от 7 символа – цифри, букви или и двете), потребителят може да го регистрира на www.mypromocc.bg и да разбере веднага дали печели една от общо 1 740 награди, описани в т. 6.2., 6.3. и Приложение № 1. При регистриране на промо код, участниците трябва да попълнят име, фамилия, телефон за контакт и да декларират, че са запознати и приемат Официалните правила на Промоцията и имат навършени 14 години. Няма ограничение за броя на регистрираните кодове от един потребител. В случай, че потребителят спечели награда, трябва да допълни в сайта точен адрес, ден и час за доставка. Адресът, който участникът посочва, трябва да бъде пълен, достоверен и да съвпада с адреса, на който участникът желае да получи спечелена от нея/него награда.
7.2.а При най-малко един регистриран промо код, участникът има шанс да спечели Шапка „Кока-Кола“ или Плажен пуф, описани в т. 6.2, 6.3 и Приложение № 1. Цветът на наградата Шапка „Кока-Кола“, която ще получи печеливш участник, се определя на случаен принцип.
7.2.б При най-малко три регистрирани непечеливши промо кода по време на Промоцията, участникът има шанс да спечели в томбола Екшън камера, описана в т. 6.4 и Приложение № 1. Печелившите Екшън камера ще бъдат изтеглени посредством електронен жребий на случаен принцип на 12-ти юни (понеделник) 2017 г. и обявени на сайта www.mypromocc.bg в рамките на 8 работни дни.
7.3. Скреч карти с надпис „Печелиш Калъф за телефон”, няма да могат да бъдат предявявани за награда в други участващи в Промоцията обекти, различни от мястото на покупка, както и в по-късен момент от същия обект, където продуктът е закупен.
7.4. Общият брой скреч карти е 420 000 броя, като 52 500 броя от картите са „ Печелиш Калъф за телефон”, 367 500 броя “Промо код”.
7.4.1.При спечелване на една от наградите, описани в точки 6.2 и 6.3, имената на печелившите ще бъдат публикувани на сайта www.mypromocc.bg. В случай, че спечелил участник не е посочил точен адрес за доставка на сайта www.mypromocc.bg в рамките на периода 03.05.-10.06.2017, Организаторът ще се свърже нея/него по посочения телефонен номер. При невъзможност Организаторът да установи контакт със спечелил участник на предоставения телефонен номер за контакт до 16:00 часа на 23 юни 2017 г., последният губи правото си на награда, като не се дължат компенсации.
7.4.2. .При спечелване на една от наградите, описана в точки 6.4, спечелилият участник ще бъде прозвънен и при успешна връзка с нея/него, имената му/ѝ ще бъдат публикувани на www.mypromocc.bg. При невъзможност Организаторът да установи контакт със спечелил участник на предоставения телефонен номер за контакт до 16:00 часа на 23 юни 2017 г., последният губи правото си на награда, като не се дължат компенсации. Организаторът на Промоцията не носи отговорност, при условие че печеливш участник е предоставил невалиден телефон за контакт или некореспондиращ, непълен или неточен адрес за получаване на наградата или по друг начин не е попълнил правилно и точно необходимите данни за участие.
7.4.3. Всеки спечелил ще получи наградата си чрез куриер за сметка на Организатора на посочения от нея/него адрес за доставка в рамките на 2 (два) месеца след приключване на Промоцията. При получаване на наградата, спечелилите трябва да предоставят печелившата скреч карта с регистрирания и изтеглен като печеливш код на куриера, доставящ наградата. Ако печелившият не може да получи наградата си тогава, когато тя бъде доставена от Организатора по причини, за които последният не носи отговорност, печелившият ще разполага с 2 седмици да вземе наградата си от офиса на куриера, считано от момента, в който печелившият е надлежно уведомен. Ако печелившият не може да бъде намерен на адреса, куриерът оставя съобщение с адрес за контакт и телефонен номер.
8. ОТГОВОРНОСТ
8.1. Организаторът на Промоцията не е отговорен пред потребителите за награди, надвишаващи посоченото количество.
8.2. Всички предявени печеливши скреч карти подлежат на проверка от Организатора или оторизирано от него трето лице.
8.3. Организаторът на Промоцията не отговаря за качеството на наградите.
9. ПРАВО НА УЧАСТИЕ
9.1. В промоцията имат право да участват всички граждани на Република България на възраст над 14 години с изключение на служителите на The Coca-Cola Company, Кока-Кола България ЕООД, Организатора на Промоцията и рекламните агенции, свързани с промоцията, собствениците и служителите на търговските обекти, които търгуват с промоционни продукти, както и роднини по права линия от първа степен (деца и родители) и съпрузи на изброените по-горе лица.
9.2 Приемайки награди с пазарна стойност над 30 лева, печелившите се задължават да попълнят и подпишат предоставена от куриер на партньор на Организатора и Възложителя декларация по следния образец: връзка към декларацията. С получаването на декларацията и приемането на наградата печелившите участници се считат за уведомени, че имат задължение по смисъла на чл. 8, ал. 6, т. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ) и всички свързани условия в същия закон да декларират спечелената награда с подаване на Годишна данъчна декларация. При отказ да бъде полълнена и подписана декларацията, печелившият губи правото си награда.
9.3. В случай че печелившият участник е на възраст между 14 и 18 години, наградата се приема с подписана декларация от неин/негов (на печелившия) родител/настойник.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *