ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете 9 хладилни витрини с бира и 999 стека с кенчета Ариана

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА „ЛЕКО С БИРАТА“

1.1. Настоящите общи условия (“Общи условия“) определят начина на провеждане на кампанията „Леко с бирата“ (“Кампания“) и уреждат взаимоотношенията на Организатора на Кампанията с физическите лица („Участници“), участващи в Кампанията. 
1.2. Организатор на Кампанията е „Оргахим” АД, ЕИК 117001047, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, бул. „Трети март“ 21 (по-долу за краткост Организатор). 
1.3. Кампанията се организира и провежда от Организатора самостоятелно и/или чрез възлагането на трети лица. Организаторът осигурява техническите и комуникационните средства за провеждане на Кампанията и осигурява предметните награди за участниците, избрани за победители в Кампанията. 
РАЗДЕЛ 2. ПРОДУКТИ УЧАСТВАЩИ В КАМПАНИЯТА 
2.1. Кампанията се отнася за следните продукти с марка „Леко“, маркирани със стикери с промо-код, а именно: 
– Леко със сребърни йони; 
– Леко интериорна сатенена боя; 
– Леко Интерин; 
– Леко Фасаген ултра; 
– Леко боя за влажни помещения. 
РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА
3.1. Кампанията се организира и провежда на територията на Република България. 
3.2. Кампанията се провежда в периода от 01 май 2017 г. до 31 юли 2017 г. 
3.3. Информацията за провеждането на Кампанията е достъпна в промо-уеб-страница на Кампанията – www.spechelileko.bg или по друг начин. 
РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА
4.1. Участник в Кампанията може да бъде всяко пълнолетно физическо лице, освен посочените в чл.4.2, което в периода на Кампанията е регистрирало стикер с промо-код в промо-уеб-сайта на кампанията www.spechelileko.bg
4.2. В Кампанията не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора и „Ол Ченълс Комюникейшън” ЕООД (ЕИК 131350957), както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца). 
РАЗДЕЛ 5. УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА
5.1. В Кампанията участват всички лица, които са: Закупили един или повече продукти на „Оргахим“ АД, участващи в кампанията (т. 2.1) и са регистрирали стикер с промо-код в промо-уеб-страницата www.spechelileko.bg, чрез регистрационната форма; 
5.2. Всеки Участник участва в Кампанията от свое име и има право да получи наградата, съгласно условията на настоящите Общи условия. 
5.3. С регистрирането на промо-код в промо-уеб-страницата www.spechelileko.bg, всеки участник декларира, че е запознат(а) с Общите условия, разбира ги и приема да ги изпълнява. Организаторът има право едностранно да прави промени в условията и правилата на Кампанията без предварително да уведомява за това участниците. Участниците се задължават да спазват тези промени от датата на влизането им в сила, което става с публикуването им в промо-уеб-страницата www.spechelileko.bg
5.4. Всеки участник носи отговорност за коректното попълване на данните. При несъответствие в данните, Организаторът не носи отговорност. 
РАЗДЕЛ 6. НАГРАДИ 
6.1. В Кампанията ще бъдат раздадени общо две групи награди, както следва: 
6.1.1. Малка награда – 999 броя стека (6-pack) кен бира „Ариана“. Участниците узнават дали печелят в момента на регистрацията на промо-кода на www.spechelileko.bg. До 2 седмици след спечелването на наградата/ите, Печелившите участници ще получат наградата/ите при условията на раздел 7 . 
6.1.2. Голяма награда – 9 броя хладилника марка METRO (собствена марка), модел HS GPC1088 88л., пълни с бира Ариана, 24 бр., кен. В първия работен ден на юни, юли и август (които са както следва: 01.06.2017г.; 03.07.2017г.; 01.08.2017г.) ще се изтеглят на случаен принцип по три печеливши стикера с промо-код и ще се обявяват в същия ден до 18:00ч. на страницата spechelileko.bg, както и с персонално обаждане на всеки Печеливш. В тегленето участват всички промо-кодове, които са регистрирани в предходния месец до 23:59 от последния ден на месеца. Участват включително кодовете, с които вече е спечелена малка награда. Доставката на наградата ще се извършва в срок най-малко до две седмици след изтегляне на печелившите стикери с промо-код за съответния месец. 
6.1.3. Наградите се получават срещу представени печеливши стикери с промо-код. 
6.2. Победителите нямат право да получат паричната равностойност на наградите. 
6.3. Пълният списък с печелившите стикери с промо-кодове от Кампанията ще бъде обявен и достъпен на уеб-страницата на кампанията www.spechelileko.bg
РАЗДЕЛ 7 . ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ ОТ КАМПАНИЯТА.
7.1 Победителите ще получават наградите до посочен от тях адрес чрез куриерска фирма и с предварително прозвъняване от страна на куриерите за свързване с победителя. 
7.2. В случай, че със спечелилия награда Участник не е осъществен контакт в рамките на 5 работни дни, ще се проведе ново теглене за съответната награда, докато тя не бъде раздадена на някого. 
7.3. Организаторът може да изисква предоставянето на документ за самоличност, с цел доказване на възраст. 
7.4. Организаторът не носи отговорност за дефекти в или за забавяне при предоставянето и/ или получаването на наградите по вина на съответния външен партньор. В такива случаи участникът е длъжен да поиска от Организатора информация за съответния външен партньор на Организатора и да се обърне директно към него


Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *