ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 3 броя Apple iPhone 7 Red и 3 фотоапарата Nikon COOLPIX A100

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. ПЕРИОД НА ТОМБОЛАТА
1. Настоящите Общи условия /„ОУ“/ уреждат правилата за провеждане на месечната томбола „Десет години Кредисимо”, организиранa по случай десетия рожден ден на „Кредисимо“ АД, наричана по-долу за краткост „Томболата“.
2. Томболата стартира на 15.05.2017 г. от 08:00 часа и продължава до 24:00 часа на 15.08.2017 г. и е разделена на три периода, както следва:
2.1. Месец 1 – от 00:00 ч. на 15.05.2017 г. до 23:59 ч. на 14.06.2017 г;
2.2. Месец 2 – от 00:00 ч. на 15.06.2017 г. до 23:59 ч. на 14.07.2017 г.
2.3. Месец 3 – от 00:00 ч. на 15.07.2017 г. до 23:59 ч. на 14.08.2017 г.
3. Настоящите ОУ са изготвени в съответствие с приложимото българско законодателство и ще бъдат публикувани през целия период на Играта на www.credissimo.bg, https://credissimoplus.bg/ („Сайтовете“), http://www.facebook.com/credissimo.bg („Фейсбук страницата на Организатора“) и мобилното приложение на Организатора.
ІІ. ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА
„КРЕДИСИМО“ АД, с ЕИК 175330437, със седалище и адрес на управление в гр. София 1463, район Триадица, бул. „Витоша“ № 146 (сграда А), Бизнес център „България“, представлявано от изпълнителните директори Сокол Янков и Георги Карпузов, наричано по-долу за краткост „Организатор“.
III. ПЛАТФОРМА, В КОЯТО СЕ РЕАЛИЗИРА ТОМБОЛАТА
1. Томболата се реализира в Сайтовете, във Фейсбук страницата и в мобилното приложение на Организатора.
2. Томболата се организира и провежда на цялата територия на Република България.
IV. НАГРАДИ
1. Организаторът осигурява шест броя месечни награди („Наградите“), а именно:
– 3 броя дигитални фотоапарати Nikon COOLPIX A100, 16.1MP;
– 3 броя Смартфони Apple iPhone 7, 128GB, Red Edition.
2. Организаторът обявява на Сайтовете и на своята Фейсбук страница вида на месечните Награди съгласно т. 1 по-горе.
V. УЧАСТИЕ
1. Участие в Томболата може да вземе всяко дееспособно физическо лице, навършило 18-годишна възраст, което отговаря на условията за участие, предвидени в тези ОУ, наричано за краткост по-долу „Участник“.
VI. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТОМБОЛАТА.
1. Провеждането на Томболата се извършва в съответствие с тези ОУ и всеки Участник е длъжен да спазва условията и изискванията, регламентирани в ОУ.
2. Всеки Участник може да вземе участие в Томболата, само след изпълнение на следните условия:
2.1. Участникът следва да приеме настоящите ОУ на обозначеното за това място на Сайтовете на Организатора при подаване на заявление за отпускане на кредит до Организатора.
2.2. В случай че Организаторът одобри подаденото заявление за отпускане на кредит, Участникът следва да усвои предоставената му заемна сума по сключения договор за кредит с Организатора.
3. Всеки Участник, който отговаря на изискванията на т.VI.2, ще участва в месечната томбола за спечелване на Наградите за съответния месец, през който е усвоил кредита.
4. Всеки Участник участва в Томболата само веднъж за всеки усвоен от него кредит през съответния месец и няма да участва при тегленето на следващите месечни Награди на Томболата.
5. Организаторът не носи отговорност за: невярно попълнена информация при сключването на договора за кредит, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази Томбола; недостъпност или неразположение на интернет или на интернет страницата или комбинация от тях; други форсмажорни обстоятелства.
6. Ограничения за участие:
6.1. Ако Организаторът установи продължителни и/или злонамерени действия от страна на Участник в Томболата, с цел манипулиране на Томболата, Организаторът има правото да дисквалифицира и отстрани Участника от Томболата. Организаторът има право да дисквалифицира без предупреждение всеки Участник, за който заподозре или установи манипулативни действия, с цел спечелване на Наградите.
6.2. Не може да бъде Участник в Томболата лице, което е съдружник или акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Томболата. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на Томболата преустановява участието на такова лице, до опровергаването на несъвместимостта от страна на Участника. Организаторът на Томболата самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.
7. Определяне и обявяване на победителите:
7.1. Двама победители в Томболата за съответния месец, ще бъдат изтегляни и обявявани в първия работен ден, следващ месеца, през който Участниците са усвоили кредитите си от Организатора. В случай че този ден е неработен ден, то победителите ще бъдат изтегляни и обявявани в първия работен ден, следващ съответния понеделник.
7.1.1. Двама победители ще бъдат изтеглени и обявени на дата 15.06.2017 г.
7.1.2. Двама победители ще бъдат изтеглени и обявени на дата 17.07.2017 г.
7.1.3. Двама победители ще бъдат изтеглени и обявени на дата 15.08.2017 г.
7.2. Обявяването на Победителите ще се извършва в Сайтовете и на Фейсбук страницата на Организатора, чрез посочване на име и фамилия и/или част от електронния адрес, които Участникът е въвел при подаване на заявлението за отпускане на кредит с Организатора.
7.3. Победителите се определят на томболен принцип от назначена от Организатора тричленна комисия, електронно, чрез интернет базираното приложение на интернет страница www.random.org и при съставяне на съответния Констативен протокол.
7.4. Организаторът поема ангажимент да уведоми публично и лично печелившите Участници. Публично се счита съобщението на Сайтовете и на Фейсбук страницата на Организатора. Лично се счита уведомление на посочения електронен адрес /е-mail/ или обаждане на посочения телефонен номер за контакт от Участника в договора за кредит с Организатора.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *