ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 200 belVita шезлонга и 4000 кутии за закуска

 • Официални правила на промоцията:
  • I. Организатор на промоцията е Монделийз България EOOД с ЕИК 202890976, с търговски адрес: 1766 София, кв. Младост 4, ул. Бизнес Парк София №1, сграда 3, етаж 4. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу Официални правила на Промоцията (наричани по-долу “Официални Правила”). Официалните правила на промоцията ще бъдат достъпни за целия период на продължителността й на www.belvita.bg. Организаторът на промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила по всяко време, като промените влизат в сила само след оповестяването им на интернет адрес: www.belvita.bg.
  • II. Период на промоцията /играта/: 01.06.2017 – 30.06.2017 г. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.
  • III. В Промоцията участват всички видове продукти под марката „belVita”, независимо от вида и грамажа.
  • IV. Официалните правила ще бъдат достъпни на интернет адрес www.belvita.bg за периода на Промоцията. Повече информация може да бъде получена на телефон: 0888422894 (според тарифния план).
 • Право на участие:
  • V. Промоцията е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене в България, с възраст над 16 години, с изключение на служителите на Монделийз България ЕООД, Монделийз България Холдинг АД, Монделийз България Продакшън ЕООД, Монделийз Юръп Сървисиз ГмбХ – Клон България, Монделийз Юръп Прокюърмънт ГмбХ – Клон България, Мейт Адвъртайзинг ЕООД, Карат България ООД, Проксимити София ЕООД, Лео Експрес ЕООД , както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи).
  • VI. За да получат награда от Промоцията, печелившите са длъжни да пазят и предадат на куриера, който доставя наградите, касовата бележка (фискалния бон) от закупения продукт (и), която доказва, че е била направена покупка на продукти belVita за минимум 4 лв.
  • VII. Организаторът има неотменимото право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка I, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.
  • VIII. Участвайки в тази промоция, участниците приемат да се ангажират с тези Официални Правила и задължително да спазват техните условия.
 • Награди:
  • IX. За периода на играта са предвидени общо 4200 награди:
   • 4000 бр. belVita кутия за закуска
   • 200 бр. belVita шезлонг
 • Механизъм на промоцията /играта/:
  • X. Купи продукти belVita за минимум 4 лв. Необходимо условие е закупуването на продукти belVita на обща стойност не по-малко от 4 лв. да бъде вписано на ЕДНА касова бележка.
  • XI. Регистрирай сумата и номера на касовата бележка на интернет страницата www.belvita.bg.
  • XII. Разбери веднага дали печелиш една от предвидените награди
   • Наградите се разпределят правопропорционално на дните от периода на промоцията. Разпределението става чрез специално разработен за нуждите на промоцията софтуер за разпределение на награди на случаен принцип, всеки ден, на база регистрации в промоцията.
   • Спечелилите участници ще бъдат известени веднага след регистрацията чрез допълнителен екран, както и SMS съобщение на регистрирания мобилен телефон. В SMS-а ще бъде посочен телефонен номер, на който в 10 дневен срок печелившите трябва да се обадят и да оставят своите данни за доставка. Ако печелившите не потвърдят наградите си след получаване на известието в срока посочен в тази точка, губят правото си да получат наградата. Непотвърдените награди ще бъдат използвани в бъдещи промоции на марката. Също така, номерата на печелившите ще бъдат публикувани на интернет адрес: www.belvita.bg, като последните три цифри от всеки номер ще бъдат скрити с ХХХ.
  • XIII. С ЕДНА УЕБ РЕГИСТРАЦИЯ МОЖЕ ДА БЪДЕ РЕГИСТРИРАНА САМО ЕДНА КАСОВА БЕЛЕЖКА. ЗА РЕГИСТРИРАНЕТО НА ЕДНА КАСОВА БЕЛЕЖКА МОЖЕ ДА БЪДЕ НАПРАВЕНА САМО ЕДНА УЕБ-РЕГИСТРАЦИЯ.
  • XIV. Единният идентификатор на всеки участник е мобилният му телефонен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален, действащ и кореспондиращ мобилен телефонен номер и да го потвърди. За целта на предоставения телефонен номер участникът ще получи SMS с код за сигурност, който е необходимо да въведе в специално поле, за да завърши успешно регистрацията си. Всяка следваща регистрация на касова бележка от същия мобилен телефон ще бъде отчетена без въвеждането на код за сигурност, тъй като вече телефонният номер ще е валидиран като реален и действащ.
  • XV. Печелившите участници получават наградите си САМО след представяне на печелившата касовата бележка (фискален бон) за закупените продукти belVita пред куриера (стойността и номера, на която предварително са регистрирали, за да участват). Задължително условие е имената на продуктите да присъстват като закупен артикул на касовата бележка. Като изключение сме готови да приемем касови бележки с допълнително написано от продавача име на закупения продукт. В този случай обаче, касовата бележка трябва да бъде подписана и подпечатана от съответния търговец в момента на покупката.
  • ОРГАНИЗАТОРЪТ УМОЛЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО КАСОВАТА БЕЛЕЖКА НА МЯСТО, КОЕТО ДА ПРЕДПАЗИ НЕЙНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ – НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ИЗТРИТИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ РЕГИСТРАЦИЯТА!
  • XVI. Регистрации на интернет страницата www.belvita.bg ще се приемат в периода между 01.06.2017 г. – 30.06.2017 г.
  • XVII. Всеки участник може да регистрира максимум 15 касови бележки за периода на промоцията.
  • XVIII. Всеки участник може да регистрира максимум 3 касови бележки на денонощие.
  • XIX. За целия период на промоцията един участник може да спечели максимум 2 кутии за закуска и максимум 1 шезлонг.
  • XX. ЗАБРАНЕНО Е ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВСЯКАКВИ МЕТОДИ, КОИТО ПО ЕДИН ИЛИ ДРУГ НАЧИН ДОБАВЯТ РЕГИСТРАЦИИ „АВТОМАТИЧНО“ ВМЕСТО УЧАСТНИЦИТЕ И ДРУГИ ПОДОБНИ ЗЛОУПОТРЕБИ. ВСЕКИ УЧАСТНИК, КОЙТО СЕ ОПИТА ДА НАРУШИ ИЛИ НАРУШИ ПРАВИЛАТА НА АКТИВНОСТТА ЩЕ БЪДЕ АВТОМАТИЧНО ДИСКВАЛИФИЦИРАН ОТ ОРГАНИЗАТОРА. НАРУШЕНИЕ ИЗРИЧНО ВКЛЮЧВА ДЕЙСТВИЯ ЗА: А) ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА РЕГИСТРАЦИЯ ОТ ЕДНО ЛИЦЕ; Б) ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДИН ПРОФИЛ ОТ ЕДНО И СЪЩО ЛИЦЕ ЗА УЧАСТИЕ В АКТИВНОСТТА; В) ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТЕХНИКИ И/ИЛИ ТЕХНОЛОГИИ, КОИТО ИЗМЕНЯТ ЕЛЕМЕНТА НА ЛИЧНО И ИНДИВИДУАЛНО УЧАСТИЕ НА СЪОТВЕТНОТО ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ В АКТИВНОСТТА; Г) ВСЯКО ДРУГО ДЕЙСТВИЕ, КОЕТО ПРОМЕНЯ МЕХАНИЗМА ЗА УЧАСТИЕ В АКТИВНОСТТА ИЛИ УВЕЛИЧАВА ШАНСОВЕТЕ ЗА ПЕЧАЛБА НА НЯКОЙ УЧАСТНИК ИЗВЪН ОПИСАНИЯ МЕХАНИЗЪМ В НАСТОЯЩИТЕ ПРАВИЛА. ПРОВЕРКА ЗА ЗЛОУПОТРЕБА ЩЕ БЪДЕ ИЗВЪРШВАНА ПО ВСЯКО ВРЕМЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО СЛЕД СВЪРЗРВАНЕТО СЪС СПЕЧЕЛИЛИТЕ, КАКТО И ПРИ ДОСТАВКА. РЕШЕНИЕТО ЗА ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ Е ИЗЦЯЛО НА ОРГАНИЗАТОРА, КАТО ОРГАНИЗАТОРЪТ НЕ ДЪЛЖИ ОБЯСНЕНИЕ ЗА НАЧИНИТЕ НА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОПИТ ЗА НАРУШАВАНЕ ИЛИ РЕАЛНО НАРУШЕНИЕ НА ПРАВИЛАТА НА АКТИВНОСТТА. ОРГАНИЗАТОРЪТ СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО И ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ПОТЪРСИ СЪДЕЙСТВИЕ ОТ НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ И ТЕРИТОРИАЛНИТЕ Й ПОДЕЛЕНИЯ В СЛУЧАЙ НА УСТАНОВЕНИ ЗЛОУПОТРЕБИ ИЛИ СЪМНЕНИЯ ЗА ТАКИВА, СВЪРЗАНИ С НЕРЕАЛНИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ.
