ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 3 конструктура и 50 плюшени играчки Киндерино


РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА КОНКУРСА И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА РЕКЛАМНАТА КАМПАНИЯ 

Кампанията “ Нарисувай как празнуваш Деня на детето “ („Конкурсът“) се организира и провежда от ”Публисис” АД, гр. София 1618, бул. “Тодор Каблешков” №24 (“Организатор на конкурса”). Участниците в Конкурса са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Конкурса (наречени тук по-долу “Официални Правила”).


Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Конкурса на Интернет адрес www.kinderday.bg в секцията Правила. Организаторът на Конкурса си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след оповестяването им на Интернет адрес www.kinderday.bg в секцията Правила.

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА КОНКУРСА

Конкурсът се организира и провежда на територията на Република България. Конкурсът се провежда онлайн на уеб сайт www.kinderday.bg


РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КОНКУРСА

От 00:00 часа на 27.5.2017 г. до 24:00 часа на 18.6.2017 г. включително участниците имат право да се регистрират, като въведат изискваните лични данни и споделят / качат рисунка как празнуват Деня на Детето, в секция Рисувай Сега на уебсайта www.kinderday.bg.

РАЗДЕЛ 4. МЕХАНИЗЪМ НА КОНКУРСА

За да участват потребителите трябва да се регистрират на уеб страницата на Конкурса: www.kinderday.bg.

За да участват в Конкурса, участниците трябва да бъдат над 12 годишна възраст.
За да се регистрират (да създадат свой профил в www.kinderday.bg), участниците трябва да въведат валиден имейл адрес, име, фамилияпарола за достъп и да валидират регистрацията, като потвърдят линк в имейл, изпратен от Организатора. Участникът също така може да се регистрира и чрез Facebook профила си.
След като валидизацията приключи, участниците могат да направят рисунка как празнуват Деня на Детето, чрез сайта, и така да участват в конкурса.
След приключване на процеса по качване на всички рисунки жури, представено от членове на Организатора, ще избере 3 големи победителя в Конкурса.
Измежду всички останали участници на случаен принцип, чрез специализиран софтуер, осигуряващ равен шанс на всички участници, ще бъдат изтеглени 50 печеливши малки награди.
Победителите ще бъдат оповестени на сайта най-късно до 3 (три) дни след тяхното избиране/изтегляне.
За участниците е необходимо да имат валидна интернет връзка, за да имат достъп до www.kinderday.bg.
За участие в конкурса не е необходимо да се извършва покупка на какъвто и да било продукт.
РАЗДЕЛ 5. ПРОЦЕДУРА НА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
За валидна се счита всяка регистрация на www.kinderday.bg, при която е нарисувана и качена рисунка, свързана с празника на Деня на детето и, която отговаря на всички изисквания, посочени в раздел 4 и раздел 5.
Модераторът (Организаторът) ще изтрива (дисквалифицира) качени рисунки за Конкурса, ако ги определи като неподходящи поради някоя от следните причини, но безда се ограничава до тези причини:

 1. Които не отговарят на изискванията, посочени в раздел 4 по-горе;
 2. които увреждат права на трети лица, включително авторски права, търговски марки, обществени и лични права или друго право на интелектуалната собственост;
 3. които представят и/или рекламират алкохолни напитки, наркотици, порнография, тютюн и тютюневи изделия, оръжия (да не се използва нито едно от посочените) или рекламират/насърчават опасни действия;
 4. които рекламират политически идеи или послания (съобщения);
 5. които нарушават законите или накърняват добрите нрави;
 6. които препращат към порнография, неприлични действия, сексуални или расистки намеци или инсинуации, обиден език, клевети или грубости, просташки изказвания, обиди на тема раса, пол, религия и религиозни вярвания, възраст, сексуални намеци;
 7. които съдържат насърчаване към омраза, война или нетърпимост към човечеството или животните;
 8. които се отнасят до имена на марки, лого или търговски марки; не трябва да вредят на марката или изображението на Kinder;
 9. които омаловажават компанията FERRERO или лице или група, участващи в играта, или предават съобщения, които са несъвместими със системата от ценности на компанията Ferrero
Сцел недопускане на участия, които не отговарят на изискванията на Официалните Правила на Конкурса, посочени в раздел 4 и раздел 5, Организаторът влиза в ролята на Модератор и си запазва правото да изтрие всяка качена рисунка, която нарушава и не отговаря на правилата на Конкурса. Модераторът ще бъде активен в рамките на посочения период на промоцията, имайки предвид по-долу описаните времеви рамки, необходими за верифициране и валидиране:

 • Проверка в реално време (до 12 часа след качване на рисунката):
  • Понеделник-Петък: 09.00 – 17.00 ч.
 • Проверка в извънработно време (до 24 часа след изпращане на предложение):
  • Понеделник-Петък 17.00 – 09.00 ч.
  • Събота и Неделя
В случай на технически проблем или други непредвидени обстоятелства процесът на проверка може да е с различна продължителност, но няма да надвишава 48 часа от изпращане на предложението. 
Oрганизаторът и неговите представители в това число и Модераторът си запазват право да не вземат предвид и да изтрият (дисквалифицират) качени рисунки, които считат за неподходящи и/или несъвместими с Официалните Правила и няма да предприемат никаква комуникация или дискусия с участника или някой друг по този въпрос. Всички решения на Организатора са окончателни и не подлежат на обжалване.
Организаторът на Конкурса не носи отговорност пред трети лица, в случай че участниците нарушават посочените по-горе клаузи, както и в случай че с действията си накърняват техни права или законни интереси.
В Конкурса ще бъдат наградени общо 53 победителя:

 • 50 победителя – избрани на случаен принцип измежду всички участници.
 • 3 победителя, избрани чрез жури.
Подробно описание на наградите се съдържа в раздел 6.
Журито се състои от 3-ма члена, които ще оценяват участващите рисунки, съгласно следната процедура, стъпка по стъпка:

 1. Журито ще избере (всеки член независимо) 3 рисунки на база следните критерии:
  1. Творчество;
  2. Отличителност.
 2. Всички рисунки, попаднали в първоначалната селекция, независимо на кой член от журито, ще бъдат оценявани от всички членове по отделно, но на съвместно заседание съгласно следните критерии:
  1. Да бъдат творчески;
  2. Да бъдат интересни;
  3. Да бъдат отличими
Всяка рисунка се оценява с оценка от 1 до 10 за всеки от тези критерии от всеки член на журито по отделно и всички оценки се събират. Победители са 3-те рисунки, които са събрали най-висок резултат.
В случай, че в резултат на равен брой точки финалистите са повече от 3 (например последните трима са с равен резултат и така финалистите са 5), всеки член на журито трябва да подреди рисунките, събрали еднакъв брой точки според своето предпочитание. За победители ще бъдат обявени рисунките, събрали най-много отредени 1-ви места, най-много отредени 2-ри места (в случай на равенство на брой 1-ви позиции), най-много отредени 3-ти места (в случай на равен брой 2-ри места) и т.н.
Участниците ще получат своите награди чрез куриер на посочен от тях адрес. За целта, след определяне на печелившите участници Организаторът ще осъществи контакт с тях на посочения при регистрацията имейл адрес или телефонен номер и ще поиска предоставянето на адрес за доставка на наградата.
Ако не може да бъде осъществен контакт с участника в рамките на 2 седмици след обявяване на печелившите или, в случай че даденият адрес е неточен и/или непълен, и доставка не може да се осъществи, участникът губи право да получи наградата си и Организаторът не носи отговорност за предоставянето й.
Всички награди ще бъдат доставени в рамките на 2 седмици, след като съответният победител предостави адрес за доставка.
РАЗДЕЛ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ 

Наградите в Конкурса „Нарисувай как празнуваш Деня на детето“: са следните:

6.1. 50 малки награди – плюшена играчка Киндерино
6.2. 3 големи награди – конструктор LEGO
РАЗДЕЛ 7. ОТГОВОРНОСТ 

Организаторът на Конкурса не носи отговорност за качени рисунки, които не са собственост на участниците, както и за авторските права върху тях и няма да бъдат привличани като страна по съдебни производства за авторските права върху тези участия.

Всички рисунки, качени на сайта след определения краен срок на Конкурса, както и регистрации, в които липсват или са непълни някои от данните, изисквани съгласно тези Официални Правила, се считат за невалидни.
Организаторът на Конкурса не е задължен да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след действителното раздаване на наградите. Той не отговаря за качеството на наградите.

РАЗДЕЛ 8. ПРАВО НА УЧАСТИЕ 

Конкурсът е отворен за участие за всяко дееспособно лице, намиращо се на територията на Република България, което се е съгласило с условията на Конкурса, и което има навършени поне 12 години. Лица под 18 години имат право да участват в Конкурса само в присъствието / или под наблюдението на свой родител / или настойник, който носи отговорност за тях. В случай че печеливш участник е над 12 години, но под 18 години, наградата следва да бъде получена от съответния победител само в присъствието на негов родител или настойник.
В Конкурса имат право да участват всички физически лица, с изключение на служителите на „Публисис“ АД, както и членове на техните семейства.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *