ИГРАЙТЕ И СПЕЧЕЛЕТЕ

Спечелете пътуване до Амстердам, 200 хамака и 45 комплекта бири и чаша от Amstel


1. Играта на марка Амстел и Discovery Channel (наричана за краткост по-долу Играта) се провежда на https://www.amstel.bg и се организира от „Загорка” АД (наричано за краткост по-долу Организатор), „Дискавъри Комюникейшънс България“ ЕООД (наричано за краткост по-долу Организатор) и рекламна агенция „Ол Ченълс Груп“ ООД (наричано за краткост по-долу Агенцията). Играта не е спонсорирана, одобрена или администрирана от Facebook.

2. Изложените по-долу Официални правила са задължителни и обвързващи за участниците в Играта, и са публикувани на https://www.amstel.bg.
3. Организаторът си запазва правото да изменя или допълва Официалните правила до 18.06.2017г. вкл., като промените влизат в сила след публичното им оповестяване на https://www.amstel.bg.
4. Участник в Играта може да бъде всяко лице, навършило 18 години към датата на стартирането й, което живее на територията на Република България. В Играта нямат право да участват служители на Организатора и на Агенцията, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи). С извършването, на което и да е от действията за участие в Играта, участниците декларират, че са навършили 18 години, приемат настоящите Правила и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си.
5. За да стане Участник, лицето следва да заяви участието си в играта, като изпълни следните условия:
5.1. Регистрира се със своите лични данни – три имена, телефонен номер и e-mail адрес – в страницата на Играта с адрес https://www.amstel.bg
5.2. Даде верен отговор на поне един въпрос от Играта, като постави отговора си в предназначеното за това поле в страницата на Играта на адрес https://www.amstel.bg
5.3 Въведе кода за участие, придружаващ въпроса, в предназначеното за това поле в страницата на Играта;
6. Организаторът и Агенцията имат право по своя преценка и без предизвестие да изключат участник от Играта, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Играта.
7. Забранени са всякакви действия от страна на участниците, които целят вероятността за спечелване на награда да бъде повишена, посредством използването на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на процеса по спечелването на наградите, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник/участници и да го/ги лиши от правото да получи/получат спечелената в резултат на такива действия награда/награди.
8. Играта се организира и провежда на територията на Република България.
9. Играта започва в 13:30 часа на 05.05.2017г. и приключва в 23:59 часа на 18.06.2017 г. Спечелените награди се предоставят в срок до 30 работни дни от уточняване на адреса за доставка на печелившия участник.
9. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на https://www. Amstel.bg, включително и в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на прекратяване на участниците не се дължат компенсации.
РАЗДЕЛ II. НАГРАДИ
10. Наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците, са общо 306 броя отделни награди. Наградите в Играта са три вида, както следва:
Общо 60 (шейсет) броя 6-pack кенове Amstel Premium Pilsner – по 10 (десет) броя за всяка седмица на Играта;
Общо 45 (четиредесет и два) броя комплект от бутилка и чаша Amstel – по 7 (седем) броя за всяка седмица на Играта;
Общо 200 (двеста) броя хамаци за целия период на Играта;
Общо 1 (един) брой екскурзия до Амстердам за целия период на Играта;
11. Наградите ще бъдат разпределени чрез жребий в присъствието на по един представител на Организаторите и един на Агенцията както следва:
– Седмица 1 с период от 05.05. до 14.05.2017 г. – на 16.05.2017 г. 10 (десет) броя 6-pack кенове Amstel Premium Pilsner и 7 (седем) броя комплекти от бутилка и чаша Amstel;
– Седмица 2 с период от 15.05. до 21.05.2017 г. – на 23.05.2017 г. 10 (десет) броя 6-pack кенове Amstel Premium Pilsner и 7 (седем) броя комплекти от бутилка и чаша Amstel;
– Седмица 3 с период от 22.05. до 28.05.2017 г. – на 30.05.2017 г. 10 (десет) броя 6-pack кенове Amstel Premium Pilsner и 7 (седем) броя комплекти от бутилка и чаша Amstel;
– Седмица 4 с период от 29.05. до 04.06.2017 г. – на 06.06.2017 г. 10 (десет) броя 6-pack кенове Amstel Premium Pilsner и 7 (седем) броя комплекти от бутилка и чаша Amstel;
– Седмица 5 с период от05.06 до 11.06.2017 г. – на 13.06.2017 г. 10 (десет) броя 6-pack кенове Amstel Premium Pilsner и 7 (седем) броя комплекти от бутилка и чаша Amstel;
– Седмица 6 с период от 12.06. до 18.06.2017 г. – на 20.06.2017 г. 10 (десет) броя 6-pack кенове Amstel Premium Pilsner и 10 (десет) броя комплекти от бутилка и чаша Amstel;
– На 20.06.2017 г. в присъствието на Нотариус ще бъдат изтеглени общо 200 (двеста) броя хамаци и 1 (един) брой екскурзия до Амстердам, включваща самолетни билети и нощувка за двама.
12. В разпределянето на наградите участват всички Участници, които са заявили участие, като са изпълнили условията на настоящите Общи правила. В разпределянето на различните типове награди участват всички Участници, както следва:
– В разпределянето на 60 (шейсет) броя 6-pack кенове Amstel Premium Pilsner са включени всички участници, отговорили правилно на поне един въпрос в Играта и регистрирали поне един код за съответния период на теглене на наградите, съответно за седмица 1, 2, 3, 4, 5 или 6. Един участник може да спечели само една награда за съответния седмичен период.
– В разпределянето на 42 (четиресет и два) комплекта бутилка и чаша Amstel са включени всички участници, отговорили правилно на поне един въпрос в Играта и регистрирали поне един код за съответния период на теглене на наградите, съответно за седмица 1, 2, 3, 4,5 или 6, Един участник може да спечели само една награда за съответния седмичен период.
– В разпределянето на 200 броя хамака са включени всички участници, отговорили правилно на поне 10 (десет) въпроса в Играта и регистрирали поне 10 (десет) кода за целия период на Играта;
– В разпределянето на един брой екскурзия в Амстердам са включени първите десетима участници, отговорили на най-голям брой въпроси и съответно регистрирали най-голям брой кодове за целия период на Играта.
12.1. Съгласно чл. 13 ал.1 т. 21 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, необлагаеми доходи са предметните печалби с незначителна стойност от други игри на случайността. Съгласно т.62 на Допълнителните разпоредби в същия закон “Предметна печалба с незначителна стойност“ за целите на чл. 13, ал.1, т. 21 от закона е предметна печалба, чиято пазарна цена не надвишава 30 лв. с включен ДДС.
12.2. Единичната цена на наградата Екскурзия до Амстердам е 2600.00 лв . с включен ДДС. В тази връзка, получилия като награда Екскурзия до Амстердам, следва да декларира наградата в годишната си данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ в срок до 30 април на годината, следваща годината на придобиването на наградата.
РАЗДЕЛ III. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА
13. Участието в Играта е индивидуално и не е обвързано с покупка на продукти на Организатора.
14. Всеки, който желае да участва и отговаря на изискванията на настоящите Правила, е необходимо:
14.1. Да се регистрира за участие в играта на адрес:https://www.amstel.bg. Валидна регистрация е тази, в която са въведени три имена и валиден e-mail адрес.
14.2. Да отговори правилно на въпрос от Играта и да регистрира съответния код, придружаващ въпроса, на https://www.amstel.bg . Въпросите в Играта са общо 100 на брой, като всеки въпрос е придружен от код за участие. Въпросите ще бъдат достъпни за всички участници в различни комуникационни канали на територията на Република България. След направена успешна регистрация на адрес https://www.amstel.bg, всеки Участник ще получава дневен въпрос за всеки нов ден от участието му в Играта.
РАЗДЕЛ IV. СПЕЧЕЛВАНЕ НА НАГРАДИТЕ
15. За всеки изтеглен печеливш ще бъдe изтеглен и по 1 (един) резервен печеливш.
15.1. Един участник в Играта не може да спечели повече от една награда от един тип.
15.2. Имената на спечелилите участници ще бъдат публикувани на https://www.amstel.bg в срок до 7 (седем) дни от извършване на тегленето.
15.3. Всеки, изтеглен в жребия, ще бъде уведомен, че печели награда посредством съобщение, изпратено от Организатора, на e-mail адреса, с който Участникът се е регистрирал в Играта.
РАЗДЕЛ V. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ
16. В срок до 10 (десет) работни дни от датата на публикуване на имената по т.15.2, спечелилите участници трябва да се свържат с Организатора с цел уточняване на датата и начина на получаване на наградите. Печелившите участници следва да се свържат с Организатора по един от двата начина:
16.1. Като изпратят лично съобщение на https://www.facebook.com/amstelbg, в което да посочат трите си имена, дата и година на раждане, телефон за връзка и точен адрес.
16.2. Като изпратят отговор на e-mail съобщението от Организатора, в което да посочат трите си имена, дата и година на раждане, телефон за връзка и точен адрес.
17.1. В срок до 5 (пет) работни дни от получаване на съобщението по т.16 Агенцията ще се свърже със спечелилите участници с цел уточняване на датата и начина на получаване на наградите.
17.2. Ако спечелилият участник не се свърже с Агенцията в срока по предходната точка или не предостави необходимите данни за получаване на наградата, той губи правото да получи същата и тя се предоставя на първия по ред на изтегляне резервен печеливш при спазване на условията по т.15.
18. Спечелилите участници получават наградите си чрез куриерска фирма на посочените от тях адреси най-късно до 30 (тридесет) работни дни след уточняване на датата и начина на получаване на наградите. Куриерските разходи са за сметка на Организатора.
19. При получаване на всяка от наградите, печелившият трябва да докаже, че e пълнолетен чрез представяне на куриера на документ за самоличност.
20. В случай че награда бъде спечелена от участник, който не е навършил 18 години, той губи правото да получи същата и тя се предоставя на първия, респ. на следващия по ред резервен печеливш при спазване на условията на настоящия раздел
21. В случай че спечелилият участник не бъде открит на посочения от него адрес и не се свърже с Агенцията, за да потърси наградата си в срок до 5 (пет) дни от първия опит на куриера да го открие, той губи правото да получи същата и тя се предоставя на първия, респ. на следващия по ред резервен печеливш при спазване на условията на настоящия раздел.
22. Агенцията няма да предостави награда на спечелил участник, който е подал непълни или неверни данни.
23. На адреса, посочен от печелившия участник, наградата се получава лично или от друго пълнолетно лице, писмено упълномощено за това от спечелилия участник.
24. Наградата – екскурзия в Амстердам може да се използва в периода 15.08.2017 г. – 30.11.2017 г., с изключение на национални и официални празници в Република България и Кралство Нидерландия и след предварителна резервация и договаряне на условия с Агенцията в срок до 07.07.2017 г.

Имате въпрос или желаете да споделите своето мнение:

Your email address will not be published. Required fields are marked *