 • Раздаване на наградите:
  • XXI. Наградите ще бъдат доставени безплатно с куриер до всеки печеливш в срок от 45 работни дни след потвърждение на адрес за доставка. В деня на доставка печелившият ще получи SMS за посещение. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници, последните ще получат SMS или обаждане с допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 10 работни дни. Непотърсени награди в този срок, няма да бъдат раздавани и ще бъдат използвани в бъдещи промоции на марката.
  • XXII. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.
  • XXIII. Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност и предоставенa на куриера печеливша касова бележка (фискален бон). Задължително условие е имената на продуктите да присъстват като закупени артикули на ЕДНА касова бележка. Като изключение сме готови да приемем касова бележка с допълнително написано от продавача име на закупения продукт; в този случай обаче касовата бележка трябва да бъде подписана и подпечатана от съответния търговец в момента на покупката.
  • XXIV. С ЦЕЛ ИЗБЯГВАНЕ НА ЗЛОУПОТРЕБИ ОТ НЕДОБРОСЪВЕСТНИ ЛИЦА, ОРГАНИЗАТОРЪТ СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО ДА ОТКАЖЕ ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИ АКО ДАННИТЕ НА РЕГИСТРИРАНАТА ОНЛАЙН КАСОВА БЕЛЕЖКА НЕ СЪВПАДАТ НАПЪЛНО С ОРИГИНАЛА НА ПРЕДАДЕНАТА НА КУРИЕРА БЕЛЕЖКА!
  • XXV. ОРГАНИЗАТОРЪТ УМОЛЯВА УЧАСТНИЦИТЕ В ИГРАТА ДА ПАЗЯТ СТАРАТЕЛНО КАСОВАТА БЕЛЕЖКА НА МЯСТО, КОЕТО ДА ПРЕДПАЗИ НЕЙНАТА ЦЯЛОСТ И ЧЕТЛИВОСТ – НАГРАДИ НЯМА ДА БЪДАТ ПРЕДОСТАВЯНИ СРЕЩУ ИЗТРИТИ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ, НА КОИТО НЕ СЕ РАЗЧИТАТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ОТ РЕГИСТРАЦИЯТА!
 • Обработване на лични данни:
  • XXVI. Всички лични данни ще бъдат третирани като конфиденциална информация, съгласно действащата нормативна уредба по отношение защита на личните данни.
  • XXVII. Включвайки се в настоящата игра, участниците предоставят доброволно личните си данни (имена, телефон, e-mail или други) и дават съгласието си тези данни да бъдат използвани (събирани и администрирани) от „Монделийз България” ЕООД и/или друго дружество, част от групата компании Mondelēz International, както и техните подизпълнители, само за цели свързани с тази игра, както и разпространение на награди.
  • ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА, КЛИКНЕТЕ ТУК

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *