ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 50 смартфона ASUS ZenFone Go и още хиляди награди

I. ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА
1. Организатор на Томболата е „Изи Асет Мениджмънт” АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131576434 /Дружеството, Организатор/ и със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Джавахарлал Неру“ №28, Административно-търговски център „Силвър център“, ет. 2, офис 40-46.
2. Решението на „Изи Асет Мениджмънт” АД за провеждане на Томболата, съгласно настоящите правила е окончателно и задължително за Дружеството и неговите представители.
II. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И СЪЩНОСТ НА ТОМБОЛАТА
3. Периодът, в който потребител, изпълнил условията за участие ще може да се възползва от Томболата, започва на15.05.2017 г. и ще продължи до 31.07.2017 г. – включително, освен ако не са налице промени, съгласно т. 29 или т.30. Това е последният ден, в който потребителите могат да се възползват от Томболата и е обвързващ за Дружеството.
4. С участието си в Томболата, всеки участник има възможността да спечели един брой от наградата съгласно т. 11 от настоящите Общи условия.
III. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ НА ТОМБОЛАТА
5. Томболата се провежда на територията на Република България.
IV. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛАТА
6. Право на участие в Томболата придобива автоматично всяко пълнолетно дееспособно физическо лице /Участник/, което е сключило, в качеството си на Заемател договор за паричен заем с „Изи Асет Мениджмънт“ АД в периода от15.05.2017 г. до 31.07.2017 г., включително.
7. Договорът за паричен заем, чието сключване дава право на участие в Томболата може да е по всеки продукт, предлаган от ДружествотоПовече информация за продуктите на Изи Кредит може да бъде намерена на електронна страница на Организатора на адрес: www.easycredit.bg или на място в oфисите на Дружеството, намиращи се на територията на Република България, както и при обаждане на телефон 0700 18 100 (съобразно индивидуалния тарифен план на абоната, без допълнително таксуване). Параметрите и условията по паричните заеми се посочват в сключения между Потребителя и Дружеството Договор за паричен заем, както и в предоставения Стандартен европейски формуляр (СЕФ).
8. При сключване на договор за паричен заем, не се изисква изрично волеизявление от страна на участника, за да придобие същият право на участие. От друга страна, всеки участник има право да откаже да се възползва от Томболата чрез изрично волеизявление, представено на място в офисите на Дружеството в страната или на адреса му на управление, посочен по т. 1 по-горе.
9. Всеки участник следва да има местожителство на територията на Република България.
10. В томболата имат право да участват и служители на „Изи Асет Мениджмънт” АД или изпълнители по граждански договор за поръчка, изработка и реклама, но само в случай, че не са сключили договор за паричен заем по кредитен продукт „Staff” или “Staff Premium”.
V. НАГРАДИ ОТ ТОМБОЛАТА
11. Наградите ще бъдат изтеглени на случаен принцип посредством томбола, като всеки вторник в рамките на посочения в т.6 период, на случаен принцип ще бъдат изтегляни печеливши участници, както следва: в първите шест тегления ще бъдат изтеглени по 5-ма печеливши участника, а в следващите пет тегления ще бъдат изтеглени по 4–ма печеливши участника. Общо ще бъдат изтеглени 50 печеливши участници. Първото теглене ще бъде извършено на 23.05.2017 г., а последното на 01.08.2017 г.
11.1. Наградите от томболата са 50 /петдесет/ броя смартфона и всеки участник може да спечели само един брой.
12. Отделно от възможността за спечелване на награда по горния член, всеки потребител, който сключи договор за паричен заем и който не е усвоил кредита си в някоя от пощенските станции на „Български пощи“ ЕАД в периода на промоцията, може да спечели и една от следните награди:
ü  270 бр. плажни чадъра
ü  570 бр. фрисби
ü  200 бр. дюшека
ü  120 бр. топки
ü  500 бр. шапки
ü  500 бр. тениски
ü  950 бр. комплекта карти за игра
ü  10 000 бр. запалки-отварачки
ü  500 бр. плажни чанти
ü  500 бр. кейс за телефон
ü  1 000 бр. комплекта слушалки
ü  200 бр. селфи стик
ü  500 бр. рогозки за плаж
ü  40 000 бр. талони за отстъпка
12.1. Потребители сключили договор за паричен заем, които са усвоили кредита си в някоя от пощенските станции на „Български пощи“ ЕАД, участват в томболата за наградите само по т. 11.1 от настоящите общи условия. Потребителите усвоили кредита си в някоя от пощенските станции на „Български пощи“ ЕАД не получават скреч карти.  
13.  Наградите по чл. 12 се печелят от съответните участници на случаен принцип посредством скреч карта, както следва: При сключването на договор за паричен заем, потребителят получава в съответния офис на Дружеството скреч карта. Проверка дали скреч картата е печеливша се извършва на място пред представител в офис на Дружеството непосредствено след получаването й, чрез изтриване на указаното поле в скреч картата. Ако след изтриване на полето се открие един от следните надписи: „плажен чадър“, „фрисби“, „дюшек“, „топка“, „шапка“, „тениска“, „комплект карти за игра“, „запалка-отварачка“, „плажна чанта“, „кейс за телефон“, „комплект слушалки“, „селфи стик“, „рогозка за плаж“, „талони за отстъпка“, притежателят на съответната карта получава само един брой от посочената награда. Ако надписът e „усмивка“, притежателят на картата не получава награда. Наградата се получава само и единствено лично от лицето, получило печелившата скреч карта. За да получи своята награда, потребителят трябва да попълни данните на гърба на скреч картата (КИД, име, фамилия, е-mail, телефон и подпис и да я предостави на представителя на Изи Асет Мениджмънт АДкато тя служи за Приемо – Предавателен Протокол.
14.  Скреч картите са налични в офисите на Дружеството на територията на страната. Всеки потребител, изпълнил настоящите условията може да получи скреч картa в офис на Дружеството.
15. Всеки участник, отговарящ на настоящите условия може да получи максимум една от наградите по т. 11 и една от наградите по т. 12
16. Организаторът не е производител на разпределяните с настоящата Томболата награди.
17. Печелившите от томболата за подаръците по т. 11.1 ще бъдат изтегляни на произволен томболен принцин и ще бъдат определяни имената им в присъствието на комисия от трима члена, единият от които юрист, който ще удостовери законосъобразността на тегленото. На следните дати ще бъдат изтеглени съответните печеливши участници: 23.05., 30.05., 06.06., 13.06., 20.06., 27.06., 04.07., 11.07., 18.07., 25.07., 01.08. Имената им ще бъдат публикувани на същия ден, в който са изтеглени на Интернет страницата на Организатора: www.easycredit.bg. С цел да се съхранят личните данни на печелившите, на Интернет страницата ще бъдат публикувани единствено първото име и фамилията на печелившия, както и номера на договора за паричен заем, сключен между него и Дружеството. Печелившите участници ще бъдат и допълнително потърсени по телефон от представители на Организатора, за да бъдат уведомени за спечелената награда.
18. Наградите по т. 11.1 са закупени от Организатора от търговци на техника. Те са произведени съгласно посоченото върху тях и придружаващите ги документи.
NB!!! Всеки спечелил участник следва да се запознае с Инструкции за употреба на наградите по чл. 11.1. Дружеството не носи отговорност, нито към него могат да бъдат насочвани претенции по повод употребата на наградата.
19. Всеки, изявил желание, може да присъства на тегленето на печелившите участници.
20. Всеки печеливш от томболата ще бъде потърсен от представител на Организатора, за да бъде уведомен за спечелената награда, на телефонния номер, който е предоставил в предложението за сключване на договор за паричен заем. В случай, че представителят на Дружеството не успее да се свърже с печелившия и същият не потърси до 18.08.2017 г. наградата си, тя остава за Дружеството.
21. Получаването на наградата от печеливш участник се извършва в съответния офис на Дружеството, от който е изтеглен кредита, всеки работен ден от 09.30 часа до 18.30 часа в срок до 15 работни дни от спечелването на наградата, в противен случай, губи наградата.
22. Легитимацията при получаване на наградите се извършва чрез представяне на лична карта.
22.1. Фактическото предаване на наградата на съответния печеливш, се извършва посредством приемно – предавателен протокол.   
22.2. Всяка от наградите по т. 11.1 се предава заедно с придружаващата я гаранционна карта и инструкции за употреба.
VI. ПУБЛИЧНОСТ НА ТОМБОЛАТА
23. Настоящите условия ще бъдат публично оповестени и достъпни за целия период на продължителност на Томболата на Интернет страницата на Дружеството на адрес www.easycredit.bg, където всеки заинтересован следва  да се запознае с тях. Настоящите Общи условия ще са налични и във всички офиси на Дружеството.
24. Печелившите в томболата могат да бъдат помолени да участват в промоционални събития и публикации в медиите, както и да бъдат фотографирани.
VII. ЗАГУБВАНЕ НА ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛАТА
25. Всеки от участниците отговаря за истинността на предоставяните от него данни във връзка с участието си в Томболата. Организаторът има право да лиши всяко лице от участие в Томболата, при нарушаване на което и да било от условия по нея или което направи опит чрез измама да получи награда.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *