ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете екскурзия на стойност 4 000 лв и 36 фотоапарата Fuji Instax mini 8

1. Организаторът на състезание с наименование „3 ГЪВКАВИ ОСТРИЕТА ЗА ПО-ГЛАДЪК НАЧИН НА ЖИВОТ “(наричано по-долу “Състезанието”) е Фортуна КОМ ООД, операторът на марка с адрес в гр. София, бул. Ботевградско шосе 247 и ЕИК 131538998 (наричан по-долу “Организатор”). 

2. Страната-поръчител на Състезанието и финансираща конкурсните награди, е: Edgewell Personal Care Poland sp. z o.o. със седалище и адрес във Варшава, ул. Доманиевска 45, вписана в регистъра на предприемачите, поддържан от Районния съд във Варшава, 12 Търговски отдел на Националния съдебен регистър, под номер KRS: 0000523580, данъчен идентификационен номер NIP: 527-27-20-567, с акционерен капитал от 1 831 900 полски злоти (наричана по-долу “Договаряща страна”). 

3. Организаторът декларира, че Състезанието не е по никакъв начин спонсорирано, одобрено, управлявано или свързано със собствениците на Facebook и Instagram. Facebook и Instagram не са отговорни за това Състезание. Всички въпроси, коментари, оплаквания и жалби, свързани с конкурса трябва да бъдат насочвани към Организатора и при никакви обстоятелства към собственика или администратора на сайтовете на социалните мрежи Facebook и Instagram. Освобождаването от предходната отговорност не засяга отговорността на Организатора към участника във връзка с участието му в Състезанието. 

4. Тези правила и регламенти (наричани по-долу “ОБЩИ УСЛОВИЯ”), определят правилата за участие в Състезанието, правилата за провеждане на Състезанието и правилата за присъждане на наградите и разглеждане на жалби. § 

2 Продължителност на състезанието 
1. Състезанието се разделя на три (3) фази: 
a. Фаза 1 ще се проведе в периода 8.05-31.05.17 между 8:00-23:59. 
b. Фаза 2 ще се проведе в периода 01.06-30.06.17 между 0:00-23:59. 
c. Фаза 3 ще се проведе в периода 01.07-30.07.17 между 0:00-23:59. 

2. Състезанието започва на 08.05.2017 в 8.00 и приключва на 30.07.2017 в 23.59 (наричан по-долу “Период на Състезанието”). 

3. Материалите в Състезанието, упоменати в § 5 точка 2, могат да бъдат подавани по време на всяка фаза на Състезанието, не по-късно от 23:59 на последния ден на всяка отделна състезателна фаза. WAR-#1597378-v2 §  3. Жури на Състезанието С цел да осигури правилното организиране и провеждане на конкурса, и по-специално да се направи оценка на коректността на Материалите за участие и бъдат избрани участниците и победителите в Състезанието, Организаторът назначава жури на Състезанието (наричано по-нататък “Журито”). Журито се състои от три лица, посочени от Организатора и Договарящата страна. § 

4. Условия за участие в Състезанието 1. Състезанието е отворено за физически лица, пребиваващи на територията на Република България, пълнолетни и с пълен капацитет за извършване на правни сделки, както и за лица, които към датата на започване на Състезанието са на 14- годишна възраст и са получили писмено съгласие на техните законни настойници. Съгласието за участието на непълнолетно лице в Състезанието формира приложение № 1 към настоящия документ. 2. За да участват в Състезанието, ще бъде необходимо да се приемат разпоредбите на Правилника и тези за обработка на лични данни за целите на Състезанието, в съответствие с релевантните функционалности, предвидени във формуляра за регистрация (“Формуляр”). „Формулярът за регистрация” задължително съдържа текст, съгласно който участника с предоставянето на формуляра декларира, че дава „изричното си съгласие” по смисъла на чл.4, ал.1, т.2 от Закона за защита на личните данни доброволно предоставената от него информация, представляваща „лични данни” да бъде обработвана от Организатора за целите на състезанието. 3. На основание чл.34а, ал.2 от Закона за защита на личните данни Организаторът на състезанието, като „Администратор на лични данни” с изричен текст във „Формуляра за регистрация” уведомява физическите лица, участващи в състезанието за правата им по чл.34а, ал.1, т.2 и т.3, а именно – Физическото лице, за което се отнасят данните, има право да: възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг; да бъде уведомено, преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите по т. 2, като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване. 4. Участието в Състезанието е доброволно и зависи единствено от личната воля на физическото лице, като се допуска само лично участие. Всяко лице може да прекрати участието си по всяко време на състезанието. Материалите за участие не могат да бъдат регистрирани за трети страни. 

5. В състезанието могат да участват всички физически лица с местоживеене в България, при условията на Правилата за провеждането на състезанието, които не са възразили срещу обработването на личните им данни за целите на директния маркетинг и са съгласни да не бъдат уведомявани, преди личните им данни да бъдат разкрити за WAR-#1597378-v2 пръв път на трети лица.или използвани от тяхно име за целите на „директния маркетинг”, както и че знаят за възможността, но не възразяват срещу такова разкриване или използване на доброволно предоставената информация, представляваща – „лични данни”. 

6. Всички физически лица, които заявят участие в състезанието, но се позоват на разпоредбата на чл.34а, ал.1, точка 2 от Закона за защита на личните данни автоматично отпадат от участие в състезанието и разпределението на обявените награди. 

7. В Състезанието не могат да участват служители, членове на управителните органи и представители на Организатора, и други страни с пряко участие в подготовката и провеждането на Състезанието (включително Договарящата страна), както за лица в постоянно сътрудничество с посочените по-горе лица на принцип, различен от трудово правоотношение, както и членове на техните преки роднини, т.е. родители, наследници, братя и сестри, съпрузи, родители на съпрузите и осиновени членове на семействата. 

8. Участие в Състезанието и свързаното с него предоставяне на данни е изцяло на доброволен принцип. Лице, влязло в Състезанието (наричан по-нататък “Участник”) ще бъде обвързан с Общите условия, приема ги и се съгласява с обработването на личните си данни от Организатора за целите на провеждане на Състезанието. 

9. Изразяване на съгласието, посочено в точка 5, е напълно доброволно, но липсата на съгласие с разпоредбите на Общите условия и липсата на съгласие за обработването на лични данни за целите на Състезанието, препятства участието в Състезанието. 

10. В допълнение, участието за Голямата Награда, е обвързано с покупка на самобръсначка Wilkinson Sword на пределен етап от Състезанието и запазване на доказателство за покупката. За избягване на всякакво съмнение, гореспоменатият документ, доказващ покупката, не се изисква за състезателите за Награди от втора степен. § 

Правила и ход на Състезанието 
1. Състезанието се провежда на следния уебсайт: www.promowilkinson.com (“Уебсайтът”). За да участва в Състезанието, Участникът е длъжен да попълни Формуляр, за да предостави неговите/нейните лични данни (псевдоним, електронен адрес) и изразява съгласие, посочено в § 4, точки 1, 2 и 5. 
2. Участникът взима участие в една от трите състезателни задачи: a. Задача 1 Снимайте се със самобръсначката Wilkinson Xtreme3 и ни покажете как, въпреки различията с вашата любима половинка, споделяте перфектни и гладки взаимоотношения! WAR-#1597378-v2 b. Задача 2 Снимайте своята Wilkinson Xtreme3 с нещо, което ще вземете на вашата ваканция! c. Задача 3 Какво е за вас „гъвкавост“? Покажете ни със снимка и не забравяйте да включите и вашата Wilkinson Xtreme3! Материалите за участие ще включват снимка с изображение на самобръсначката Wilkinson Xtreme3 (наричана “Материали за участие”). 
3. Материалите за участие в Състезанието, създадени от Участниците, ще бъдат предмет на предварителна оценка от страна Журито от гледна точка на съдържание, което е незаконно или нарушава правилата за благоприличие. 
4. Участникът е отговорен Материалите за участие в Състезанието да нямат съдържание, което е незаконно или нарушава правилата за благоприличие, по-специално не нарушава правата на трети лица, не подтиква към насилие, нетолерантност, не съдържа вулгаризми, не съдържа политически послания, не съдържа изображения на официални държавни символи и такива на държавни органи и институции, не съдържа забранени за реклама стоки или предмети или е рекламно съдържание на трети лица. 
5. Всеки Участник може да подаде неограничен брой Материали за участие в Състезанието по време на Периода на Състезанието. Потвърждение за допускането на Материалите за участие в Състезанието ще бъде изпращано по имейл на адреса, посочен във Формуляра. 
6. Допуснатите до Състезанието Материали за Участие ще бъдат публикувани в галерия на Уебсайта, в съответствие с разпоредбите на § 8 от настоящия документ. 
7. Единствено Материали за участие: a. които са свързани с темата на Състезанието, b. чиито авторски права са собственост на Участника (с изключение на елементи/фрагменти, предоставени от Организатора), c. които съответстват на условията, описани в точки 2, 3 и 5 по-горе, могат да участват в Състезанието. 
8. Журито ще оценява Материалите за участие в Състезанието, като вземе предвид по- специално тяхната оригиналност, изобретателност и творчески потенциал и ще избере общо 36 победители, които ще бъдат наградени с наградите, посочени в § 6 точка 1 от настоящия документ (по-нататък “Награда”). Само кандидатурите, подадени на определен етап от Състезанието, могат да спечелят награди. 
9. Информация за резултатите от всеки етап от състезанието ще бъдат обявени на Уебсайта в рамките на 5 работни дни след края на всеки етап и изпратени до победителите в Състезанието (оттук нататък “Победителите”) по електронна поща на адреса, посочен във Формуляра за участие. WAR-#1597378-v2 § 

Награди 
1. В състезанието могат да бъдат спечелени Първа и Втора награди: Първа Награда за целия период на играта и 3 Втори награди през всяка седмица, част от фазите на Състезанието. 
2. Първа наградата е ваучер за пътуване на стойност 4 000 лв. Втора наградата е камера Fuji Instax mini 8 на стойност 164,30 лв. 
3. По време на Периода на Състезанието всеки Участник може да спечели само 1 Първа награда и 1 Втора награда. 
4. Всеки Участник може да спечели първо Първа награда и след това Втора награда или обратно. 
5. Всяка Награда на стойност над 30лв се облага с данък при източника, в размер на 10%, дължим от „Победителя“. 
6. Организаторът, като данъкоплатец върху доходите на физическите лица, ще изчисли, събере и внесе в компетентната местна агенция за приходите данък общ доход на единна данъчна ставка, платим преди връчването на Наградата за Победителя. 
7. Победителите ще бъдат задължени в рамките на 7-дневен срок след изпращането на имейла, който ги информира за присъждането на Наградата, да изпратят по имейл необходимата информация за получаването на Наградата и изпълнение на данъчните задължения от Организатора, т.е. по-специално имената си, единен граждански номер, домашен адрес и адреса, на който да бъде изпратена Наградата, телефонен номер за контакт, ако е спечелена Голямата награда, доказателството за покупка на самобръсначка Xtreme3 и, в случай на непълнолетен участник – подписано съгласие на настойника да участва в Състезанието, изготвено в съответствие с Приложение № 1 към Правилника (“Съгласие”).

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *